Portada|Educació|Llar d'Infants Municipal Els Pinyons
 
Versió per imprimir
Llar d'Infants Municipal Els Pinyons

La Llar d'Infants Municipal Els Pinyons és un centre d'educació infantil (de primer cicle), de titularitat municipal i gestionada per Serveis educatius Cavall de Cartró, que acull infants d'edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys. La Regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Alella és l’àrea responsable del servei.

Preinscripcions per al curs 2024-2025

Del 8 al 21 de maig  podeu presentar la vostra sol·licitud de preinscripció de forma telemàtica a través d'aquest enllaç:

https://preinscripcio.kinderup.es

Informació curs 2024-2025

Informació curs 2024-2025

Informació curs 2024-2025

Fitxer: Full_informatiu_JPO_Any_2024_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 8
Mida: 599.01 kB

PREINSCRIPCIÓ PEL CURS 2024-25

Calendari de preinscripció i matriculació 

Atenent a la resolució EDU/465/2024, de 22 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2024-2025 i al Decret d'Alcaldia en què s'estableix el calendari per a la preinscripció i matriculació a la Llar d'Infants Municipal Els Pinyons. 

El calendari de preinscripció i matrícula

 • Publicació de l'oferta: entre el 2 i el 6 de maig de 2024.
 • Presentació de la sol·licitud de la preinscripció i de la documentació del 8 al 21 de maig de 2024, ambdós inclosos.
 • Publicació a la pàgina web de l'Ajuntament https://alella.cat/elspinyons i al blog de la LLIM Els Pinyons, de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb puntuació provisional: 31 de maig de 2024.  LLISTA PROVISIONAL BAREMADA
 • Termini per presentar una reclamació fent instància a l'Ajuntament: del 3 al 6 de juny de 2024.
 •  Llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 7 de juny de 2024. LLISTA DEFINITIVA BAREMADA 
 • Sorteig del número desempat, en cas de necessitat, a les 10h, sala de plens: 11 de juny de 2024. 
 • Publicació a la pàgina web de l'Ajuntament i al blog de la LLIM Els Pinyons de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 13 de juny de 2024. LLISTA DEFINITIVA DESPRÉS DEL SORTEIG 
 • Període de matrícula: 17 al 21 de juny, ambdós inclosos.

L'Ajuntament podrà sol·licitar als interessats durant el procés de preinscripció i matrícula, l'aportació de documents anàlegs amb l’única finalitat de
comprovar i/o ampliar la veracitat de les dades aportades.

 

On fer la preinscripció?
 

 • Preinscripcions del 8 al 21 de maig, ambdós inclosos. Cal presentar la sol·licitud telemàticament a https://preinscripcio.kinderup.es. Més informació 93 743 26 13, de 9 a 11h i de 15 a 16.30h

Documentació que s'ha de presentar obligatòriament per sol·licitar la preinscripció:

 • La sol·licitud de preinscripció original. Cal presentar una única sol·licitud. (Per a llars de municipis diferents, es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi). FULL DE SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ 
 • Original del llibre de família (de la pàgina del nen/a) o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a es troba en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
 • Original del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Criteris generals d'admissió d'alumnat, barem a aplicar i documentació:

a.     Existència de germans escolaritzats al centre. S'entén que l'alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.(50 punts)

 •  En aquest cas no cal presentar cap documentació, que la LLIM Pinyons fa la comprovació d'ofici.

b.    Que el domicili de la persona sol·licitant(pare, mare o tutor/a) sigui del municipi d'Alella (30 punts) o que a instància del pare o mare, tutor/a, guardador/a de fet (en el sentit de guàrdia legal previst al dret civil català o de resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials), es prengui en consideració que el lloc de treball d'un d'ells sigui Alella (20 punts)

 • Documentació requerida si s'al·lega el criteri: original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant, o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant l'aportació d'original i fotocòpia del contracte laboral o  certificat emès per l'empresa.

c.     Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de la renta garantia de ciutadania. (15 punts)

 • Documentació requerida si s'al·lega el criteri: Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

Criteris complementaris d'admissió de l'alumnat i barem a aplicar i documentació:

 • Per discapacitat de l'alumne, pare o mare o germans quan s'acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%  (15 punts)
  • Documentació requerida si s'al·lega el criteri: Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Drets Socials. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció (10 punts)
  • Documentació requerida si s'al·lega el criteri: S'entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10h setmanals.
 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o família monoparental(10 punts)
  • Documentació requerida si s'al·lega el criteri: Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Pel fet que l'alumne/a hagi nascut en un part múltiple (10 punts)
  • Documentació requerida si s'al·lega el criteri: Original i fotocòpia del llibre de família.
 • Pel fet que l'alumne es trobi en situació acolliment familiar (10 punts)
  • Documentació requerida si s'al·lega el criteri: Original i fotocòpia de la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
 • Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme (10 punts)
  • Documentació requerida si s'al·lega el criteri: Original i fotocòpia del certificat que emet la Subdirecció General de suport a Víctimes de violència de gènere o terrorisme.
 • Criteris de preinscripció i llista d'espera en cas de bessons:
  • En cas de bessons que presentin preinscripció se'ls assignarà el mateix número de sol·licitud. També per efectes del sorteig tal i com es preveu a la resolució del Departament.
  • En cas que hi hagi 4 infants, 2 parelles de bessons, i s'ofereixin dues places vacants al grup que els hi correspon, s'informarà a les famílies prèviament al sorteig que se'ls hi atorga dos números pel sorteig, un per parella de bessons, per evitar que un bessó obtingui plaça i l'altre no.

Per a mes informació us podeu posar en contacte amb nosaltres a:

648 24 06 29

93 743 26 13

@larisa@cavallcartro.cat

Blog “elspinyonsalella.wordpress.com”

Instagram llimelspinyons

PROJECTE EDUCATIU

Experimentació Taula de llum  Llanternes 

 pati  Hort  Racons

 • La metodologia de la nostra escola es basa en la quotidianitat, l'experimentació i en el treball per racons on els infants poden anar construint els seus aprenentatges en funció de les seves necessitats i interessos, tot respectant el seu ritme.
 • Oferim una seqüència diària de rutines, que ajuda a l'infant a desenvolupar-se amb seguretat. Permetent que poc a poc agafi confiança i autonomia, fent que la seva autoimatge i autoestima vagin  augmentant.
 • Cada racó i propostes estan pensats per provocar la curiositat, per fomentar l'aprenentatge, desenvolupar les seves capacitats sensorials psicomotrius, manipulatives, simbòliques, artístiques i socials. Aquest tipus de joc fa possible que cada infant vagi enriquint els seus aprenentatges partint dels seus coneixements previs.
 • Dediquem activitats a treballar en grups reduïts per tal de poder oferir una atenció més individualitzada a cada infant i altres propostes on treballem la interrelació i la cooperació entre diferents grups d'edat.
 • Integrem l'escola dins del poble, és per això que realitzem moltes activitats amb diferents entitats d'Alella, incidint en la relació amb la tercera edat amb l'objectiu de viure moments que portin a l'afecte i al respecte entre generacions.*
 • Donem molta importància al treball dins d'un entorn natural ric en estímuls, és per això que disposem d'un pati-jardí entès com una extensió de l'estança, amb diferents racons creats amb la intenció de fomentar en els infants el respecte cap a la natura, el joc compartit, el desenvolupament motriu global i el joc simbòlic.
 • Apostem per una educació compartida entre escola i família, oferint diversos espais i activitats de participació on les famílies i educadores formen part d'una comunitat educativa que permet a l'infant desenvolupar-se en un ambient de confiança i seguretat.
 • En tot moment del dia creiem i eduquem en valors com el respecte, l'autonomia de l'infant, l'afecte, l'empatia i la confiança en un mateix. Sense oblidar en cap moment que el més important és la felicitat de l'infant.

 

SERVEIS D’ÚS 

La LLAR D'INFANTS és oberta de 8h a 17h de setembre a finals de juliol.

L'horari del servei educatiu per a infants de 4 mesos a tres anys és de 8:45 a 12h i de 15 a 17 h. Però l'escola també ofereix altres SERVEIS COMPLEMENTARIS: 

 •  Servei d'acollida matí: de 8:00 a 8:45h*
 • Servei de menjador: de 11:45 a 15h o de 11:45 a 12:45h
 • Servei d'acollida a la tarda: de 17 a 18h* 

* S'oferirà sempre i quan hi hagi un mínim d'infants fixes.

* Es recorda que La Normativa de Funcionament i Organització de Centre (capítol VI, article 11) estableix que el màxim d'hores que un infant pot romandre a l'escola és de 9h.

LA LLIM I  LES FAMÍLIES

La llar d'infants els Pinyons ofereix un seguit d'activitats, per a les famílies. Aquestes activitats poden ser de caràcter familiar, on pares, mares i fills gaudeixen d'una estona junts a la llar fent activitats proposades per les educadores. O bé poden ser activitats per als adults, on poden venir a compartir o a aprofundir en diferents aspectes de la criança dels seus fills i filles. 

 • Tallers per a famílies: espai gratuït on les famílies, infants i educadores es troben amb la finalitat de compartir una estona conjunta realitzant activitats i tallers diversos encaminats a la realització de decoracions i material didàctic.
 • Parlem d'educació: és un espai obert gratuït on es tractaran temes d'interès per l'educació i la criança dels infants en edats compreses entre 0 i 3 anys. Es porten a terme a partir de gener i estan dinamitzades per professionals externs a l'escola. 
 • Cafès temàtics: espai obert i gratuït per a totes les famílies del municipi amb l'objectiu de compartir experiències sobre la criança dels infants. Guiat per la psicopedagoga municipal. Presencial o telemàtic segons evolució de la pandèmia.

PLACES

La llar té una capacitat de 61 places per al curs 2024-2025 que es dividiran en quatre aules: 

 • 1 estança de 0-1 any amb 8 infants.
 • 1 estança de 1-2 anys amb 13 infants.
 • 2 estances de 2-3 anys amb 40 infants (20 per aula).

Les places que s'ofereixen inicialment són:

 •  8 places, 1 plaça amb reserva si calgués, de 0 – 1 any
 •  5 places, 1 plaça amb reserva si calgués, de 1 -2 anys
 •  27 places, 1 plaça amb reserva si calgués de 2-3 anys 

EQUIP DE PROFESSIONALS

L'equip de la Llar d'Infants Municipal Els Pinyons, totalment titulat, està format per: 

 •  4 Educadores de referència: Són les persones responsables del grup dels vostres infants i que fan el  seguiment de l'evolució del vostre fill/a.
 • 2 Educadores de suport: Responsables de donar el suport a les estances i que tenen també la titulació per fer d'educadores.
 • 1 monitor de menjador: dóna suport a les funcions educatives de l'espai de menjador i del descans dels infants.
 • Direcció
 • Cuinera, neteja, personal de manteniment i jardineria.

La Llar d'Infants Municipal els Pinyons manté estreta coordinació amb la regidoria d'Educació de l'Ajuntament d'Alella que n’és el titular.

L'escola disposa d'altres serveis públics que complementen l'acció del centre:

 • Servei Psicopedagògic Municipal: La psicopedagoga municipal dóna suport a l'equip educatiu pel que fa a reunions amb pares, acompanya en algunes entrevistes individuals amb les famílies i les famílies poden consultar-li.
 • CDIAP: (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç): Informen, orienten i assessoren a l'equip educatiu. Fan un seguiment mensual per tal de poder observar els nens i nenes que creiem que requereixen aquesta atenció amb l'objectiu de prevenir i detectar possibles alteracions en el desenvolupament dels infants.

ÒRGANS PARTICIPATIUS

La llar disposa de Consell Escolar de Centre, presidit per la direcció del centre, i format per un representant de l'Ajuntament, dos representants dels pares i mares i dos del personal educador. 

Des del curs 2014-2015, s'ha constituït l'Associació de famílies d'alumnes de la llar, l'AFA, col·laboren i organitzen diferents activitats pels infants i famílies. 

  TArifes

A partir del curs 2024-2025, es recupera el sistema de preus públics per al servei (pendent d'aprovació), ja que la gratuïtat de l'I2 (excepte el mes de juliol) ha fet replantejar la idoneïtat de l'aposta pel sistema de tarificació social. En aquest sentit, també es recupera el sistema de concessió d'ajuts socials per als casos que ho necessitin. El sistema de concessió d'ajuts socials permet:

 •  Una valoració exhaustiva de la situació familiar (valoració d’ítems socials, monoparental, nombrosa, discapacitats, etc.).
 • L'establiment del vincle amb un professional social, que representa una oportunitat per intervenir de forma més global i oferir recursos i suports en altres àmbits a banda de l'escolarització infantil.
 •  El compromís de la família beneficiària que superi el 60% de l'ajut, a través d'un pla de treball, que aporta altres millores en el sí del nucli familiar.


Servei  9 a 12 h i 15 a 17h: 215 €/ mes (gratuït per a alumnat d'I2, excepte el mes de juliol)
 
Servei acollida:

 • Matí de 8 a 8.45h: 32,48 €/mes - 2,93 €/dia
 • Tarda de 17 a 18h: 32,48 €/mes - 2,93 €/dia

Servei de menjador (menjador, descans i berenar): 115€/mes -  7,72 €/dia

Servei de berenar: 0,76€/dia

Servei de biberoneria: Menors de 8 mesos (11.45 a 15h): 32,36 €/mes -  2,73 €/dia
 

Altres serveis interns

 • Equip psicopedagògic de l'Ajuntament d'Alella:
  Dóna suport a l'equip educatiu pel que fa a les reunions amb pares i fa acompanyament a famílies que ho sol·licitin, concertant entrevistes individuals per resoldre qualsevol dubte sobre la criança dels seus fills i filles.
 • CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Maresme):
  Informa, orienta i assessora l'equip educatiu. Realitza un seguiment cada dos mesos per tal de poder observar els infants que poden requerir aquesta atenció amb l'objectiu de prevenir i detectar possibles alteracions en el desenvolupament dels infants. El CDIAP està integrat per psicòlegs, logopedes, psicomotricistes entre d'altres professionals.

Festes, celebracions i sortides 

Durant el curs escolar hi ha programades una sèrie de festes i tallers. Les famílies estan convidades, tant a participar de la preparació com a gaudir-ne amb els seus infants.


carnestoltes   santa cecília


Treball en xarxa

A l'escola també aprenem en comunitat, és per això que fomentem el treball conjunt amb diverses entitats del poble: amb els infants d'altres escoles del poble i l'Institut d'Alella, amb les residències d'avis i àvies, la policia, l'escola de música entre d'altres.

avis treball en xarxa

Celebració d'aniversaris

Quan hi ha un aniversari, us convidem a passar una estona amb nosaltres a l'escola i realitzar una activitat amb tots els infants de l'aula. L'objectiu és compartir un moment lúdic  plegats. Us demanem que no sigui una celebració consumista, és a dir, que no porteu regals, ni pastissos, ni llaminadures als infants. Allò que volem transmetre és el valor de l'estona compartida.

L'alimentació

 • L'esmorzar: Podran esmorzar a l'escola els infants que arribin abans de les 8:30h (fent ús del servei d'acollida de matí).
  En el cas dels nadons, se'ls donarà l'esmorzar adaptat al seu horari individual.
 • Servei de menjador: L'horari és de 11:45 a 15 h. El menjador és un servei fix o esporàdic, segons les necessitats de cada família.   
  L'escola compta amb cuina pròpia, per tant el menjar és elaborat abans de cada àpat seguint una dieta equilibrada i variada. Tots els menús estan elaborats per especialistes en una alimentació adequada pels infants.
  S'ofereixen diferents menús en funció de l'edat i la necessitat (com dieta astringent, dieta vegetariana, dieta halal, per al·lèrgies o intoleràncies, etc.) per a les famílies que ho sol·licitin.
  Pels petits menors de 8 mesos hi ha la possibilitat de servei de biberoneria tant de llet artificial com de llet materna.
 • El berenar: Els infants berenen a l'escola, el berenar varia en funció de l'edat (Triturat de fruita, iogurt natural, pa amb embotit o fruita sencera). 
 La família i l'escola  

La nostra Llar d'infants considera primordial la relació constant i fluïda amb les famílies. Per tal de facilitar aquesta relació proposem:  

 • Les famílies entren a l'aula a acompanyar i recollir el vostre infant, aprofitant per comentar els aspectes quotidians.  
 • Les famílies participen de les propostes i la vida diària de l'escola.
 • Per mitjà del Kindertic, (agenda electrònica) promou i afavoreix una comunicació ràpida, oberta i recíproca entre el centre educatiu i les famílies a través de missatges directes i avisos.  
 • Circulars i correu electrònic, notes informatives per les famílies, notificacions de les propostes, suggeriments, etc.   
 • Una reunió general al juliol per resoldre dubtes.
 • Una reunió pedagògica de grup al llarg del curs.  
 • Dues entrevistes individuals. En el cas que es necessiti, se'n poden fer més.
 • Informe: al finalitzar el curs.  
 • Bloc: elspinyonsalella.wordpress.com

Consell Educatiu i AFA

El Consell Educatiu de Centre, està presidit per la direcció del centre, i format per un representant de l'Ajuntament, dos representants dels pares i mares i dos del personal educatiu. És l'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de la llar d'infants, amb funcions en l'àmbit de la programació general i en el seguiment i l'avaluació de les seves activitats. 

L'Associació de famílies d'alumnes de la llar (AFA), col·labora i organitza diferents activitats i festes pels infants i famílies. També es pot ocupar de tasques complementàries com ara, aconseguir subvencions per millorar les instal·lacions de l'escola, col·laborar en actes o en la compra de materials o organitzar xerrades pedagògiques per a la resta de famílies de l'escola.

Per a més informació podeu contactar amb:
 
Llar d'Infants Municipal Els Pinyons
Avinguda del Bosquet 5, Alella
Tel: 648 24 06 29
 
Regidoria d'Educació
Ajuntament d'Alella
Plaça de l'Ajuntament 1, 08328 Alella

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pujar al principi de la pàgina