Portada|Urbanisme|Requisits per a la instal·lació de plaques solars a Alella
 
Versió per imprimir
Requisits per a la instal·lació de plaques solars a Alella
plaques solars

L'Ajuntament ha aprovat les instruccions que cal seguir per tal de facilitar la instal·lació de plaques fotovoltaiques d'autoconsum que aprofitin l'energia solar al municipi en règim de comunicació prèvia. 

 Per a la Instal·lació de panells solars a la coberta de les edificacions, sense superar el metre d'alçada en el cas de coberta plana o quan els captadors i els panells estiguin adossats en paral·lel a la coberta en el cas que sigui inclinada; i sempre que no es realitzin en un immoble situat en sòl urbanitzable no delimitat, sòl no urbanitzable o que afecti elements inclosos en el Catàleg de Protecció del Patrimoni històric, artístic, cultural i mediambiental d'Alella, ha de presentar a l'Ajuntament una Comunicació prèvia d'obres tipus A i adjuntar tota la documentació al registre general de l'Ajuntament d'Alella.

 

  •  En el cas que la instal·lació no compleixi la casuística anterior haurà de sol·licitar i obtenir prèviament la corresponent llicència d'obres.

Pot consultar tota la documentació necessària, descarregar-se els formularis corresponents i presentar-ho telemàticament al registre de l'Ajuntament clicant en els següents enllaços:

 

Comunicació prèvia d'obres

Sol·licitud llicència d'obres

 

  • Tant les llicència d'obres com les comunicacions prèvies d'obres estan subjectes a la taxa corresponent i a l'Impost sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO), ara bé en el cas d'instal·lació de plaques solars es contemplen les següents bonificacions:

o   Exempció de la taxa per llicències o activitat comunicades en matèria d'urbanisme.

o   Bonificació d'un 90% en l'ICIO que haurà de sol·licitar-se en el mateix moment que presenta l'autoliquidació d'aquest impost davant l'ORGT de la Diputació de Barcelona.

 

  •  Alhora, l'Ajuntament amb l'objectiu de promoure l’ús d'energies renovables va aprovar la següent bonificació a Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre béns immobles (IBI):

o   Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l'impost els béns immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals i que s'hagin instal·lat efectivament a partir de 1 de gener de 2019.

o   Per tal de poder gaudir d'aquesta bonificació s'haurà de presentar la sol·licitud de bonificació i acomplir els següents requisits:

-  Haver presentat la comunicació prèvia de les obres, o si s'escau haver obtingut la preceptiva llicència de l'Ajuntament per a la realització de les obres.

-  Acreditar el pagament de l'ICIO i si s'escau, la taxa de la llicència urbanística corresponent.

-  Acreditar que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya.

-  Acreditar que la potència elèctrica instal·lada de la instal·lació d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica és de com a mínim el 30% de la potència elèctrica contractada de l'immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació.

-  Per a instal·lacions d'aprofitament solar tèrmic (producció d'aigua calenta), acreditar que s'utilitzen col·lectors homologats per l'administració competent.

-  La bonificació s'aplicarà a l'exercici fiscal següent al de la presentació de la sol·licitud i es concedirà per un període de 2 anys.

-  En el supòsit que el cost de la instal·lació superi en 4 vegades la quota líquida de l'Impost sobre Béns Immobles de l'any en que es presenta la sol·licitud, la bonificació es concedirà per un període de 3 anys.

Aquesta bonificació l'haurà de sol·licitar directament davant l'ORGT de la Diputació de Barcelona un cop finalitzada i legalitzada la instal·lació.

 

Pujar al principi de la pàgina