Portada|Tributs i finances locals|Comissió Especial de Comptes
 
Versió per imprimir
Comissió Especial de Comptes

El Ple extraordinari de l'Ajuntament d'Alella celebrat el 9 de juliol de 2015  va aprovar la creació de la Comissió Especial de Comptes, un òrgan encarregat de l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació, integrades pel compte general del pressupost, el compte de l'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars del pressupost i els comptes de d'entitats o organismes municipals de gestió.

La Comissió estarà presidida per l'alcalde o el regidor en qui delegui, i en formarà part un representant de cada grup polític municipal, designat per aquest mitjançant un escrit dirigit a l'alcalde.

Els acords adoptats per la Comissió s'efectuaran mitjançant vot ponderat en funció del nombre de regidors que cada grup polític tingui al Ple Municipal.

A més de les sessions necessàries per a l'aprovació dels comptes anuals de la Corporació, es convocarà una sessió ordinària la segona quinzena del mes de setembre per avaluar l'evolució dels comptes durant el primer semestre de l'any.


Constitució i funcionament de la Comissió Especial de Comptes (aprovada al Ple del 27 de juny de 2019) 

Pujar al principi de la pàgina