Portada|Tributs i finances locals|Calendari del contribuent
 
Versió per imprimir
Calendari del contribuent
Què és el període de pagament?
Són les dates en què s'han de pagar els tributs. Segons quins siguin el terminis de pagament i notificació, els tributs poden ser: de pagament periòdic i no periòdic. Els tributs periòdics tenen establert un període de pagament voluntari segons el calendari fiscal aprovat per cada ajuntament. Aquests tributs no requereixen notificació individual. Seguiu aquestes recomanacions per evitar que se us passi la data límit de pagament. Les liquidacions dels tributs no periòdics es notifiquen individualment i s'han de pagar en les dates que s'assenyalen en la mateixa notificació.

Què és el pagament normal?
Tots els tributs de venciment periòdic tenen establert un període de pagament voluntari que consta en el calendari fiscal aprovat per cada ajuntament. Aquest període no serà inferior a dos mesos.
Què és el pagament fraccionat?
Hi ha ajuntaments que tenen establert un calendari fiscal segons el qual el pagament d'un impost o d'una taxa es fracciona en dos o més terminis.
Què és el pagament per domiciliacions?
És el pagament efectuat mitjançant un càrrec a un compte corrent. En cas de pagament per domiciliació, la data de pagament serà la del dia en què l'entitat bancària fa el càrrec al compte del ciutadà.
Quin dia es fa el càrrec dels rebuts domiciliats?
En el calendari fiscal s'indica el dia exacte del càrrec quan l'ajuntament fracciona el pagament pels rebuts domiciliats. Pel altres padrons, el càrrec serà el primer dia hàbil del darrer mes del període de pagament, excepte si el període s'inicia a partir del dia 21 que es carregarà en compte el primer dia hàbil del mes següent.

A Alella les modificacions del calendari fiscal són les següents:

  • Es prorroga el termini de pagament de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica fins al  2 de juny (amb càrrec per a rebuts domiciliats l'1 de juny) 
  • Es prorroga el termini de pagament en voluntària de la Taxa del Mercat Ambulant 1r Trimestre fins al 20 de maig
  • Es prorroga el termini de pagament en voluntària de la Taxa del Mercat Municipal 1r Trimestre fins al 20 de maig
  • Es prorroga el termini de pagament en voluntària de la Taxa de Cementiri Municipal  fins al 20 de maig
  • Es prorroga el primer pagament de les quatre fraccions de l'IBI domicliat, de manera que el primer pagament passa es farà l'1 de juliol i no el 4 de maig com estaba previst. Les següents fraccions seran el 1 de setembre, el 2 de novembre i l'1 de desembre de 2020. 
  • Es prorroga el termini de pagament de l'impost de l'IBI no domiciliat el termini també s'amplia dos mesos més fins a l'1 de setembre.
  • Es prorroga el termini de pagament de  la taxa de residus comercials fins al 2 de novembre de 2020
  • Es prorroga el termini de pagament de  la taxa de residus domèstics fins a l'1 de setembre de 2020 
DESCRIPCIO NORMALDATA INICI previstDATA FI PrevistDATA DOMICILIACIO previst NOVA DATA INICINOVA DATA FI NOVA DATA DOMICILIACIÓ 
IMP BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ  4/5/2020  1/7/2020
IMP BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ  1/7/2020  1/9/2020
IMP BÉNS IMMOBLES - 3A FRACCIÓ  1/9/2020  2/11/2020
IMP BÉNS IMMOBLES - 4A FRACCIÓ  2/11/2020  1/12/2020
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS  4/5/20206/7/20201/7/20204/5/20201/9/20201/9/2020
TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS4/5/20206/7/20201/7/20204/9/20205/11/20202/11/2020
TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS4/5/20206/7/20201/7/20204/5/20201/9/20201/9/2020

 


CALENDARI FISCAL 2020
ConceptesPeríode de                     pagament  Càrrec de domiciliació
IBI urbana (no domiciliat)04.05.2020  a  01.09.202001.09.2020 Modificat
IBI (1a fracció domiciliat)01.07.2020 Modificat
IBI (2a fracció domiciliat)01.09.2020 Modificat
IBI (3a fracció domiciliat)02.11.2020 Modificat 
IBI (4a fracció domiciliat)01.12.2020 Modificat
IBI rústic04.09.2020  a  05.11.202002.11.2020
IBI rústic construït04.09.2020  a  05.11.202002.11.2020
IBI característiques especials 04.05.2020  a  06.07.202001.07.2020
Impost vehicles tracció mecànica02.03.2020  a  02.06.202001.06.2020 Modificat
Impost activitats econòmiques18.09.2020  a  18.11.2020     02.11.2020
Taxa de residus domèstics04.05.2020  a  01.09.2020    01.09.2020 Modificat 
Taxa de residus comercials04.09.2020  a              05.11.202002.11.2020 Modificat
Taxa cementiri municipal24.02.2020  a  20.05.2020 Modificat
Taxa per entrada vehicles-guals25.09.2020  a  26.11.202001.10.2020

Taxa Mercat Municipal (1r trimestre)

24.02.2020  a  20.05.2020 Modificat
Taxa Mercat Municipal (2n trimestre)22.05.2020  a  24.07.202002.06.2020
Taxa Mercat Municipal (3r trimestre)26.08.2020  a  26.10.202001.09.2020
Taxa Mercat Municipal (4t trimestre)26.11.2020  a  26.01.202101.12.2020
Taxa Mercat de Marxants (1r trimestre)24.02.2020 a  20.05.2020 Modificat
Taxa Mercat de Marxants (2n trimestre)22.05.2020  a  24.07.202002.06.2020
Taxa Mercat de Marxants (3r trimestre)26.08.2020  a26.10.202001.09.2020
Taxa Mercat de Marxants (4t trimestre)26.11.2020  a 26.01.202101.12.2020
Reserves estacionament minusvàlids22.05.2020  a  24.07.202002.06.2020
Taxa caixers automàtics22.05.2020  a  24.07.202002.06.2020
Pujar al principi de la pàgina