Portada|Medi ambient|Emergència per sequera
 
Versió per imprimir
Emergència per sequera
El consum del municipi al mes d'abril va ser de 219 litres per habitant. Hem incrementat el consum respecte al mes de març que era de 207.
Consell domicili per estalviar aigua

Els 202 municipis que s'abasteixen del sistema Ter-Llobregat, entre els quals es troba Alella, han tornat aquest dilluns 13 de maig de 2024 a la fase d'excepcionalitat per sequera. La mesura des de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. En aquesta fase s'estableix un consum al conjunt del municipi de 230 litres per habitant al dia. 

 

Evolució del consum a Alella

A Alella l'evolució del consum del darrer any ha estat a la baixa gràcies a les mesures d'estalvi impulsades per l'Ajuntament i l'esforç de la ciutadania per reduir el consum. Així s'ha aconseguit reduir significativament el consum per habitant i dia que ha passat de 283 el febrer de 2023 a poc més de 200 el febrer de 2024. A l'abril, amb els episodis de pluja, s'ha revertit lleugerament aquesta tendència degut a una certa relaxació de les mesures d'estalvi a les llars i s'ha tancat el mes amb un consum de 219 l/h/dia, 12 litres més que al mes de març i 15 més que el febrer. Tot i que les reserves ja superen el 25% cal continuar fent esforços per reduir el consum per poder afrontar l'estiu sense mesures més restrictives.

 

Dades de consum

Evolució del consum

PREGUNTES FREQÜENTS   PORTAL SEQUERA   EXCEPCIONALITAT PER SEQUERA  

ACCIONS DE L'AJUNTAMENT BAN MUNICIPAL TANCAMENT DE DUTXES   MODIFICACIÓ TARIFES  

L'Ajuntament treballa des de fa mesos per dotar-se d'eines que permetin fer front a les necessitats derivades de la situació de sequera excepcional que hi ha Catalunya. S'han aprovat tres normes adreçades a afavorir l'estalvi i l’ús eficient de l'aigua. Al Ple de novembre es va enllestir la tramitació de nou reglament del servei d'aigua i es va aprovar inicialment una nova ordenança per afavorir l'estalvi d'aigua a les noves construccions. Al de desembre es va aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera.

 Normatives municipals reguladores de l'ús de l'aigua i la gestió del servei 

NORMATIVA EN VIGOR

 Reglament del servei d'aigua potable 
A la sessió plenària del 30 de novembre es va aprovar definitivament el Reglament del servei de proveïment d'aigua potable d'Alella que regula les condicions a les quals s'hauran d'ajustar les instal·lacions interiors, les normes generals del servei i el sistema de facturació. El text recull les sancions que es poden aplicar en situació de sequera amb multes de fins a 750 euros, d'entre 751 i 1.500 i d'entre 1.500 i 3.000 euros, segons es tracti d'infraccions lleus, greus o molt greus.  Està en vigor des dels mes de gener de 2024.

Consulta el reglament 

 Ordenança d'estalvi d'aigua 
L'altra normativa per lluitar contra la sequera que va aprovar al Ple municipal de novembre, en aquest cas de manera inicial, va ser l'Ordenança d'estalvi d'aigua. La nova normativa inclou mesures a aplicar en les noves construccions i grans rehabilitacions per afavorir la protecció del medi ambient, el desenvolupament sostenible i l’ús eficient i racional de l'aigua. Estableix l'obligació d'incloure sistemes de reutilització i mecanismes d'estalvi d'aigua. Els habitatges plurifamiliars, les construccions de més de 4 habitatges i els edificis unifamiliars de més de 300 m2 construïts han d'incorporar un sistema de reutilització d'aigües grises. En els dos casos, tant plurifamiliars com unifamiliars, si disposen d'un espai lliure d'edificació de més de 100 m2 també han d'incorporar un sistema per a l'aprofitament d'aigua de pluja i si tenen piscines amb una làmina d'aigua de més de 20m2 també han d'incorporar un sistema per a la reutilització de l'aigua sobrant de les piscines. Aquests mateixos requisits s'exigeixen a les construccions d'hotels, residències o similars i equipaments públics i privats. L'Ordenança entrarà en vigor un cop superat els tràmits d'informació pública. L'Ordenança està publicada i va entrar en vigor el 15 de març de 2024

Més informació en aquest enllaç

Consulta la Ordenança d'estalvi d'aigua 

 Ordenança de l’ús de l'aigua en sequera 
La darrera normativa, aprovada inicialment al Ple del 21 desembre, és l'Ordenança que regula les mesures aplicables a l'abastament i als usos de l'aigua en situació de sequera. La nova regulació recull les limitacions establertes per als municipis de les conques internes de Catalunya i s'aplicarà, únicament, en períodes de sequera declarats per l'Agència Catalana de l'Aigua. Durant l'aplicació d'aquesta ordenança restaran en suspens totes les prescripcions previstes en altres ordenances i reglaments del servei. Estableix sancions lleus, greus i molt greus que poden arribar fins als 3.000 euros.  L'Ordenança entrarà en vigor un cop superat els tràmits d'informació pública. Aprovada definitivament en el Ple del 29 de febrer de 2024. En vigor des del 16  d'abril de 2024. 

 •  Infraccions lleus sancionables entre 0 a 750 euros
   
  •  Omplir o reomplir piscines d'una superfície menor de 10 metres quadrats.
  • Regar jardins, zones verdes i horts, d'una superfície menor de 200 metres quadrats.
  • Rentar vehicles o barques fora d'establiments comercials, amb les excepcions establertes en el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.
  • Neteja de carrers, vials, sendes, voreres, aparadors, clavegueram, paviments, façanes i similars.
  • Utilitzar l'aigua per l'eliminació de pols i partícules en suspensió.
  • Omplir estanys, bases, llacs i rius artificials, fonts ornamentals i altres elements d’ús estètic o lúdic de l'aigua d'una superfície menor de 10 metres quadrats.
  • Incomplir les limitacions de fonts sense tancament automàtic.
  • Incomplir les limitacions que apliquen a granges.
  • El consum excessiu d'aigua en cas de estar limitat per a ús domèstic.
  • El consum excessiu d'aigua potable de xarxa en cas d'estar limitat per altres usos, sempre que no excedeixi un 10% del límit fixat. Qualsevol altre acció que suposi l'incompliment de les limitacions
   fixades en aquesta ordenança que no estigui explícitament considerada com a infracció greu o molt greu.
  • Destinar aigua apta per al consum humà per a altres usos, en alerta o excepcionalitat.
 • Infraccions greus sancionables entre 751 i 1.500 euros
  • Omplir o reomplir piscines d'una superfície igual o superior a 10 metres quadrats i inferior a 30 metres quadrats.
  • Regar jardins, zones verdes, i horts, d'una superfície igual o superior a 200 metres quadrats i inferior a 500 metres quadrats.
  • Mantenir en funcionament fonts ornamentals i altres elements d’ús estètic o lúdic de l'aigua.
  • Omplir estanys, bases, llacs i cursos d'aigua artificials d'una superfície igual o superior a 10 metres quadrats i inferior a 30 metres quadrats.
  • El consum excessiu d'aigua en cas d'estar limitat per a ús domèstic sempre que excedeixi entre un 10% i un 25% del llindar establert.
  • El consum excessiu d'aigua potable de xarxa en cas d'estar limitat per altres usos diferent al domèstic, sempre que excedeixi entre un 10% i un 25% del límit fixat
  • Accions que interfereixin amb el servei d'abastament municipal, com ara, vandalisme, furts, alteració de comptadors, ús de l'aigua per a usos no inclosos en el contracte, sempre que l'afectació sobre el servei d'abastament i el seu control afecti a l'escomesa i la xarxa de distribució d'aigua potable.
  • No presentar els plans de reducció de consum requerits per l'Ajuntament o incomplir les seves previsions.
  • No presentar els plans d'estalvi d'aigua requerits per l'Ajuntament o incomplir les seves previsions.
  • Destinar aigua apta per al consum humà per a altres usos quan s'activi l'escenari d'emergència grau I.
 • Infraccions molt greus sancionables entre 1.501 i 3.000 euros
  • Omplir o reomplir piscines d'una superfície igual o superior a 30 metres quadrats.
  • Mantenir en funcionament un establiment de neteja de vehicles que no disposi de sistema de recirculació de l'aigua.
  • Subministrar aigua amb camions cisterna o altre tipus de vehicle per una activitat que no estigui permesa en aquesta Ordenança.
  •  Mantenir en funcionament activitats comercials que donen serveis no permesos en aquesta Ordenança.
  • Regar jardins, zones verdes, i horts, d'una superfície igual o superior a 500 metres.
  • Omplir estanys, bases, llacs i rius artificials d'una superfície igual o superior a 30 metres quadrats.
  • El consum excessiu d'aigua en cas de estar limitat per a ús domèstic sempre que excedeixi en més d'un 25% del llindar establert.
  • El consum excessiu d'aigua potable de la xarxa en cas d'estar limitat per altres usos, sempre que excedeixi en més d'un 25% del límit fixat
  • Accions que interfereixin amb el servei d'abastament municipal, com ara, vandalisme, furts, alteració de comptadors, ús de l'aigua per a usos no inclosos en el contracte, sempre que l'afectació sobre el servei d'abastament i el seu control afecti a la xarxa de subministrament en alta.
  • Obstaculitzar o desatendre els requeriments de l'Alcaldia en relació a la adopció de les mesures contemplades en aquesta ordenança.
  • Destinar aigua apta per al consum huna per a altres usos quan s'activi l'escenari d'emergència grau II i III.  

Quantia de le sancions:

 • INFRACCIÓ LLEU: de 0 a 750€
 • INFRACCIÓ GREU: de 751 a 1.500€
 • INFRACCIÓ MOLT GREU: de 1.501 a 3.000€

Consulta l'Ordenança de l'ús de l'aigua en situació de sequera 

 Grup de treball de la sequera  
L'Ajuntament ha creat un grup de treball de la sequera amb personal tècnic i polític de diferents departaments de l'Ajuntament amb l'objectiu d'estudiar mesures per tal de reduir el consum d'aigua.

Els 202 municipis que s'abasteixen del sistema Ter-Llobregat, entre els quals es troba Alella, han tornat aquest dilluns 13 de maig a la fase d'excepcionalitat per sequera. La Comissió Interdepartamental de Sequera (CIS) de la Generalitat va acordar la passada setmana sortir de la fase d'emergència i tornar a l'escenari anterior d'excepcionalitat, amb menys restriccions, que estava en vigor des de febrer a novembre de 2023,  arran de la recuperació de les reserves a causa de les pluges de les darreres setmanes. Actualment el nivell de reserves en els embassaments d'aquest àmbit se situa al 25,4%, amb 154 hm3, amb una tendència creixent arran de les pluges i el desgel. Cal recordar, que al mes de març el nivell de reserves en l’àmbit Ter-Llobregat era del 15%. La mesura és efectiva des d'aquest dilluns amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 Mesures excepcionalitat 

La situació d'excepcionalitat permetrà disposar d'una dotació d'aigua per habitant i dia de 230 litres (en la situació d'emergència era de 200 litres). Així mateix, es mantenen les mesures d'estalvi següents:

 • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades (en emergència era del 80%).
 • Reducció del 15% dels consums d'aigua dels usuaris industrials (en emergència era del 25%).
 • Reducció del consum d'aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).
 • Reducció del 30% en els usos ramaders (en emergència era del 50%). Possibilitat de flexibilitzar aquestes reduccions presentant un Pla d'estalvi d'aigua a l'ACA.
 • Resta prohibit l’ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d'arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora). S'admet el reg municipal amb aigües freàtiques únicament en cas que no suposi una reducció de la disponibilitat d'aigua per a l'abastament domiciliari.
 • Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d'esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.
 • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.
 • D'altra banda, en situació d'excepcionalitat no es permet en cap cas l'ompliment de piscines privades d’ús individual o unifamiliar. Tampoc es poden omplir ni reomplir aquelles piscines sense sistemes de recirculació d'aigua. Les que sí tinguin sistema de recirculació ho han de fer en les quantitats mínimes indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
 • Només es permet el reompliment parcial o primer ompliment (si són de nova construcció o han sofert obres de rehabilitació o modificació del vas) de piscines d’ús públic i també les piscines d’ús privat tipus que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua. Això inclou piscines municipals o altres d'accés públic com les dels establiments turístics, centres esportius, centres lúdics o similars, les d'instal·lacions juvenils inscrites al Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut, col·legis majors o similars, i també les piscines d’ús privat de les comunitats de propietaris, agroturisme o similars. També les piscines d'ús terapèutic ubicades en hospitals i centres d'educació especial.

També es permet l'ompliment i el reompliment de les piscines d'ús privat de tipus que estiguin destinades al bany de persones que disposen d'una avaluació del grau de discapacitat en què consta que pateixen alteracions de la conducta.

Als centres educatius, és permès l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d'infants.

Altres mesures en situació d'excepcionalitat són la neteja de vehicles només en establiments autoritzats o la prohibició de l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l'aigua, entre altres mesures.

 Evolució del consum a Alella

A Alella l'evolució del consum del darrer any ha estat a la baixa gràcies a les mesures d'estalvi impulsades per l'Ajuntament i l'esforç de la ciutadania per reduir el consum. Així s'ha aconseguit reduir significativament el consum per habitant i dia que ha passat de 283 el febrer de 2023 a poc més de 200 el febrer de 2024. A l'abril, amb els episodis de pluja, s'ha revertit lleugerament aquesta tendència degut a una certa relaxació de les mesures d'estalvi a les llars i s'ha tancat el mes amb un consum de 219 l/h/dia, 12 litres més que al mes de març i 15 més que el febrer. Tot i que les reserves ja superen el 25% cal continuar fent esforços per reduir el consum per poder afrontar l'estiu sense mesures més restrictives.

 

Sequera estat preemergència

Pujar al principi de la pàgina