Portada|Avís Legal
 
Versió per imprimir
Avís Legal

1. Lloc web

Aquest avís legal regula l'ús, accés i navegació del web www.alella.cat, sota el domini de l'AJUNTAMENT ALELLA, amb domicili a la Plaça de l'Ajuntament, 1 08328 d'Alella, amb dades registrals NIF P-0800300F (Registre d'Ens Locals de la Generalitat de Catalunya) 

Ajuntament d'Alella 

08328 Alella
Plaça de l'Ajuntament 1 
Tel. 93 555 23 39 - Fax 93 540 03 28 
alella.ajuntament@alella.cat
NIF: P0800300F 

2. POLÍTICA DE DADES

2.1 Continguts

L'Ajuntament d'Alella posa els mitjans tècnics necessaris a fi que les dades siguin correctes i el web estigui lliure de virus i d'altres programes malignes, però no garanteix que estigui lliure d'errors tècnics, editorials o tipogràfics, o per omissions d'informació accessible a través d'aquest lloc web, a pesar dels esforços necessaris per evitar-los i corregir-los.

L'Ajuntament d'Alella no es fa responsable de les informacions i opinions que siguin emesos a través del lloc web o a qualsevol altre lloc al qual s'accedeixi per mitjà d'enllaços (links).

2.2. Condicions d'ús i funcionament del lloc Web

L'ús d'aquesta pàgina web atribueix la condició de persona usuària de la mateixa i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

El lloc web de l'Ajuntament d'Alella pot ser visitat pels usuaris i usuàries de forma lliure, excepte aquelles àrees reservades a cada ciutadà i ciutadana, en les quals es demana clau d'identificació i contrasenya, que són reservades per a cada ciutadà i ciutadana.

La persona usuària es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, s'haurà d'abstenir-se d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i/o lesius dels drets i interessos de tercers.

2.3. Exempció de responsabilitat per l'ús o funcionament d'aquest lloc web

L'AJUNTAMENT presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per portar a terme aquesta prestació de forma satisfactòria i no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de falta de disponibilitat del lloc web, de manera que no garanteix l'accés continuat, ni la visualització correcta, la descàrrega dels elements i la informació que contenen les seccions del lloc web, que es poden veure dificultades i/o interrompudes per factors o circumstàncies fora del seu control. En tot cas, durà a terme totes les actuacions precises per restablir els seus serveis en supòsits de problemes tècnics.

L'AJUNTAMENT no es fa responsable de la informació ni de la resta dels continguts integrats en els espais o pàgines web de tercers accessibles des de la pàgina web de l'AJUNTAMENT mitjançant enllaços, hipervincles o links.

L'AJUNTAMENT queda eximit de qualsevol mena de responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol natura que puguin derivar-se de l'accés, la captació i l'ús per part de tercers de les informacions i/o publicitat continguda en aquest lloc web o de les opinions manifestades pels usuaris en el mateix.

És responsabilitat únicament de la persona usuària la confidencialitat i el bon ús de l'identificador personal i de la contrasenya per accedir als serveis i continguts d'aquest espai web. Per tant, l'AJUNTAMENT no es fa responsable de l'ús indegut o fraudulent de l'identificador personal i/o contrasenya assignada a cada usuari i usuària, ni per ell o ella mateix/a  ni per tercers/es.

2.4. Política de privacitat i Protecció de Dades

L'AJUNTAMENT compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de serveis de la societat de la informació.

L'AJUNTAMENT ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la natura de les dades de caràcter personal tractades i les circumstàncies del tractament de les mateixes, amb la finalitat d'evitar l'alteració o la pèrdua de les dades subministrades així com el tractament i l'accés no autoritzat.

L'AJUNTAMENT es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

Aquest web no utilitza cookies invasives.

2.5. Informació sobre Protecció de Dades personals

D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, les vostres dades seran tractades per part de l'Ajuntament d'Alella, com a responsable d'aquestes.

Responsable del tractament:

Ajuntament d'Alella
Plaça de l'Ajuntament, 1
(08328) Alella

Tel. 93 555 23 39 / alella.ajuntament@alella.cat

Dades de contacte del/ la Delegat/da de Protecció de Dades:

Extern - Diputació de Barcelona- Servei d'Assistència Municipal i Suport Estratègic - DPD ENS LOCAL

dpd.ajalella@diba.cat

Tel. 934726500

Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta Passeig de la Vall d'Hebron, 171 08035 Barcelona

Finalitat del tractament:

Mantenir la vostra relació amb l'Ajuntament d'Alella als efectes de registre, atenció i tramitació solicituds i gestió del vostre dret a comunicar-vos amb l'Ajuntament.

Així com a afectes de la comunicació de notícies, informacions de caràcter públic, actes d'agenda, convocatòries d'actes institucionals, rodes de premsa i subministració d'informació institucional i demés notificacions que l'Ajuntament consideri d'interès públic.

Base jurídica del tractament:

  • És l'exercici de les funcions publiques que ens són pròpies com a Administració Local. Art.6.1.e) RGPD (El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públics en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament). Llei Orgànica de Protecció de dades i Garantia dels Drets Digitals (3/2018) Article 8.2: 
  • El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en el compliment d'una missió duta a terme en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable, en els termes que preveu l'article 6.1 e) del Reglament (UE) 2016/679, quan derivi d'una competència atribuïda per una norma amb rang de llei.
  • Atendre les seves sol·licituds d'informació a través del nostre e-mail de contacte i gestionar la seva alta coma Usuari de la nostra plataforma a l'apartat “Subscripcions”. Art.6.1.a) i b). El consentiment de l'interessat i execució de contracte. Llei Orgànica de Protecció de dades i Garantia dels Drets Digitals (3/2018) Article 6.1: . De conformitat amb el que disposa l'article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679, s'entén per consentiment de l'afectat qualsevol manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual aquest accepta, ja sigui mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, el tractament de dades personals que li concerneixen. 

Persones destinatàries:

Les vostres dades no es comunicaran a tercers excepte en els casos previstos legalment

Drets de les persones interessades:

A accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació.


Termini de conservació:

Les dades personals de les persones interessades es consevaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l'Ajuntament, i per a la determinar les possibles responsabilitats derivades d'aquestes finalitats. 

ACCEDIR A LA INFORMACIÓ AMPLIADA DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE L'AJUNTAMENT D'ALELLA  A TRAVÉS D'AQUEST ENLLAÇ.

Per a més informació podeu consultar el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea des d'aquest enllaç  

3. Drets de la propietat intel·lectual 

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de l'AJUNTAMENT D'ALELLA i dels ens de gestió vinculats a ella, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a l'Ajuntament. Tot aquest material està a l'empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.
 
Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb autorització expressa i per escrit de l'Ajuntament d'Alella. La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta.
 
AJUNTAMENT D'ALELLA és una marca legalment registrada. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d'aquesta sense l'autorització prèvia i per escrit de l'Ajuntament. Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes de l'Ajuntament d'Alella  i dels ens de gestió vinculats a ella que apareguin en el web o sobre els quals se n'hi doni informació.
 
Les persones usuàries es comprometen a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de l'Ajuntament d'Alella o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. L'AJUNTAMENT D'ALELLA no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicatius.
 
 
Pujar al principi de la pàgina