Portada|Serveis socials|Punt d'Assessorament i Intermediació Bancària
 
Versió per imprimir
Punt d'Assessorament i Intermediació Bancària

L'Ajuntament d'Alella posa en marxa el Punt d'Assessorament i Intermediació Bancària, un servei per atendre a les veïnes i veïns d'Alella amb dificultats per poder pagar la quota de la hipoteca i/o afectats per algun producte financer com les participacions preferents, deute subordinat, valors convertibles, etc..

Aquestes dificultats afecten a part de la població catalana i sovint costa trobar referents d'ajuda davant aquestes problemàtiques. En aquest àmbit és molt important tot l'assessorament i les tasques preventives que es puguin fer doncs permeten treballar solucions abans d'arribar a situacions límit.

Actualment els serveis municipals d'Alella estan començant a detectar persones que pateixen alguna de les dues situacions expressades anteriorment. Davant d'això, l'Ajuntament d'Alella decideix fer un pas endavant per començar a prendre mesures per tractar d'aturar, o si més no pal·liar, els afectes que aquesta situació pot tenir en les famílies del municipi.

Davant la gravetat de la problemàtica, volem comptar amb el suport del màxim de persones per donar a conèixer el servei i detectar també aquelles persones que puguin necessitar-lo. En aquest sentit el paper de tota la societat és clau  per traslladar la problemàtica i les possibles vies de solució.
 
Objectius:

 •   Informar de les responsabilitats en què es pot incórrer en cas d'impagament de les quotes, per tal d'evitar iniciar processos d'execució hipotecària.
 •  Plantejar mesures correctores que permetin mantenir el pagament de les quotes.
 •  Negociar amb les entitats financers mesures que permetin el manteniment de l'habitatge per part de la persona propietària i trobar una solució abans d'una demanda d'execució hipotecària o/i durant el procés d'aquesta.
 • Evitar el llançament derivat d'un impagament de préstec hipotecari, sempre que sigui possible
 • Negociar mesures per recuperar els estalvis bloquejats en productes financers


Què s'ofereix?

 • Orientació i assessorament
 •  Estudi de la documentació i elaboració de dictàmens 
 • Mediació, negociació amb l'entitat bancària.


A qui va dirigit?
Persones, famílies o unitats de convivència empadronades al municipi que:

 • Siguin propietaris/àries del seu habitatge habitual, que poden veure's afectats/des per situació de risc residencial a conseqüència d'una execució hipotecària per l'impagament de les quotes del préstec hipotecari, o que es trobin ja immerses en procediments d'execució hipotecària.
 • Tinguin estalvis bloquejats en productes financers: participacions preferents, deute subordinat, altres productes i etc.


Com accedir-hi?
Cal demanar cita prèvia telefonant al 93 540 63 07 o a l'adreça ssocials@alella.cat

Documentació que cal portar a la primera visita:

En el cas d'hipoteques:

 • Escriptura de la propietat de l'habitatge
 • Escriptura de la hipoteca
 • Darrers rebuts satisfets  
 • Full acreditatiu de la reclamació de l'entitat bancària

En el cas de productes financers:

 • Contracte del producte
 • Rebuts satisfets 
 • Documents de reclamació

 
Preus públics:
S'estableixen un preus públics per tota la població en funció de les 3 modalitats que s'ofereixen:

Modalitat                                                                                   
1. Visita informativa/orientativa. Preu:  0 €/visita
2. Fase d'estudi documentació i dictàmen. Preu: 180 €
3. Fase de negociació-mediació, redacció acord i dictamen: 180 €

Per a les modalitats 2 i 3 totes aquelles persones que justifiquin una situació econòmica precària, tenen la opció de sol·licitar que se li apliqui un preu reduït.

Pujar al principi de la pàgina