Pressupostos municipals
Publicat el 12 de gener de 202212.01.2022
Versió per imprimir
Pressupostos municipals
 • El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l'estratègia municipals, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals i de les finances, així com a la transparència.

  Té caràcter anual i conté les previsions d'ingressos que s'esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l'exercici corresponent.

  El cicle pressupostari comprèn les etapes d'elaboració i aprovació, execució i liquidació. El pressupost es presenta (i liquida) en termes individuals, com a Ajuntament d'Alella, i també en termes consolidats que inclou l'Ajuntament i les entitats depenents, en aquest cas el Consorci de Promoció Enoturística DO Alella)

  Què és el pressupost

  El pressupost municipal és l'instrument que permet donar resposta a les necessitats de la ciutat a partir d'una distribució equilibrada dels recursos econòmics i financers. Té caràcter anual i conté les previsions d'ingressos que esperem rebre i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran comprometre en l'exercici corresponent. El cicle pressupostari comprèn les etapes d'elaboració i aprovació, execució i liquidació. El pressupost es presenta (i liquida) en termes individuals, com a Ajuntament d'Alella, i també en termes consolidats que inclou l'Ajuntament i les entitats depenents, en aquest cas el Consorci de Promoció Enoturística DO Alella)

  Qui aprova el pressupost

  El pressupost  ha de ser aprovat pel ple municipal. Durant l'exercici també es poden aprovar modificacions del pressupost. 

  Estructura d'un pressupost

  El pressupost s'estructura seguint tres classificacions:

  • Orgànica o per àrees. Ens indica l'assignació de recursos a les diferents àrees en que està organitzat l'Ajuntament.
  • Funcional. Ens indica l'assignació de recursos als diferents objectius que pretén assolir l'Ajuntament.
  • Econòmica. Ens indica la naturalesa dels ingressos i les despeses de l'Ajuntament.

  Capítols d'un pressupost

  La classificació econòmica dels ingressos:

  Capítol 1. Impostos directes
  Capítol 2. Impostos indirectes
  Capítol 3. Taxes i altres ingressos
  Capítol 4. Transferències corrents
  Capítol 5. Ingressos patrimonials
  Capítol 6. Alienació d'inversions reals
  Capítol 7. Transferències de capital
  Capítol 8. Actius financers
  Capítol 9. Passius financers

  La classificació econòmica de les despeses:

  Capítol 1. Despeses de personal
  Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis
  Capítol 3. Despeses financeres
  Capítol 4. Transferències corrents
  Capítol 5. Fons de contingència pressupostària
  Capítol 6. Inversions reals
  Capítol 7. Transferències de capital
  Capítol 8. Actius financers
  Capítol 9. Passius financers
   

 • INFORMACIÓ GENERAL PRESSUPOSTOS MUNICIPALS ALELLA

    Pressupost i relació de lloc de treball i plantilla de l'exercici 2023

  Alella en xifres. Pressupost municipal 2023

  Alella en xifres. Pressupost municipal 2023

  Fitxer: Alella_en_xifres.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 4
  Mida: 189.13 kB


  Les inversions

  Pavimentació de carrers i voreres 450.000 €
  Accés Alella Parc260.000 €
  Reurbanització c/Àfrica250.000 €
  Millores espais públics200.000 €
  Reurbanització del c/ Isidre Pòlit 190.000 €

  Reformes edificis municipals

  175.653 € 

  Adquisició de terrenys

  70.000 € 
  Material tècnic inventariable15.500 €

  Senyalització, pilones i baranes

  15.500 €
  Remodelació parcs 12.000 €
  Millora camins locals 10.899 €
  Mobiliari i estris   8.000 €
  Mobiliari actes públics 6.000 €
  Millores centres educatius 4.000 €
  Equips per processos d'informació 2.500 €
  Equipaments esportius2.000 €

   Despeses per regidories 

  Serveis municipals Via pública
  Obres Públiques 
  Administració 
  Civisme I Seguretat
  Medi Ambient-Sostenibilitat 
  Hisenda
  Serveis Persones
  Cultura
  Educació I Infància 
  Urbanisme  
  Turisme I Identitat
  Participació Ciutadana 
  Esports 
  Innovació 
  Adolescència i Joventut 
  Comunicació
  Festes 
  Salut-Ocupació-Ciutadania 
  Alcaldia 
  Promoció Econòmica 
  Cooperació Internacional
  Gent Gran  
  Equitat

  3.318.180 €
  1.629.551 €
  1.582.407 €
  1.373.780 €
  1.359.236 €
  1.136.418 €
  795.123 €
  777.107 €
  566.747 €
  304.290 €
  281.520 €
  278.540 €
  246.863 €
  187.208 €
  184.970 €
  180.525 €
  120.500 €
  106.471 €
  96.394 €
  64.336 €
  51.150 €
  25.500 €
  13.500 €

  +3,7%
  -39,9%
  +2,3% 
  +2,2% 
  +0,6%
  - 4,4% 
  +4,5% 
  - 6,1%
  +12%
   - 6,2% 
  -1,6%
  +0,7% 
  +0,3%
  +3,6%
  0%
  +16,8 %
  -11,7%
  -5,4%
  -2,4%
  -11,7%
   -5,3% 
  0% 
  0%

  Veure el Ple

  ×  
  Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 24 de novembre de 2022 Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 24 de novembre de 2022

  PRESSUPOST MUNICIPAL 2022   PRESSUPOST MUNICIPAL 2021  PRESSUPOST MUNICIPAL 2020 

   PRESSUPOST MUNICIPAL 2019   PRESSUPOST MUNICIPAL 2018   PRESSUPOST MUNICIPAL 2017  
  pressupost i relació de llocs de treball i plantilla exercici 2022

  Alella en xifres

  Alella en xifres

  Fitxer: alella_en_xifres_pantalla_DEF.pdf

  Format: Acrobat-PDF
  Pàgines: 16
  Mida: 2.65 MB

  Més informació del pressupost en aquest ENLLAÇ

  Repartiment despesesOrigen dels ingressos

  A què es destinen cada 100 euros

  Partides per regidories

  Inversions previstes

   

  Més informació sobre pressupostos i ordenances fiscals des de l'any 2002 en aquest enllaç

   

   

Pujar al principi de la pàgina