Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
Espais de participació

La participació ciutadana és un dret fonamental, reconegut per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en el seu article 29.1: “Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en condicions d'igualtat en els afers públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de representants, en els supòsits i en els termes que estableixen aquest Estatut i les lleis”.

Amb el Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Alella i amb el Reglament Orgànic Municipal, l'Ajuntament, com a expressió de govern democràtic, vol potenciar la seva relació amb el conjunt de la ciutadania d'Alella i la participació democràtica activa de la societat en l'activitat municipal. La participació ciutadana és una opció estratègica i estructural de l'Ajuntament d'Alella i ha de vertebrar les seves actuacions.

OBJECTIUS

1.- Promoure la participació de la ciutadania d'Alella en els assumptes i activitats municipals

2.- Promoure i reforçar el desenvolupament i la millora del teixit associatiu d'Alella com a instrument d'organització de la ciutadania, tant a nivell territorial com sectorial, en la participació d'assumptes i activitats municipals.

3.- Promoure el voluntariat de persones i entitats en la participació de programes i projectes de caràcter cívic.

Article 19. Les Audiències Públiques del poble

1.- L'Audiència Pública s'entén com la trobada dels responsables municipals amb la ciutadania, per tal de donar informació sobre determinades activitats o programes d'actuació.
2.- L'Alcaldia convocarà anualment almenys dues sessions d'Audiència Pública, amb una antelació mínima de 15 dies a la seva celebració, referides als pressupostos de l'exercici i d'altres assumptes d'interès general.
3.- Es crea l'Audiència Pública prèvia al Ple. L'alcalde o alcaldessa convocarà la sessió mitja hora abans del Ple i tindrà una durada màxima de 25 minuts. 

Article 20. El Consell de Poble

1.- El Consell de Poble és l'òrgan consultiu més ampli de participació i deliberació de les temàtiques que afecten la globalitat del poble, creat pel Ple Municipal. Les seves funcions són debatre i informar sobre temes relacionats amb el municipi
2.- El Consell de Poble està format per l'alcalde/essa, que el presideix, la totalitat dels regidors/es de l'Ajuntament, un/a representant de cada consell sectorial i la presidència de cadascuna de les entitats inscrites en el Registre Municipal d'Entitats, o persona de la junta en qui delegui per absència o malaltia. Actuarà de secretari/a el/la fedatari/a públic/a de l'Ajuntament o la persona funcionària en qui delegui.
3.- El Consell de Poble celebrarà almenys una sessió a l'any, convocada per la presidència. La presidència convocarà també el Consell de Poble a petició d'un mínim del 15% de les entitats, per acord de les seves assemblees, inscrites al Registre per tractar una qüestió específica que serà inclosa a l'escrit de sol·licitud.

Article 23. Els Consells Sectorials Municipals
1.- Els Consells Sectorials Municipals són òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d'actuació pública municipal que, per la seva naturalesa, ho permetin, amb la finalitat d'estimular, canalitzar i integrar la participació de la ciutadania en els assumptes municipals i fer possible la corresponsabilització ajuntament-ciutadania.

2.- Són funcions d'aquests Consells Sectorials Municipals presentar iniciatives, debatre, informar, valorar, i proposar als òrgans de govern, de manera no vinculant, l'aprovació d'activitats pròpies de cada Consell.

3.- La competència per a la creació, organització, modificació o extinció dels Consells Sectorials, correspon al Ple Municipal per majoria absoluta. Conjuntament amb l'acord de creació, el Ple establirà la seva composició, així com podrà facultar-lo per dotar-se d'un reglament propi.

4.- Presidirà els Consells Sectorials un membre de la Corporació, nomenat per l'alcalde/essa.

ALTRES ESPAIS DE PARTICIPACIÓ

A part d'aquests tres òrgans de participació constituïts formalment, hi ha d'altres espais de participació i trobada que treballen en diferents àmbits i que es convoquen períodicament al llarg de l'any.

Comissió de Festes: Vinculada a la Regidoria de Cultura i Festes, a la comissió participen diferents entitats del municipi que col·laboren en l'elaboració del programa de Festa Major, de la Festa de la Verema i d'altres festes populars que se celebren a Alella, com ara el Carnestoltes o la Cavalcada de Reis.

Comissió del Cap de Setmana Jove: Vinculada a la Regidoria de Joventut i està formada per joves associats/des del poble que s'encarrega d'organitzar el programa del Cap de Setmana Jove. La comissió es constitueix uns mesos abans de la celebració del Cap de Setmana Jove i després de la valoració de la festa es torna a desfer fins al següent any.

ALTRES CANALS DE PARTICIPACIÓ

També podeu participar enviant les vostres peticions, queixes i suggeriments:

  • Per telèfon: 93 555 23 39
Pujar al principi de la pàgina