Portada|Tributs i finances locals|Estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i nivell d'endeutament
 
Versió per imprimir
Estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i nivell d'endeutament

La liquidació del pressupost es regula al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; el Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos; i l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.

Des de l’àrea d'Hisenda confeccionem un expedient sobre la liquidació format per aquest informe, els annexos on s’ adjunten les dades amb major detall, la proposta d'aprovació i el decret d'aprovació. Procedim a continuació a mostrar les dades més significatives, extretes en essència del programa de comptabilitat.

Inclou els següents valors: 

  • Ingressos pressupostaris de l'exercici corrent
  • Despeses pressupostàries de l'exercici corrent
  • Drets del pressupost tancats
  • Obligacions del pressupost tancats
  • Resultat pressupostari
  • Romanent de tresoreria
  • Compte financer
  • Estabilitat pressupostària
  • Sosteniblitat financera
Pujar al principi de la pàgina