X
Emergència sequera
 
Versió per imprimir
Calendari fiscal
Què és el període de pagament?
Són les dates en què s'han de pagar els tributs. Segons quins siguin el terminis de pagament i notificació, els tributs poden ser: de pagament periòdic i no periòdic. Els tributs periòdics tenen establert un període de pagament voluntari segons el calendari fiscal aprovat per cada ajuntament. Aquests tributs no requereixen notificació individual. Seguiu aquestes recomanacions per evitar que se us passi la data límit de pagament. Les liquidacions dels tributs no periòdics es notifiquen individualment i s'han de pagar en les dates que s'assenyalen en la mateixa notificació.

Què és el pagament normal?
Tots els tributs de venciment periòdic tenen establert un període de pagament voluntari que consta en el calendari fiscal aprovat per cada ajuntament. Aquest període no serà inferior a dos mesos.
Què és el pagament fraccionat?
Hi ha ajuntaments que tenen establert un calendari fiscal segons el qual el pagament d'un impost o d'una taxa es fracciona en dos o més terminis.
Què és el pagament per domiciliacions?
És el pagament efectuat mitjançant un càrrec a un compte corrent. En cas de pagament per domiciliació, la data de pagament serà la del dia en què l'entitat bancària fa el càrrec al compte del ciutadà.
Quin dia es fa el càrrec dels rebuts domiciliats?
En el calendari fiscal s'indica el dia exacte del càrrec quan l'ajuntament fracciona el pagament pels rebuts domiciliats. Pel altres padrons, el càrrec serà el primer dia hàbil del darrer mes del període de pagament, excepte si el període s'inicia a partir del dia 21 que es carregarà en compte el primer dia hàbil del mes següent.

 


CALENDARI FISCAL 2023
ConceptesPeríode de            pagament 
IBI urbana (no domiciliat)02.05.2023 a  05.07.2023
IBI (1a fracció domiciliat)02.05.2023
IBI (2a fracció domiciliat)03.07.2023
IBI (3a fracció domiciliat)01.09.2023
IBI (4a fracció domiciliat)02.11.2023
IBI rústic01.09.2023  a  03.11.2023
IBI rústic construït01.09.2023  a  03.11.2023
Recàrrec IBI habitatges desocupats permanentment02.05.2023  a  05.07.2023
Impost vehicles tracció mecànica01.03.2023  a  05.05.2023
Impost activitats econòmiques15.09.2023  a  15.11.2023     
Taxa de residus domèstics02.05.2023  a  05.07.2023   
Taxa de residus comercials01.09.2023  a   03.11.2023
Taxa cementiri municipal24.02.2023  a  26.04.2023
Taxa per entrada vehicles-guals23.09.2023  a   24.11.2023

Taxa Mercat Municipal (1r trimestre)

24.02.2023  a  26.04.2023 
Taxa Mercat Municipal (2n trimestre)26.05.2023  a   26.07.2023
Taxa Mercat Municipal (3r trimestre)25.08.2023  a   26.10.2023
Taxa Mercat Municipal (4t trimestre)24.11.2023    a  26.01.2024
Taxa Mercat de Marxants (1r trimestre)24.02.2023   a  26.04.2023
Taxa Mercat de Marxants (2n trimestre)26.05.2023   a  26.07.2023
Taxa Mercat de Marxants (3r trimestre)

25.08.2023   a  26.10.2023

Taxa Mercat de Marxants (4t trimestre)24.11.2023   a  26.01.2024
Reserves espai per aparcament de vehicles26.05.2023  a  26.07.2023
Taxa caixers automàtics26.05.2023  a  26.07.2023
Pujar al principi de la pàgina