Ajuntament d#39;Alella
Portada|Tributs i finances locals|Informes de morositat
 
En aquest apartat podeu consultar els informes trimestrals anuals relatius a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials de pagament a proveïdors elaborats per la Tresoreria i la Intervenció municipal. D'aquests informes es dona compte al Ple municipal. 
La normativa de morositat estableix un termini màxim de pagament de 30 dies i que si el període mitjà el superés caldria adoptar mesures correctores de tresoreria per al seu compliment.
L'article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials estableix que els tresorers o els interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local. 
informe de morositat 2020

Informe de morositat primer trimestre de 2020

Informe de morositat segon trimestre de 2020

Informe de morositat tercer trimestre de 2020

Informe de morositat quart trimestre de 2020

informe de morositat 2019

INFORME DE MOROSITAT 2018

Informe de morositat primer trimestre de 2018

Informe de morositat segon trimestre de 2018

Informe de morositat tercer trimestre de 2018

Informe de morositat quart trimestre de 2018

INFORME DE MOROSITAT 2017

Informe de morositat primer trimestre de 2017

Informe de morositat segon trimestre de 2017

Informe de morositat tercer trimestre de 2017

Informe de morositat quart trimestre de 2017

Informe de morositat 2016

Informe de morositat primer trimestre de 2016

Informe de morositat segon trimestre de 2016

Informe de morositat tercer trimestre de 2016

Informe de morositat quart trimestre de 2016

Informe de morositat 2015

Informe de morositat primer trimestre de 2015

Informe de morositat segon trimestre de 2015

Informe de morositat tercer trimestre de 2015

Informe de morositat quart trimestre de 2015

Informe de morositat 2014

Informe de morositat primer trimestre de 2014

Informe de morositat segon trimestre de 2014  

Informe de morositat tercer trimestre de 2014

Informe de morositat quart trimestre de 2014

Informe de morositat 2013

Informe de morositat primer trimestre de 2013

Informe de morositat segon trimestre de 2013 

Informe de morositat tercer trimestre de 2013

Informe de morositat quart trimestre de 2013