Notícies
Publicat el 3 de novembre de 202203.11.2022
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
Els impostos i taxes es mantenen congelats per a l'any vinent
Ajuntament

L'Ajuntament no incrementarà els impostos i taxes municipals l'any vinent, que es mantindran en els mateixos nivells que els últims tres exercicis. El tipus impositiu de l'Impost de Béns Immobles, el que més afecta el conjunt de la ciutadania, continua al 0,671% i al 0,70% els béns rústics. 

El Ple del 27 d'octubre va aprovar provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals per a l'any vinent que només afecten tres ordenances: la número 3, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO); la número 16, reguladora de la taxa per instal·lació de parades, casetes de venda, espectacles, atraccions, ambulants i rodatges cinematogràfics; i  la número 19, reguladora de la taxa de retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. 

A l'impost de construccions, instal·lacions i obres s'incorpora una nova bonificació del 90% de la quota per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics quan aquesta no sigui obligatòria segons la normativa vigent o, en el cas de ser-ho, se n'hagin instal·lat un nombre que excedeixi l'obligatori. Aquesta modificació es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals. 

Pel que fa a la taxa d'instal·lació de parades, casetes de venda, espectacles, atraccions, ambulants i rodatges cinematogràfics s'unifica en un sol preu, 30 euros/dia,  la quota per participar en totes les fires que es realitzen al municipi. Aquesta modificació es va aprovar amb els vots a favor d'ERC+SxA, Gd'A, AA-CUP i AP-PSC i l'abstenció de JxCAT i Cs. 

Per la retirada de vehicles abandonats s'incrementa la taxa de 110 a 125 euros per a ciclomotors, motocicletes i turismes, per adequar-la al preu del servei, i s'incorpora una quota específica de 50 euros per la retirada de bicicletes, patinets i similars. La modificació d'aquesta ordenança es va aprovar amb els vots a favor d'ERC+SxA, Gd'A, AP-PSC i l'abstenció de JxCAT, AA-CUP i Cs.

Dos acords sobre modificacions de POUM 

El Ple del 27 d'octubre també va aprovar la verificació del text refós de la modificació puntual de POUM en els àmbits del carrer Lleida i La Gaietana, el qual incorpora les dues prescripcions establertes en l'aprovació definitiva d'aquesta modificació per part de la Comissió Territorial de l'Arc Metropolità de Barcelona adoptat en la sessió de data 18 de juliol de 2022. Una de les prescripcions fa referència a la desaparició de les modalitats d'habitatges protegits, que s'agrupen una única categoria en règim de protecció oficial general. L'altre canvi té a veure amb la distribució econòmica de les càrregues. Aquest punt es va aprovar amb els vots  favor d'ERC+SxA, el vot en contra de Gd'A, JxCAT, AA-CUP i Cs i l'abstenció d'AP-PSC.

L'altra qüestió relacionada amb temes urbanístics va ser l'aprovació definitiva de la modificació puntual del POUM a l'àmbit del carrer Ferran número 1. La modificació va ser aprovada inicialment al Ple d'abril i consisteix a reconèixer l'aprofitament urbanístic de la parcel·la situada al carrer Ferran número 1 -un solar sense edificar d'uns 792 m2-  que per error es va considerar que formava part de la parcel·la confrontant coneguda com a "Can Casas" i, per tant, es va considerar, de manera errònia, que totes dues finques eren una única parcel·la. Aquesta modificació va ser aprovada amb els vots a favor d'ERC+SxA, Gd'A, i AP-PSC, el vot en contra de JxCAT i d'AA-CUP i l'abstenció de Cs.

Declaració institucional d'impuls al municipalisme

El Ple també va aprovar per unanimitat una declaració institucional d'impuls al municipalisme i la seva ciutadania presentada per ERC+SxA. A la declaració es posa de manifest la necessitat d'incrementar de manera urgent les transferències que reben els ajuntaments a través de la participació en els tributs i els ingressos de l'Estat i que representen gairebé un 70% de les transferències que reben els ajuntaments de Catalunya, mentre no es produeixi una reforma estructural del finançament de les administracions públiques, a tots els nivells, que doni resposta als dèficits que acumula l’àmbit local. 

Amb aquesta declaració, el Ple municipal l'adopta dels següents acords:

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat a què impulsi de manera urgent la Llei de Governs i finances locals. Cal concretar un nou marc jurídic que atorgui les competències i els recursos perquè els Ajuntaments i els Consells Comarcals puguin afrontar els nous reptes amb la seguretat jurídica i amb el finançament que requereix l'administració que està més propera al ciutadà. 

SEGON.- Instar al Govern de l'Estat a replantejar de manera estructural el finançament dels ens locals, incrementant les transferències que reben els Ajuntaments de la participació en els tributs i en els ingressos de l'Estat. Aquest increment ha de pal·liar la manca de recursos per fer front a l'augment del cost de l'energia, dels costos de l'obra pública o del costos salarials producte de la inflació, entre altres causes.

TERCER.- Instar als partits polítics amb representació a les Corts espanyoles a què en la tramitació de la nova llei que regula l'impost sobre l'increment dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), s'articuli de manera que es reforci la seguretat jurídica i que es garanteixi els ingressos per aquest impost.

QUART.- Instar al Govern de l'Estat a què compensi la pèrdua d'ingressos que estan patint els ens locals per l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Béns de Naturalesa Urbana i per l'efecte de les Sentències del Tribunal Constitucional.

CINQUÈ.- Instar al Govern de l'Estat a aplicar l'IVA reduït del 5% a tots els punts de subministrament d'energia dels ens locals de Catalunya (tal com ja s'aplica actualment als punts amb potència contractada de fins a 10KW).

SISÈ.- Instar al Govern de l'Estat i al Govern de la Generalitat a incorporar l'equitat territorial com a criteri transversal de les polítiques públiques que s'impulsin. Cal que l'accés i el repartiment dels recursos públics s'adaptin a la realitat territorial del nostre país i que tant la ciutadania com els Governs locals dels municipis amb menys població tinguin els mateixos drets i les mateixes oportunitats que els de les zones urbanes.

En aquest sentit, reclamem el desenvolupament i l'execució de la recentment aprovada Agenda Rural de Catalunya i que s'acceleri l'aprovació de l'Estatut dels Municipis rurals.

SETÈ.- Instar als Governs de l'Estat i de la Generalitat i a les cambres legislatives, a impulsar la dignificació de la tasca dels electes locals. En aquest sentit, cal emparar  la iniciativa que està impulsant l'Associació Catalana de Municipis amb la redacció de l'Estatut de l'electe local, que ha de tractar aspectes com la formació, la capacitació, els drets retributius i laborals o la protecció jurídica entre altres, per a dotar de suport, reconeixement i recursos als electes locals.

VUITÈ.- Instar al Govern de l'Estat i al de la Generalitat a reconèixer la tasca del municipalisme a la nostra societat. Tan directament a través dels Governs Locals com a través de les entitats municipalistes, la defensa dels interessos municipalistes contribueix també a la visió global de les nostres comunitats, aportant-hi els valors de la proximitat. En aquest sentit, la institucionalització del municipalisme en òrgans com el Consell de Governs Locals o el Consell Català de Municipis Rurals, és plenament compatible i complementari amb la tasca que les entitats municipalistes porten a terme des de fa ja més de quaranta anys.

I tot això, per a tenir més i millors servis públics, de qualitat i en benefici sempre de la nostra conciutadania.

NOVÈ.- Comunicar l'aprovació d'aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l'Estat Espanyol i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l'Associació Catalana de Municipis per a poder fer el seguiment del suport de les mesures proposades.

Vídeo del Ple

×  
Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 27 d'octubre de 2022 Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 27 d'octubre de 2022
Informació relacionada
Pujar al principi de la pàgina