Notícies
Publicat el 14 d'abril de 202314.04.2023
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
El Ple aprova els reglaments d'ús de Can Lleonart, Can Manyé i l'Espai
Ple de març

El Ple de l'Ajuntament celebrat el 30 de març va aprovar inicialment el Reglament d'ús dels tres equipaments culturals del municipi: Can Manyé, Can Lleonart i l'Espai d'Arts Escèniques Casal d'Alella. El document, que està a exposició pública fins al 5 de maig, va ser aprovat amb els vots a favor d'ERC+SxA, Gd'A, AA-CUP i AP-PSC i l'abstenció de JxCAT i el regidor no adscrit. 

L'objectiu d'aquest reglament és regular el règim jurídic de les condicions d'ús per a la societat civil i la ciutadania d'aquests tres espais culturals gestionats per l'Ajuntament d'Alella i els drets i deures de les persones usuàries. Els tres equipaments estan al servei de les entitats i la ciutadania per tal que s'hi puguin desenvolupar accions cíviques, socials, culturals, d'oci i qualsevol altra que sigui d'interès públic. L'ús privatiu dels espais culturals resta subjecte a l'atorgament d'una autorització d'ús temporal, que pot ser amb motiu d'una activitat puntual o per un període determinat, i que és regulada per la tramitació general i pel règim específic de l'espai cultural.

Pel que fa a les activitats permeses, el Reglament estableix que la tipologia d'activitat permesa ha de tenir una finalitat cultural, cívica o social d'interès públic, així mateix, haurà de ser adequada dins les línies de la programació dels equipaments. Queden expressament prohibides les activitats que atemptin contra els drets fonamentals d'igualtat, llibertat, tolerància, convivència democràtica i les que siguin il·legals i il·lícites; i aquelles en que directa o indirectament promoguin, impulsin o fomentin valors o actituds discriminatòries, masclistes, LGTBIQfòbiques, xenòfobes o violentes en les seves actuacions.

Drets i deures de les persones usuàries

Les persones usuàries dels espais i els equipaments culturals municipals tenen els drets següents:
1. Utilitzar els diferents espais i materials d'acord amb les normes d'ús establertes i les tarifes vigents, de tots els serveis culturals que presta l'Ajuntament i els seus equipaments, ja siguin gestionades de manera directa o indirecta.
2. Fer ús dels equipaments els dies i els horaris assenyalats en l'autorització o la cessió realitzada; si bé, per necessitats de programació o força major, l'Ajuntament podrà anul·lar o variar les condicions establertes comunicantsempre aquesta circumstància a les persones usuàries afectades amb el temps suficient.
3. Trobar en les degudes condicions els espais i materials d'acord amb les condicions establertes en les autoritzacions respectives.
4. Ser tractat amb respecte i educació tant pel personal de l'equipament com per la resta de les persones usuàries.
5. Tot suggeriment i/o reclamació es podrà dur a terme mitjançant instància genèrica a l'Ajuntament, o bé, mitjançant el full de suggeriments i/o
reclamacions que estarà a disposició en format físic i telemàtic a les seus de cada equipament.

Les persones usuàries tenen els deures següents:

1. Vetllar pel bon ús de l'equipament i el respecte a la resta de les persones usuàries.
2. Utilitzar els equipaments i les instal·lacions, el material i el mobiliari adequadament evitant possibles deterioraments o danys en els equipaments i
les instal·lacions.
3. Els materials i aparells tècnics de l'espai cedit seran manipulats preferentment pels tècnics de l'Ajuntament; tanmateix es podrà incloure en la sol·licitud d'autorització d´ús la petició que permeti que personal tècnic qualificat els utilitzi. L'Ajuntament decidirà en cada cas la conveniència o no de la seva utilització.
4. Respectar els horaris d'obertura i tancament i els assenyalats en l'autorització respectiva.
5. Acatar les normes d'utilització de l'equipament i les condicions conjuntament establertes.
6. Mantenir els espais en les mateixes condicions en què es trobaven abans de ser utilitzats i en bones condicions de neteja.
7. Comunicar l'aforament màxim previst de l'activitat tenint en compte la superfície del local, quin equipament té, les vies d'evacuació i les característiques de les activitats que s'han previst realitzar-hi d'acord amb la normativa tècnica vigent.
8. Respectar de manera estricta els aforaments autoritzats de cada espai que se cedeix, el control dels quals és responsabilitat de qui hagi obtingut l'autorització per al seu ús. La fixació dels aforaments es fa tenint en compte els criteris que fixi la normativa vigent en matèria de seguretat en edificis públics.
9. Qualsevol entitat, col·lectiu o particular que faci ús d'aquestes instal·lacions ha de respectar unes normes de convivència mínimes envers la resta de les persones usuàries dels equipaments, i especialment no incórrer en cap falta de respecte ni discriminació per raó de sexe, creença, ètnia o ideologia.
10. Seguir les indicacions del personal responsable de l'equipament.
11. Comunicar al personal responsable de l'equipament qualsevol incidència material o altra que es produeixi.
12. Qualsevol muntatge i desmuntatge que es requereixi per a l'activitat a realitzar en l'espai cedit és responsabilitat del titular de l'autorització d'ús.
13. Abonar les taxes o preus públics previstos en les ordenances municipals vigents en cada cas.
14. Destinar l'espai a les finalitats per a les quals ha estat cedit.
15. Fer-se responsable dels danys que pugui ocasionar l'activitat per la conducta dels assistents a l'acte o activitat als béns, instal·lacions, materials o a terceres persones.
16. Quan es produeix algun desperfecte en les instal·lacions o es deteriora algun recurs per mal ús o negligència, les despeses de reparació o de reposició són a càrrec de la persona titular de l'autorització.
17. No utilitzar altres espais diferents dels autoritzats ni materials o aparells. Les persones usuàries que prevegin utilitzar aparells elèctrics han de comunicar-ho als responsables de l'equipament. No es poden connectar mai aparells de més potència que la que permeti la instal·lació de  l'equipament, que ha de figurar de manera clara en els documents d'autorització d'ús, i el so produït no pot superar mai els límits establerts per la Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica de la Generalitat de Catalunya.
18. L'entitat organitzadora i/o que tingui la titularitat de l'activitat són els responsables de vetllar pel control i la seguretat de l'acte.
19. Si cal deixar alguna clau, ha de ser retornada puntualment el dia convingut i deixar-ne constància per escrit. Els organitzadors han d'especificar qui es farà responsable de les claus i s'ha de comprometre a no cedir-les ni fer-ne còpies.
20. Assumir totes les responsabilitats derivades de la contractació de personal o serveis de tota mena per dur a terme les actuacions o les activitats
desenvolupades o impulsades mentre en facin ús.
21. Complir les disposicions vigents en matèria de seguretat, fiscal, administrativa, laboral i de prevenció de riscos laborals, com també altra normativa sectorial d'aplicació si escau. L'Ajuntament podrà exigir l'acreditació del compliment d'aquesta normativa en qualsevol moment. Si la persona usuària contracta alguna empresa per a muntatge, sonorització, actuació, o qualsevol altra finalitat similar, haurà de fer constar en la sol·licitud que compleix la normativa de prevenció de riscos laborals i aportar la documentació justificativa a requeriment municipal.
22. Qui sol·licita es compromet a liquidar pel seu compte els drets d'autor referents a totes aquelles activitats que impliquin reproducció d'algun tipus d'obres d'autor davant l'organisme responsable de gestionar els drets.
23. Quan l'activitat a realitzar a les sales cedides comporti la consumició de menjars o begudes, s'haurà d'especificar expressament aquest fet en la petició de l'espai, i comptar amb els permisos corresponents a la normativa vigent en l´àmbit de salut pública. En tot cas caldrà l'acceptació expressa de l'Ajuntament, que haurà de constar en l'autorització d'ús, la qual haurà de tenir en compte, en el seu cas, el règim concessional concret de l'eventual servei de bar de l'equipament. L'Ajuntament no es farà responsable, en cap cas, de l'estat i/o manipulació dels productes a consumir, com tampoc de les conseqüències de la seva consumició, i serà el titular de l'autorització el responsable de complir la normativa de venda d'alcohol a menors.

Podeu consultar el Reglament en aquest enllaç

Informació relacionada
Pujar al principi de la pàgina