Notícies
Publicat el 5 d'octubre de 202105.10.2021
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
El Ple aprova inicialment el nou PMU de La Gaietana i el carrer Lleida
Ple setembre de 2021

El Ple del 30 de setembre va aprovar inicialment el nou Pla de Millora Urbana (PMU) de La Gaietana i el carrer Lleida, després que una sentència declarés nul·la la reordenació contemplada en el POUM. A partir d'un acord entre els propietaris i l'Ajuntament, es proposa generar dos polígons d'actuació independents, redistribuint l'aprofitament i les càrregues del conjunt entre els dos subàmbits, preservant part de la planta baixa de La Gaietana com a equipament i aconseguint una reserva d'habitatge dotacional al carrer Lleida.

Segons va explicar l'Alcalde Marc Almendro durant la sessió, el nou PMU permetrà reordenar la mobilitat als dos subàmbits i contempla la construcció de 18 habitatges al subàmbit de carrer Lleida, dels quals sis seran protegits, i 19 a les plantes superiors i els terrenys adjacents de La Gaietana, cinc amb algun nivell de protecció. Així, es planteja la rehabilitació integral de la masia des de la iniciativa privada amb la dotació d'un sostre addicional que garanteixi la preservació del patrimoni i la viabilitat econòmica dels dos subàmbits.

El Pla de Millora Urbana es va aprovar inicialment amb els vots a favor d'ERC+SxA i Gd'A, el vot contrari de Cs i AA-CUP i l'abstenció de JxCAT i AP-PSC. El portaveu del grup municipal AA-CUP, Mark Ullod, es va mostrar contrari a la modificació pel que fa al subàmbit de La Gaietana per considera que "traeix l'esperit i els objectius del POUM" que preveia la cessió integral de la masia com a espais lliures i equipaments públics del barri d'Alella de Mar. L'Alcalde va replicar que la solució adoptada no traeix l'esperit del POUM, tot assegurant que l'Ajuntament no pot assumir en aquests moments l'expropiació ni la rehabilitació de la masia, però es garanteix l'ús de la planta baixa com a equipament municipal. 

PMU subàmbit Carrer Lleida
Plànol subàmbit carrer Lleida 
PMU subàmbit La Gaietana
Plànol Subàmbit La Gaietana 

Aprovació del Compte General de l'Ajuntament

El Ple del 30 de setembre també va aprovar el Compte General de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2020. Els documents que integren els comptes anuals comprenen el balanç, el compte del resultat econòmic-patrimonial, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat de fluxos d'efectiu, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria. Al Compte General s'acompanya la següent documentació: acta d'arqueig de les existències en caixa referides a fi d'exercici; notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos existents a favor de l'ens local, referits a fi d'exercici, sense discrepància amb els saldos comptables; i els comptes anuals del Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella. Segons les conclusions de l'informe d'Intervenció, l'Ajuntament presenta una situació d'equilibri financer amb un romanent de tresoreria per a despeses generals de 3.713.853 euros i un estalvi net d'1.115.289 euros. El grau d'execució del pressupost d'ingressos és del 81,83% i el de despeses del 80,44%. La ràtio de deute viu consolidat és del 17% dels ingressos ordinaris i un període mitjà de pagament global del darrer trimestre de 2020 de 12,61 dies.   

El Compte General va ser aprovat amb el vot a favor d'ERC+SxA, Gd'A i AA-CUP i l'abstenció de JxCAT i Cs. El portaveu d'AA-CUP va condicionar el seu vot positiu a la congelació d'impostos i taxes municipals per a l'any vinent, després de comptar amb el compromís de l'Alcalde que no es produiran increments fiscals en el proper exercici. 

Aprovació del Pla Director de Participació

El Ple del 30 de setembre va aprovar el primer Pla Director de Participació d'Alella, un instrument que planifica a mitjà termini l'acció global del govern en matèria de participació. És una eina que implica tota l'organització municipal perquè estableix el marc general, els principis i els valors que sustenten el model de participació municipal i l'estratègia i la metodologia a seguir en els diferents mecanismes i projectes participatius. 

El Pla s'ha realitzat en dues fases. A la primera, durant el 2020, es va fer la diagnosi i a la segona, al llarg de la primera meitat del 2021, s'han recollit  les línies estratègiques i els objectius que emmarquen aquest Pla. El document final és fruit del debat dins de l'àmbit intern —amb càrrecs electes i personal tècnic/administratiu de l'Ajuntament— i també s'han recollit propostes de les associacions i el Consell de Poble. L'aprovació del Pla és una de les accions previstes al Pla d'Actuació Municipal 2019-2023 i el seu desenvolupament ha de contribuir a avançar cap a un model de govern obert, afavorir la transparència, el rendiment de comptes i la participació ciutadana. 

El Pla contempla més una trentena d'objectius i prop d'un centenar d'accions per tal d'assolir progressivament les línies estratègiques. El document es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals (ERC+SxA, Gd'A, AA-CUP, Cs i AP-PSC) excepte el del grup municipal de JxCAT, que es va abstenir. 

Alella demanarà ser inclòs en la llista de municipis de mercat d'habitatge tens 

L'Ajuntament demanarà a la Generalitat que inclogui Alella en el llistat de municipis considerats de mercat d'habitatge tens. Aquesta qualificació, que ja s'ha reconegut a més de 60 municipis de Catalunya, permet contenir els preus del lloguer, d'acord amb allò que estableix la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge aprovada per la Generalitat el setembre de 2020.

Per acollir-s'hi cal reunir un seguit de requisits com ara que la mitjana del preu del lloguer experimenti un creixement sostingut clarament a la mitjana de Catalunya o que el cost del lloguer superi més del 30% del pressupost familiar o personal.

La mesura es va aprovar amb els vots en contra de JxCAT i Cs i el vot favorable de la resta de formacions. 

El regidor de JxCAT, Esteve Garcia-Ossorio, va assenyalar que aquesta mesura pot reduir encara més l'oferta d'habitatges de lloguer al municipi i va defensar la necessitat d'ampliar el parc d'habitatges protegits per poder garantir l'accés la vivenda. El portaveu de Cs, Antoni Bernal, va recordar que aquesta petició es basa en una llei que està recorreguda als tribunals. 

Declaració Institucional pel Dol Perinatal

El Ple va aprovar una Declaració Institucional per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal, presentada per ERC+SxA, a la qual es va sumar Gd'A com a proponent. Segons aquesta declaració, l'Ajuntament acorda: 

PRIMER.- L'Ajuntament d'Alella es posa al costat de les famílies que han tingut la pèrdua d'un ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal, i les vol acompanyar en el seu dol. 

SEGON.- Per fer efectiu aquest reconeixement, l'Ajuntament dotarà el municipi d'un espai de suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal en forma d'espai físic al cementeri municipal i d'altres estratègies d'acompanyament. 

TERCER.- Que l'Ajuntament es compromet a donar a conèixer l'existència del mateix, i fer difusió, a través dels seus mitjans de comunicació, de la creació d'aquest espai de dol. 

QUART.- Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal, gestacional o neonatal que puguin sorgir al municipi, i també donar suport i acompanyament als progenitors que es trobin en aquestes situacions.

La declaració va ser aprovada amb el suport de tots els grups municipals.

Moció del grup municipal de JxCAT per unes urbanitzacions més netes

El grup municipal de JxCAT va presentar una moció per a unes urbanitzacions més netes, més cuidades i més segures, en què s'instava al govern local a millorar el manteniment en general a totes les urbanitzacions, reparació d'asfalt en mal estat, procedir a una major neteja periòdica de contenidors, carrers, voreres, inclosa la recollida d'excrements de gossos, així com la poda i neteja periòdica de l'herba de les voreres de canyes i matolls que impossibiliten la visió dels vehicles. 

La moció no va prosperar, perquè no comptar amb el suport de la majoria del plenari. Van votar a favor JxCAT i AP-PSC; Cs es va abstenir i ERC+SxA, Gd'A i AA-CUP van votar en contra. 

JxCAT va retirar de l'ordre del dia una moció relativa a la seguretat al municipi. 

Nou queixes a la Sindicatura Municipal de Greuges en dos anys

A la sessió plenària es va retre compte dels informes de la Sindicatura Municipal de Greuges d'Alella dels anys 2019 i 2020. En els dos exercicis s'han recollit un total de nou queixes: quatre es van resoldre favorablement, altres quatre es van derivar a altres serveis o administracions (com l'OCU o l'ORGT) i una va ser rebutjada per manca de fonament. 

Informació relacionada
Pujar al principi de la pàgina