Portada|Tributs i finances locals|Ajuts per al pagament de l'IBI
 
Versió per imprimir
Ajuts per al pagament de l'IBI

Subvencions a favor de majors de 65 anys, titulars de famílies nombroses en situació de llogater de l'habitatge habitual i famílies monoparentals pròpietàries de l'habitatge habitual o en règim de lloguer

Del 13 de febrer al 6 de març de 2023, ambdós inclosos, es poden presentar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) les sol·licituds per a les subvencions de l'IBI per a persones majors de 65 anys i famílies nombroses i monoparentals que viuen en règim de lloguer. 

Demanar cita prèvia

Subvencions per a persones majors de 65 anys

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones majors de 65 anys que visquin soles al seu domicili, o que convisquin amb una o més persones cadascuna d'elles amb una discapacitat igual o superior al 33%, amb uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l'IPREM, en la data de meritació de la quota, és a dir, l'1 de gener de 2022, i les parelles grans de 65 anys que visquin soles al seu domicili, o que convisquin amb una o més persones cadascuna d'elles amb una discapacitat igual o superior al 33 %, amb uns ingressos inferiors a 4 vegades l'IPREM, en la data de meritació de la quota, és a dir, l'1 de gener de 2022.

Trobareu tota la informació i la documentació requerida des d'aquest  ENLLAÇ

Famílies nombroses llogateres que paguin l'IBI

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones titulars de família nombrosa llogateres del seu domicili habitual, a les quals el propietari repercuteix l'IBI, i compleix els requisits establerts a les bases.

  • Ésser titular de família nombrosa a la data de meritació de la quota subvencionada (1 de gener de 2022).
  • Estar empadronat/da al municipi en la data de meritació de la quota subvencionada (1 de gener de 2022).
  • Esser deutor privat de l'IBI segons contracte.
  • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i resta d'administracions i amb la Seguretat Social.

Trobareu tota la informació i la documentació requerida des d'aquest ENLLAÇ

 

Famílies monoparentals propietàries o llogateres que paguin l'IBI

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones titulars de família de família monoparental, propietari/ària de l'habitatge habitual o en règim de lloguer, que es fa càrrec de l'IBI i compleixi els requisits establerts a les bases.

  • Ésser titular de família monoparental a la data de meritació de la quota subvencionada (1 de gener de 2022).
  • Estar empadronat/da al municipi en la data de meritació de la quota subvencionada (1 de gener de 2022).
  • Ésser deutor de l'Impost sobre Béns Immobles en el padró o en el rebut del lloguer del domicili habitual, segons contracte, en la data de meritació de la quota subvencionada.
  • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i resta d'administracions i amb la Seguretat Social.

Trobareu tota la informació i la documentació requerida des d'aquest ENLLAÇ

    Pujar al principi de la pàgina