Portada|Medi ambient|Caceres i gestió de colònies de porcs senglars
 
Versió per imprimir
Caceres i gestió de colònies de porcs senglars

Per què es fan les batudes?  

Amb les batudes de senglars es pretén controlar l'excés de població i reduir els danys que causen els senglars a l'agricultura, els horts i els jardins, i el risc que suposen per a la circulació i per a les persones. 

En els darrers anys s'ha detectat un increment considerable de les poblacions de senglars al terme municipal d'Alella, com a la resta del territori català. L'increment és degut a la manca de depredadors i la seva elevada capacitat reproductiva: les femelles crien dues vegades l'any i a cada part tenen una mitjana d'entre quatre i cinc garrins. L'excés de senglars fa que, en molt casos, surtin dels seus espais habituals i accedeixen a carreteres i zones habitades.

 Quan es poden fer i qui les autoritza?  

La Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça, preveu que anualment es fixaran les limitacions i èpoques hàbils de caça aplicables a les diferents espècies. D'acord amb aquesta norma, i a l'empara de la competència en matèria de caça que l'article 119 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural estableix cada temporada les limitacions i els períodes hàbils de caça, tenint en compte les circumstàncies ambientals i biològiques de les espècies de fauna cinegètiques existents a Catalunya i dels hàbitats que les acullen. Aquestes limitacions i períodes hàbils de caça queden recollits a una resolució que es publica cada any. En el cas de la cacera de porcs senglars la resolució estableix que es faran en diumenge i festius. 

RESOLUCIÓ ARP/905/2021, de 29 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2021-2022 en tot el territori de Catalunya

Calendari de caça major

Calendari de caça major 2021-2022

Calendari de caça major 2021-2022

Fitxer: Calendari_de_caca_major_2022.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 25.4 kB

Es pot autoritzar de manera excepcional la caça o la captura d'espècies cinegètiques quan en un determinat àmbit territorial (àrees privades o locals de caça, zones de seguretat, refugis de caça o refugis de fauna salvatge, i terrenys cinegètics d'aprofitament comú) es produeixi o es pugui produir, d'acord amb els antecedents, una abundància excessiva d'individus d'una espècie cinegètica, de manera que resulti perillosa o nociva per a les persones o perjudicial per a l'agricultura, la ramaderia, els terrenys forestals, les espècies protegides o la caça, valorades altres solucions alternatives més satisfactòries sense èxit.

Durant els mesos de juny, juliol i agost, a les àrees privades o locals de caça es poden caçar només porcs senglars (mitjançant batudes o aguaits diürns) quan causin danys a l'agricultura. Cal comunicació prèvia del titular o el seu representant legal, amb antelació, al tramitador de comunicacions de cacera de porc senglar a l'estiu, del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat.

Qui s'encarrega de les batudes?

El territori es divideix en diverses àrees —privades i públiques— regides per l'Administració pública, les societats de caçadors o els titulars privats. En el cas d'Alella, les zones de caça estan delimitades i gestionades per la Societat de Caçadors d'Alella, una entitat sense ànim de lucre, legalment constituïda que és l'encarregada de les batudes de porc senglars, amb autorització de la Generalitat.

Què fa l'Ajuntament?

L'Ajuntament no intervé en l'autorització de les batudes, que són competència de la Generalitat. La seva funció és informar a la ciutadania que la Societat de Caçadors té previst fer una cacera, en el moment que aquesta entitat ho notifica a l'Ajuntament, per tal que els veïns i veïnes prenguin les mesures necessàries per evitar riscos durant la realització de les batudes. En aquestes comunicació s'informa del dia, hora i zona en què es produirà la cacera i de les mesures de precaució que cal tenir en compte. Aquesta informació es facilita a través de la pàgina web i les xarxes socials de l'Ajuntament i també es fa enviament d'una alerta a través del canal WhatsAPPAlella.

Què fer durant les batudes?

 • Cal respectar en tot moment la senyalització que la Societat de Caçadors instal·la als camins i pistes forestals (inicis, creuaments i finals) que donin accés a la zona de les batudes i en els quals s'alerta de la realització de les batudes.
 • Evitar la zona de caça marcada durant la realització de batudes, pel risc que representa.
 • S'ha d'evitar abandonar els camins principals quan es realitzen activitats cinegètiques.
 • Quan es realitzen les batudes de senglars, els caçadors han de respectar sempre una distància mínima de 100 metres dels habitatges, i sempre col.locats d'esquenes a les àrees habitades. En el cas de caça menor, la distància mínima de seguretat es redueix a 50 metres degut que usen armes de perdigons.
 • La temporada de caça major, en el cas dels senglars, és del  6 de setembre 2021 fins al 27 de març 2022, i en el que portem de temporada, s'han capturat 28 exemplars al vedat regulat per la Societat de Caçadors d'Alella.

Què podem fer a l’àmbit privat?

 • No apropar-se mai a un porc senglar, perquè podrien respondre de forma violenta.
 • No donar mai menjar als senglars ni a cap altre animal salvatge, ni deixar al seu abast els aliments de les vostres mascotes. Resulta contraproduent perquè s'alteren les seves pautes de comportament natural i instintiu i poden generar situacions de risc en tenir reaccions imprevisibles i perilloses.
 • Llençar sempre la brossa als contenidors i tapar-los correctament després d'abocar-hi els residus.
 • Instal·lar tanques als horts i jardins per evitar l'accés dels porcs senglars.
 • Quan circuleu pels camins i zones forestals extremeu les precaucions per tal d'evitar possibles accidents. Cal moderar la velocitat i circular exclusivament per les vies destinades a la circulació motoritzada.
 • Evitar tenir plantes bulboses a l'abast dels senglars. Són comunes en la seva alimentació.

En aquesta pàgina trobareu més informació relacionada amb els senglars a Catalunya

Calendari de caça major  2023-2024

El seguiment de senglar es porta a terme des de l'any 1998 en 22 observatoris, distribuïts per les diferents regions biogeogràfiques de Catalunya. Permet conèixer la densitat i tendències poblacionals del senglar i és clau per a la bona gestió de l'espècie.

Pujar al principi de la pàgina