Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
Consell de Poble

Article 20. El Consell de Poble

1.- El Consell de Poble és l'òrgan consultiu més ampli de participació i deliberació de les temàtiques que afecten la globalitat del poble, creat pel Ple Municipal. Les seves funcions són debatre i informar sobre temes relacionats amb el municipi
2.- El Consell de Poble està format per l'alcalde/essa, que el presideix, la totalitat dels regidors/es de l'Ajuntament, un/a representant de cada consell sectorial i la presidència de cadascuna de les entitats inscrites en el Registre Municipal d'Entitats, o persona de la junta en qui delegui per absència o malaltia. Actuarà de secretari/a el/la fedatari/a públic/a de l'Ajuntament o la persona funcionària en qui delegui.
3.- El Consell de Poble celebrarà almenys una sessió a l'any, convocada per la presidència. La presidència convocarà també el Consell de Poble a petició d'un mínim del 15% de les entitats, per acord de les seves assemblees, inscrites al Registre per tractar una qüestió específica que serà inclosa a l'escrit de sol·licitud.

Article 21. La Comissió Permanent del Consell de Poble
1.- La Comissió Permanent del Consell de Poble tindrà com a funció el seguiment de les actuacions de l'exercici i preparar les sessions del Consell de Poble.
2.- L'alcalde/essa presidirà la Comissió Permanent i estarà formada per les persones nomenades per la presidència, a proposta del Consell de Poble: 1 membre no electe a proposta de cada Consell Sectorial, 3 presidents o presidentes d'entitats triats entre elles, o persona de la junta en qui delegui per absència o malaltia, i 3 regidors o regidores, dels quals almenys un serà de l'oposició. Ocuparan les vicepresidències dues persones que no ostentin representació política a l'Ajuntament.
3.- La Comissió Permanent celebrarà almenys dues sessions a l'any, convocades per la presidència. Actuarà de secretari el fedatari públic de l'Ajuntament o la persona funcionària en qui delegui.

Article 22. Els grups de treball del Consell de Poble
La Comissió Permanent, d'ofici o a proposta del Consell de Poble, pot crear puntualment grups de treball amb les funcions tècniques de recerca i anàlisi del tema objecte d'estudi. Hi participaran responsables tècnics de les diferents administracions competents en l'assumpte sectorial o territorial a tractar, les entitats ciutadanes i/o els seus tècnics o professionals, així com les persones expertes o interessades en el tema. Es regularan pel reglament de règim intern del Consell de Poble i els nomenarà la presidència.

Actes de Consell de Poble 

Pujar al principi de la pàgina