Portada|Govern obert|Participació ciutadana|Els consells municipals de participació
Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
Els consells municipals de participació

Què són?

 • Els consells consultius es basen en un grup estable format per representants de grups i entitats de tots els sectors del municipi (i en ocasions també, ciutadania a títol individual) per portar a terme el seguiment, la consulta i/o la formulació de propostes en relació a l'acció de govern en matèries concretes d'abast municipal.

Qui hi participa?

 • Poden participar-hi entitats i associacions.
 • En algunes comissions, també persones a títol individual inscrites prèviament.
 • Personal tècnic municipal que s'encarrega de la dinamització dels debats, així com de garantir-ne el bon funcionament.

Com participar-hi?

 • Els consells s'han de reunir com a mínim un cop l'any per tal de debatre l'estat del municipi en els temes de la seva competència.
 • Es poden crear comissions de caràcter permanent o temporal sobre matèries concretes, així com grups de treball de caràcter temporal per afrontar temes que el ple del consell consideri necessaris.

CONSELL DEL POBLE

Què és?

És l’òrgan consultiu més ampli de participació i deliberació de les temàtiques que afecten la globalitat del poble, creat pel Ple Municipal. Les seves funcions són debatre i informar sobre temes relacionats amb el municipi.

Qui hi participa?

 • Està format per l'alcalde/essa, que el presideix, la totalitat dels regidors/es de l'Ajuntament, un/a representant de cada consell sectorial i la presidència de cadascuna de les entitats inscrites en el Registre Municipal d'Entitats, o persona de la junta en qui delegui per absència o malaltia. Actuarà de secretari/a el/la fedatari/a públic/a de l'Ajuntament o la persona funcionària en qui delegui.

Com participar-hi?

 • Se celebrarà almenys una sessió a l'any, convocada per la presidència. La presidència convocarà també el Consell de Poble a petició d'un mínim del 15% de les entitats, per acord de les seves assemblees, inscrites al Registre per tractar una qüestió específica que serà inclosa en l'escrit de sol·licitud.

Actes

Convocatories

CONSELLS SECTORIALS MUNICIPALS

Què són?

 • Són òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d'actuació pública municipal que, per la seva naturalesa, ho permetin, amb la finalitat d'estimular, canalitzar i integrar la participació de la ciutadania en els assumptes municipals i fer possible la corresponsabilització ajuntament-ciutadania.
 • Les seves funcions són presentar iniciatives, debatre, informar, valorar i proposar als òrgans de govern, de manera no vinculant, l'aprovació d'activitats pròpies de cada Consell.
 • La competència per a la creació, organització, modificació o extinció dels Consells Sectorials correspon al Ple Municipal per majoria absoluta. Conjuntament amb l'acord de creació, el Ple establirà la seva composició, així com podrà facultar-lo per dotar-se d'un reglament propi.
 • Presidirà els Consells Sectorials un membre de la Corporació, nomenat per l'alcalde/essa.

Consells sectorials existents: 

Pujar al principi de la pàgina