Notícies
Publicat el 9 d'abril de 202409.04.2024
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
Portes obertes a la Llar d'Infants Municipal Els Pinyons el 13 d'abril
Portes Obertes als Pinyons

La Llar d'Infants Municipal Els Pinyons organitza una jornada de portes obertes per donar a conèixer les instal·lacions a les famílies i mostrar el model pedagògic que aplica, de cara a les preinscripcions que s'obriran a partir de maig.

El dia de portes obertes serà el proper dissabte 13 d'abril, en tres torns diferents entre les 10h, les 10:45h i les 11:30h. En tots tres casos, cal reservar cita prèvia a través de les següents vies de contacte: 937432613 o larisa@cavallcartro.cat.

Per a les famílies que tenen previst escolaritzar infants de 0 a 3 anys el curs vinent, la Llar d'Infants Municipals Els Pinyons compta amb un model pedagògic centrat en enriquir i ampliar les experiències dels infants, tot fomentant les relacions amb altres nens i nenes, adults i espais, així com oferir una atenció individualitzada en les seves necessitats: d'estima, afecte, socialització, interacció, joc i experimentació.

Calendari de preinscripció i matriculació curs 2024-2025

Calendari de preinscripció i matriculació 

Atenent a la resolució EDU/465/2024, de 22 de febrer, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2023-2024 i al Decret d'Alcaldia en què s'estableix el calendari per a la preinscripció i matriculació a la Llar d'Infants Municipal Els Pinyons. 

El calendari de preinscripció i matrícula

 • Publicació de l'oferta: entre el 2 i el 6 de maig de 2024.
 • Presentació de la sol·licitud de la preinscripció i de la documentació del 8 al 21 de maig de 2024, ambdós inclosos.
 • Publicació a la pàgina web de l'Ajuntament https://alella.cat/elspinyons i al blog de la LLIM Els Pinyons, de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb puntuació provisional: 31 de maig de 2024.
 • Termini per presentar una reclamació fent instància a l'Ajuntament: del 3 al 6 de juny de 2024.
 •  Llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 7 de juny de 2024.
 • Sorteig del número desempat, en cas de necessitat, a les 10h, sala de plens: 11 de juny de 2024.
 • Publicació a la pàgina web de l'Ajuntament i al blog de la LLIM Els Pinyons de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 13 de juny de 2024.
 • Període de matrícula: 17 al 21 de juny, ambdós inclosos.

L'Ajuntament podrà sol·licitar als interessats durant el procés de preinscripció i matrícula, l'aportació de documents anàlegs amb l’única finalitat de
comprovar i/o ampliar la veracitat de les dades aportades.

 

On fer la preinscripció?
 

 • Del 8 al 21 de maig, ambdós inclosos, es podrà fer la preinscripció telemàtica. Més informació 93 743 26 13, de 9 a 11h i de 15 a 16.30h

Com s'ha de fer?

L'imprès de sol·licitud de la preinscripció i el document d'autorització es pot trobar uns dies abans a:

Documentació que s'ha de presentar obligatòriament per sol·licitar la preinscripció:

 • La sol·licitud de preinscripció original. Cal presentar una única sol·licitud. (Per a llars de municipis diferents, es pot presentar una sol·licitud per a cada municipi). FULL DE SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ (pendent d'actualitzar)
 • Original i fotocòpia del llibre de família (de la pàgina del nen/a) o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne/a es troba en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
 • Original i fotocòpia  del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Criteris generals d'admissió d'alumnat, barem a aplicar i documentació:

a.     Existència de germans escolaritzats al centre. S'entén que l'alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.(50 punts)

 •  En aquest cas no cal presentar cap documentació, que la LLIM Pinyons fa la comprovació d'ofici.

b.    Que el domicili de la persona sol·licitant(pare, mare o tutor/a) sigui del municipi d'Alella (30 punts) o que a instància del pare o mare, tutor/a, guardador/a de fet (en el sentit de guàrdia legal previst al dret civil català o de resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials), es prengui en consideració que el lloc de treball d'un d'ells sigui Alella (20 punts)

 • Documentació requerida si s'al·lega el criteri: original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant, o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant l'aportació d'original i fotocòpia del contracte laboral o  certificat emès per l'empresa.

c.     Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de la renta garantia de ciutadania. (15 punts)

 • Documentació requerida si s'al·lega el criteri: Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

Criteris complementaris d'admissió de l'alumnat i barem a aplicar i documentació:

 • Per discapacitat de l'alumne, pare o mare o germans quan s'acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%  (15 punts)
  • Documentació requerida si s'al·lega el criteri: Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Drets Socials. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.
 • Quan el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció (10 punts)
  • Documentació requerida si s'al·lega el criteri: S'entén que el pare o mare o tutor/a legal treballa en el centre quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima de 10h setmanals.
 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o família monoparental(10 punts)
  • Documentació requerida si s'al·lega el criteri: Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Pel fet que l'alumne/a hagi nascut en un part múltiple (10 punts)
  • Documentació requerida si s'al·lega el criteri: Original i fotocòpia del llibre de família.
 • Pel fet que l'alumne es trobi en situació acolliment familiar (10 punts)
  • Documentació requerida si s'al·lega el criteri: Original i fotocòpia de la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
 • Quan s'acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme (10 punts)
  • Documentació requerida si s'al·lega el criteri: Original i fotocòpia del certificat que emet la Subdirecció General de suport a Víctimes de violència de gènere o terrorisme.
 • Criteris de preinscripció i llista d'espera en cas de bessons:
  • En cas de bessons que presentin preinscripció se'ls assignarà el mateix número de sol·licitud. També per efectes del sorteig tal i com es preveu a la resolució del Departament.
  • En cas que hi hagi 4 infants, 2 parelles de bessons, i s'ofereixin dues places vacants al grup que els hi correspon, s'informarà a les famílies prèviament al sorteig que se'ls hi atorga dos números pel sorteig, un per parella de bessons, per evitar que un bessó obtingui plaça i l'altre no.

Per a mes informació us podeu posar en contacte amb nosaltres a:

648 24 06 29

93 743 26 13

Adreça electrònica: larisa@cavallcartro.cat

Blog “elspinyonsalella.wordpress.com

Pujar al principi de la pàgina