Portada|Tributs i finances locals|El compte general de l'Ajuntament
 
Versió per imprimir
El compte general de l'Ajuntament
El Compte General és un conjunt de documents i estats que l'entitat local ha d'elaborar a finals de cada any per a informar sobre:
Situació del patrimoni, és a dir, la situació dels béns i drets de l'Entitat local, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes a finals d'any.
Les despeses, els ingressos, beneficis i pèrdues de l'Entitat local durant l'any a què es refereix el Compte.
Com s'ha executat el pressupost de l'Entitat local, és a dir, informació de quant i en què s'han gastat els recursos que s'han obtingut en aquell any, quants recursos s'han obtingut  i quins són. També s'informa sobre la forma en la qual s'han realitzat aquests ingressos i despeses.
El Compte general estarà integrat pels comptes anuals de l'entitat principal i de les seves entitats dependents, i un cop aprovat, s'envia tant a la Sindicatura de Comptes com al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
 
Pujar al principi de la pàgina