Portada|Tributs i finances locals|Informes de morositat
 
Versió per imprimir
Informes de morositat
En aquest apartat podeu consultar els informes trimestrals anuals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors elaborats per la Tresoreria i la Intervenció municipal. D'aquests informes es dona compte al Ple municipal. 
La normativa de morositat estableix un termini màxim de pagament de 30 dies i que si el període mitjà el superés caldria adoptar mesures correctores de tresoreria per al seu compliment.
L'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials estableix que els tresorers o els interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local. 
El període mitjà de pagament de la Corporació  segons el darrer informe corresponen al 4t trimestre de 2019 és de  8,56 dies
Pujar al principi de la pàgina