Portada|Cultura i Festes|Beca de recerca històrica d'Alella
 
Versió per imprimir
Beca de recerca històrica d'Alella
Foto antiga

Dins de les activitats previstes en aquest any de celebració dels 50 anys de la Festa de la Verema, l'Ajuntament recupera la Beca de Recerca Local d'Alella, amb la convocatòria d'una edició especial que promou la investigació i l'estudi de l'impacte que el vi i la vinya  ha tingut i té al poble.  És la sisena edició d'una iniciativa, creada l'any 2011, amb l'objectiu de fomentar i promoure la investigació sobre Alella en el camp de les ciències socials, ambientals i humanes, prioritàriament en l’àmbit de la història, l'arqueologia, la geografia o del patrimoni cultural i artístic. La beca té caràcter biennal, però a causa de la pandèmia no s'havia convocat des de l'any 2019. 

Dotada amb 3.000 euros, la beca pretén millorar el coneixement sobre el poble, incentivar-ne la divulgació i ampliar la historiografia local. S'atorgarà al millor projecte inèdit de recerca que haurà de versar sobre l'impacte que el món vitivinícola ha tingut i té al municipi

Qui pot participar? 
Podran optar a aquesta beca investigadors i investigadores que, de manera individual o col·lectiva, presentin una proposta de recerca d'acord amb aquestes bases. En cas de tractar-se d'un col·lectiu, caldrà designar un responsable de l'equip, el qual serà el
destinatari de la dotació. Els candidats i candidates no poden incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de beneficiari de subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la llei 38/2003, de subvencions.

Condicions i termini de presentació 

Els projectes d'investigació hauran de ser inèdits i han de tenir una relació directa amb el tema especificat. Es podran utilitzar materials ja elaborats en recerques prèvies, sempre que se n'especifiqui l'entitat i s'adeqüi al contingut d'aquestes bases. Les persones aspirants hauran d'explicar en una memòria de mínim de cinc pàgines el seu projecte d'investigació i recerca, del 21 de març al 10 de maig de 2024. 

 • Presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Alella, dins de l'horari d'atenció al públic i amb l'original del document nacional d'identitat.
 • Telemàticament per Internet a través de la pàgina www.alella.cat/tramits amb identificació mitjançant certificat digital.

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la documentació següent:

 • Sol·licitud signada per qui faci la petició o per algú que representi l'equip de treball amb l'acreditació deguda, sense perjudici de l'organització interna del treball que el grup adopti, acompanyada d'una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document acreditatiu.
 •  El currículum de la persona sol·licitant o de cadascun dels membres del grup participant.
 • Manifestació expressa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries
 • Memòria del projecte d'investigació i recerca (3 còpies): haurà de precisar els objectius que es volen assolir, el seu interès científic, la metodologia i el calendari previst, les fonts i la bibliografia que s'utilitzarà, i una aproximació a l'esquema a seguir en la recerca. Aquesta memòria haurà de tenir un mínim de cinc folis i un màxim de 10 (entre 10.500 i 21.000 caràcters sense espais).
 • En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà per escrit a qui sol·licita perquè s'esmeni o es complementi en un termini no superior a 10 dies hàbils, amb l'advertiment que, si s'incompleix el termini esmentat, s'arxivarà la sol·licitud sense cap tràmit posterior.

Composició del jurat

El jurat estarà format per tres persones: la directora de la Biblioteca Ferrer i Guàrdia i dos professionals de reconegut prestigi en el camp objecte de la beca. El jurat analitzarà i avaluarà el projectes i seleccionarà aquell que, tenint en compte els criteris següents, sigui mereixedor de la beca:

 • Ajustament de la temàtica proposada.
 • Aportació de noves dades de recerca local que permeti conèixer noves fonts documentals o modificar la interpretació tradicional.
 • Coherència i la viabilitat del projecte.
 • Solvència científica suficient.
 • Originalitat de l'enfocament.
 • Qualitat literària.

Veredicte del jurat

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic el mes de juny. El projectes no guanyadors es podran recollir a Can Lleonart, Centre Cultural, de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Alella, en horari d'oficines durant el període d'un mes a partir del dia següent de lliurament de la beca. Transcorregut aquest termini seran destruïts.

Consulteu les bases de la 6a Beca de Rerceca Local d'Alella

Bases 6a edició beca de recerca local

Bases 6a edició beca de recerca local

Fitxer: bases_recerca_local.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 8
Mida: 217.29 kB

Més informació en aquest ENLLAÇ

Els  treballs guanyadors de les edicions anteriors van ser:

Treballs guanyadors en edicions anteriors

1a Beca de Recerca Local d'Alella: Els Desplà com a promotors d'art, de Joaquim Graupera 

2a Beca de Recerca Local d'AlellaAlella, 1714. Una visió social, política i econòmica a l'entorn de la Guerra de Successió, de Jordi Albaladejo i Àlex Asensio.

3a Beca de Recerca Local d'AlellaRepressió a la rereguarda republicana: persecució i solidaritat amb els sacerdots alellencs (juliol de 1936-desembre de 1938), de Ramon Anglada.

4a Beca de Recerca Local d'Alella: Poblament i territori a l'entorn de la Riera d'Alella en època romana (segles II a.C.-VI d.C.). Caracterització d'un espai rural de l'ager Baetulae romanorum, de José Javier Guidi. Sánchez

 

 

 

Pujar al principi de la pàgina