Portada|Educació|Llar d'Infants Municipal Els Pinyons
 
Versió per imprimir
Llar d'Infants Municipal Els Pinyons

La Llar d'Infants Municipal Els Pinyons és un centre d'educació infantil (de primer cicle d'educació no obligatòria) de titularitat municipal, que acull infants d'edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys. El centre ofereix 61 places.

PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2021-2022

Calendari de preinscripció i matriculació 

Atenent a la RESOLUCIÓ EDU/596/2021, de 2 de març, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022 s'ha establert els següents canvis procedimentals per tal de fer els tràmits telemàtics

Les dates del procés de preinscripció i matrícula per aquest curs 2021-2022 són:

 • A partir del 6 d'abril, enviar un mail a  demamar el link per poder fer la preinscricpió
 • Sol·licituds de preinscripció i la documentació adjunta escanejada, del 10 al 21 de maig, ambdós inclosos des de l'aquest ENLLAÇ
 • Publicació a la pàgina web de l'Ajuntament i al blog de la LLIM Els Pinyons (elspinyonsalella.wordpress.com)  de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb puntuació provisional: 27 de maig
  • Podeu consultar la llista provisional baremada en aquest ENLLAÇ
 • Termini per presentar una reclamació: 28 de maig al 4 de juny
 • Llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de juny
  • Podeu consultar la llista definitiva baremada en aquest ENLLAÇ
 • Sorteig del número desempat, en cas de necessitat, a les 10h, sala de plens: 10 de juny. Es pot seguir en directe pel canal Youtube de l'Ajuntamet des d'aquest ENLLAÇ
 • Publicació a la pàgina web de l'Ajuntament i al blog de la LLIM Els Pinyons (elspinyonsalella.wordpress.com)  de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 11 de juny
 • Període de matrícula: 16 al 22 de juny, ambdós inclosos, també de forma telemàtica.


On trobar el formulari de preinscripció? 

L'imprès de sol·licitud de la preinscripció des d'aquest ENLLAÇ

o bé des d'aquest FORMULARI

Document d'autorització 


Criteris generals d'admissió d'alumnat i barem a aplicar: 

 • Existència de germans escolaritzats al centre, o de pare, mare o tutors legals que hi treballin en el moment en què es presenta la preinscripció (40 punts)
 • Que el domicili de la persona sol·licitant(pare, mare o tutor/a) sigui del municipi d'Alella (30 punts) o que a instància del pare o mare, tutor/a, guardador/a de fet (en el sentit de guàrdia legal previst al dret civil català o de resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies), es prengui en consideració que el lloc de treball d'un d'ells sigui Alella (20 punts)
 • Quan el pare o mare, tutor/a, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania (10 punts)
 • Per discapacitat de l'alumne, pare o mare o germans quan s'acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%  (10 punts)

Criteri complementari d'admissió d'alumnat i barem a aplicar: 

 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o família monoparental (15 punts)

Criteris de preinscripció i llista d'espera en cas de bessons:

 • En cas de bessons que presentin preinscripció se'ls assignarà el nateix número de sol·licitud. També per efectes del sorteig tal i com es preveu a la resolución del Departament. 
 •  En cas que hi hagi 4 infants, 2 parelles de bessons, i s'ofereixin dues places vacants al grup que els hi correspon, s'informarà a les famílies prèviament al sorteig que se'ls hi atorga dos números pel sorteig, un per parella de bessons, per evitar que un bessó obtingui plaça i l'altre no.

Documentació que s'ha de presentar telemàticament per a sol·licitar la preinscripció: 

 • Fotografia o document escanejat del llibre de família (de la pàgina del nen/a) o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a es troba en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Fotografia o document escanejat del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Fotografia o document escanejat del document d'autorització a la Llar d'Infants Els Pinyons complimentat i signat perquè sol·liciti a l'Ajuntament d'Alella verificar les dades relatives al padró municipal d'habitants i comprovar que l'alumne/a conviu amb la persona sol·licitant. Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el document d'autorització a la Llar d'Infants Els Pinyons perquè sol·liciti a l'Ajuntament d'Alella verificar les dades relatives al padró municipal d'habitants i que l'alumne/a conviu amb la persona sol·licitant.

Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s'ha de presentar si s'al·leguen

 1. Existència de germans o germanes escolaritzats al centre educatiu o de pares o tutors legals que hi treballen (40 punts). S'entén que un alumne/a té germans escolaritzats en el centre quan aquests hi estan escolaritzats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S'entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10h setmanals. 
  -En aquest cas no cal presentar cap documentació, que la LLIM Pinyons fa la comprovació d'ofici.
 2. Que el domicili de l'alumne o alumna sigui el municipi d'Alella (30 punts) o, si s'escau, certificar la proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant (20 punts)
  1. Document escanejat o fotografia del DNI de la persona sol·licitant, o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  2. Document escanejat o fotografia del document d'autorització de la Llar d'Infants Els Pinyons per a sol·licitar a l'Ajuntament d'Alella el volant col·lectiu d'empadronament de l'alumne/a.
  3. Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia escanejada o una fotografia del contracte laboral o  certificat emès per l'empresa.
 3. Renda anual de la unitat familiar (10 punts)
  Document escanejat o fotografia de la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 4. Discapacitat de l'alumne o alumna, pare o mare, tutor, tutor/a o germans (10 punts)
  Document escanejat o fotografia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
 5. Condició legal de família nombrosa o monoparental (15 punts)
  Document escanejat o fotografia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Sorteig públic

Per tal de resoldre les situacions d'empat que es produeixin en aplicar els criteris de baremació, s'assignarà aleatòriament un número a cada sol·licitud presentada i es farà públic amb la relació baremada de sol·licituds. Aquest número és el que es tindrà en compte a l'hora de fer el sorteig de desempat en cas que hi hagi més sol·licituds que places ofertades. Es realitzarà, si s'escau, un sorteig per cada grup d'edat.

MATRÍCULA

La matrícula dels infants ADMESOS es formalitzarà telemàticament a la LLIM Els Pinyons en les dates que s'indiquen del 16 al 22 de juny, ambdós inclosos, també de forma telemàtica.

Documentació que s'ha de presentar per fer efectiva la matrícula,  si no s'ha presentat en la preinscripció.

 • Document escanejat o fotografia del DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.
 • Document escanejat o fotografia del carnet de vacunacions on constin les dosis rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions, s'ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l'infant on constin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l'Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual cosa s'aprova l'establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si el nen/a no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu. 
 • Document escanejat o fotografia de la Targeta sanitària de l'infant
 • 2 fotos de l'infant

L'alumnat que no formalitzi la matrícula en el període establert es considerarà que renuncia a la plaça adjudicada. Per a cobrir la plaça vacant s'utilitzarà la llista d'espera que romandrà vigent fins a finals de setembre. 

Donades les circumstàncies actuals provocades per la Covid-19, aquest procediment podria haver d'adaptar-se a més indicacions de les autoritats sanitàries i/o educatives. Si fos així, es faria difusió oportunament dels canvis que es poguessin generar.

Taula de llum  Llanternes  pati

Breu informació sobre la Llar d'Infants Municipal Els Pinyons

La Llar d'Infants Municipal Els Pinyons és un centre d'educació infantil (de primer cicle), de titularitat municipal i gestionada per Suara Cooperativa.

És un centre integral, obert a totes les famílies d'Alella. Impartim l'ensenyament en català, promocionant la llengua i cultura catalana. Treballem en xarxa amb serveis i recursos d'atenció a la petita infància i som una escola oberta a les famílies.

L'escola acull infants d'edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys i té una capacitat total de 61 places distribuïdes en:

 • 4 mesos- 1 any: 1 aula de 8 infants
 • 1-2 anys: 1 aula de 13 infants
 • 2-3 anys: 2 aules de 20 infants

L'equip de professionals

L'equip de professionals del centre està format per:

 • 4 educadores de referència: són les persones responsables de l'aula dels vostres infants i que fan el seguiment de la seva evolució.
 • 2 educadores de suport, responsables de donar suport a les aules i que també tenen la titulació per exercir d'educadores.
 • 1 persona responsable de la direcció del centre.
 • 1 persona responsable de la cuina de la llar.
 • Personal de neteja.
 • Personal de manteniment.
 • Personal de jardineria.
 • Suport puntual de la Brigada de l'Ajuntament d'Alella.

Serveis

 1. Servei de llar d'infants
  L'horari del servei és de 8.45 a 12h i de 15 a 17h.
 2. Serveis complementaris
  Per donar resposta a les necessitats educatives dels infants i de les seves famílies i permetre la conciliació familiar i laboral, proposem diferents serveis que complementen la jornada escolar, tots ells emmarcats en el projecte educatiu del centre.
  • Servei d'acollida matí (de 8:00 a 8:45h): Espai d'acollida dels infants abans de l'inici de l'horari escolar habitual per a les famílies que ho necessiten. Es pot entrar en qualsevol moment durant tota l'hora d'acollida. 
  • Servei de menjador (de 11:45 a 13h) o servei de menjador i descans (de 11:45 a 15h). 
  • Servei d'acollida tarda (17h a 18h).*


   *S'oferirà sempre i quan hi hagi un mínim d'infants fixes i es recorda que la Normativa de Funcionament i Organització de Centre (capítol VI, article 11) estableix que el màxim d'hores que un infant pot romandre a l'escola és de 9h.

Altres serveis interns

 • Equip psicopedagògic de l'Ajuntament d'Alella:
  Dóna suport a l'equip educatiu pel que fa a les reunions amb pares i fa acompanyament a famílies que ho sol·licitin, concertant entrevistes individuals per resoldre qualsevol dubte sobre la criança dels seus fills i filles.
 • CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Maresme):
  Informa, orienta i assessora l'equip educatiu. Realitza un seguiment cada dos mesos per tal de poder observar els infants que poden requerir aquesta atenció amb l'objectiu de prevenir i detectar possibles alteracions en el desenvolupament dels infants. El CDIAP està integrat per psicòlegs, logopedes, psicomotricistes entre d'altres professionals.

Serveis oberts a totes les famílies del poble

 •  Cafès temàtics:
  Espai dinamitzat per la psicopedagoga municipal, on els pares i mares poden compartir experiències sobre la criança dels infants. Es proposa treballar una temàtica de criança en cada sessió, aquestes són de 15:15 a 16:15h.
 • Parlem d'educació:
  Espai on es tracten temes d'interès per l'educació i la criança dels infants d'edats compreses entre 0 i 3 anys. Es fan 4 xerrades, a partir de gener a la 17h de la tarda, i està dinamitzat per professionals externs a la llar. Aquest espai disposa de servei gratuït de canguratge, dirigit per les educadores de la llar d'infants, perquè pugueu venir amb els vostres fills i filles.

Metodologia de treball

La metodologia del nostre centre es basa en la quotidianitat, donant resposta a les necessitats del dia a dia dels infants, adquirint rutines i hàbits de convivència i fomentant la seva autonomia.
Experimentació  pintura  Hort  Racons


Ens recolzem en l'experimentació i en el treball per racons, permetent així als infants anar construint els seus aprenentatges en funció de les seves necessitats i interessos, tot respectant el seu ritme.

Cada un dels racons i materials que se'ls ofereix permet que els infants desenvolupin les diferents capacitats sensorials, psicomotrius, manipulatives, simbòliques, artístiques i socials.

Al ser un joc lliure fa possible que cada infant vagi enriquint els seus aprenentatges partint dels seus coneixements previs.  

Donem importància a valors com el respecte, la llibertat, l'autonomia de l'infant i l'afecte.

Ajudem els infants a créixer i a desenvolupar harmònicament totes les seves capacitats.

Afavorim les relacions personals per tal que aquest primer context socialitzador fora de la família promogui una educació en valors bàsics de convivència.

Respectem la diversitat i la individualitat de cada un dels infants que assisteixen a la llar, adequant el seu procés d'aprenentatge.

Festes, celebracions i sortides 

Durant el curs escolar hi ha programades una sèrie de festes i tallers. Les famílies estan convidades, tant a participar de la preparació com a gaudir-ne amb els seus infants.
carnestoltes   santa cecília


Treball en xarxa

A l'escola també aprenem en comunitat, és per això que fomentem el treball conjunt amb diverses entitats del poble: amb els infants d'altres escoles del poble i l'Institut d'Alella, amb les residències d'avis i àvies, la policia, l'escola de música entre d'altres.

avis treball en xarxa

Celebració d'aniversaris

Quan hi ha un aniversari, us convidem a passar una estona amb nosaltres a l'escola i realitzar una activitat amb tots els infants de l'aula. L'objectiu és compartir un moment lúdic  plegats. Us demanem que no sigui una celebració consumista, és a dir, que no porteu regals, ni pastissos, ni llaminadures als infants. Allò que volem transmetre és el valor de l'estona compartida.

L'alimentació

 • L'esmorzar: Podran esmorzar a l'escola els infants que arribin abans de les 8:30h (fent ús del servei d'acollida de matí).
  En el cas dels nadons, se'ls donarà l'esmorzar adaptat al seu horari individual.
 • Servei de menjador: L'horari és de 11:45 a 15 h. El menjador és un servei fix o esporàdic, segons les necessitats de cada família.   
  L'escola compta amb cuina pròpia, per tant el menjar és elaborat abans de cada àpat seguint una dieta equilibrada i variada. Tots els menús estan elaborats per especialistes en una alimentació adequada pels infants.
  S'ofereixen diferents menús en funció de l'edat i la necessitat (com dieta astringent, dieta vegetariana, dieta halal, per al·lèrgies o intoleràncies, etc.) per a les famílies que ho sol·licitin.
  Pels petits menors de 8 mesos hi ha la possibilitat de servei de biberoneria tant de llet artificial com de llet materna.
 • El berenar: Els infants berenen a l'escola, el berenar varia en funció de l'edat (Triturat de fruita, iogurt natural, pa amb embotit o fruita sencera). 
 

La família i l'escola

La nostra Llar d'infants considera primordial la relació constant i fluïda amb les famílies. Per tal de facilitar aquesta relació proposem:  

 • Les famílies entren a l'aula a acompanyar i recollir el vostre infant, aprofitant per comentar els aspectes quotidians.  
 • Les famílies participen de les propostes i la vida diària de l'escola.
 • Per mitjà del Kindertic, (agenda electrònica) promou i afavoreix una comunicació ràpida, oberta i recíproca entre el centre educatiu i les famílies a través de missatges directes i avisos.  
 • Circulars i correu electrònic, notes informatives per les famílies, notificacions de les propostes, suggeriments, etc.   
 • Una reunió general al juliol per resoldre dubtes.
 • Una reunió pedagògica de grup al llarg del curs.  
 • Dues entrevistes individuals. En el cas que es necessiti, se'n poden fer més.
 • Informe: al finalitzar el curs.  
 • Bloc: elspinyonsalella.wordpress.com

Consell Escolar i AFA

El Consell Escolar de Centre, està presidit per la direcció del centre, i format per un representant de l'Ajuntament, dos representants dels pares i mares i dos del personal educatiu. És l'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de la llar d'infants, amb funcions en l'àmbit de la programació general i en el seguiment i l'avaluació de les seves activitats. 

L'Associació de famílies d'alumnes de la llar (AFA), col·labora i organitza diferents activitats i festes pels infants i famílies. També es pot ocupar de tasques complementàries com ara, aconseguir subvencions per millorar les instal·lacions de l'escola, col·laborar en actes o en la compra de materials o organitzar xerrades pedagògiques per a la resta de famílies de l'escola.

Quotes del servei. Curs 2020-2021

 • Quota escolaritat llar d'Infants
  De 9 a 12 h i de 15 a 17 h = 178,50 € / mes
 • Servei d'acollida
  Fix de 8 a 9 h = 32,48 € / mes
  Esporàdic de 8 a 9 h = 2,93 € / dia
  Fix de 17 a 18 h = 32,48 € / mes
  Esporàdic de 17 a 18 h = 2,93 € /dia
 • Servei de menjador (dinar, descans i berenar)
  Fix de 12 a 15 h = 115,70 € / mes
  Esporàdic de 12 a 15 h = 7,72 €/dia
 • Servei de Berenar 
  Esporàdic: 0,76 €/dia
 • Servei de biberonaria (menors de 8 mesos)
  Fix 11,45h a 15h 32,36€
  Esporàdic 2,73€/dia
Per a més informació podeu contactar amb
 
Llar d'Infants Municipal Els Pinyons
Avinguda del Bosquet 5, Alella
Tel: 648 24 06 29
 
Regidoria d'Educació
Ajuntament d'Alella
Plaça de l'Ajuntament 1, 08328 Alella
 

 

Pujar al principi de la pàgina