Portada|Govern obert|Participació ciutadana|Processos de participació
Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
Processos de participació

Processos de participació realitzats:


- Procés de deliberació dels reglaments de registre i suport municipal a les associacions i col·lectius d'Alella 2019-2020

Un dels objectius de l’Àrea de Participació Ciutadana és fomentar que la ciutadania participi en els afers polítics que l'afecten, tenint en compte la diversitat i les diferents realitats que conviuen al poble. Es busca el compromís amb la ciutadania i que tingui un rol actiu en la transformació i millora de la societat del municipi. Per això, ens posem el repte de transformar l'administració per fer possible aquesta participació.

La necessitat de crear una normativa comuna té per objectiu afavorir la igualtat d'oportunitats i d'accés als recursos i espais que s'ofereixen des de l'Ajuntament a les associacions i col·lectius registrats al registre municipal.

Durant el mes de desembre de 2019 es va iniciar un procés de deliberació per tal d'impulsar un debat amb les associacions i col·lectius de manera que tothom pogués expressar les seves idees en igualtat de condicions. El procés, que va finalitzar a finals de febrer del 2020, es va fer a través de diversos canals de participació: debats grupals, una jornada de participació i també una consulta on line.

El procés partia d'unes problemàtiques i es va posar a l'abast de les associacions i col·lectius un document esborrany elaborat per les àrees de Participació Ciutadana, Equitat i Medi Ambient com a punt de partida per iniciar un debat i recollir propostes en les següents temàtiques: cessió de materials, cessió d'espais, subvencions econòmiques i quin ha de ser el suport tècnic d'assessorament i formació.

Els criteris a tenir en compte per a l'acceptació de les propostes van ser: que siguin viables tècnicament, que siguin competència de l'Ajuntament, que siguin inclusives, que responguin a necessitats comunes i que respectin els reglaments interns i els plans d'actuació de cada àrea i equipament.

Les principals aportacions i reflexions que destaquem dels resultats d'aquest procés i que, per tant, ens porta a iniciar tota la fase d'implementació del reglament han estat:

  • Regular la inscripció del registre específic.
  • Regular el model de sol·licitud d'espais i materials, qui ho pot fer i com.
  • Definir els criteris d'autoritzacions i funcionament de com serà la cessió d'espais i materials.
  • Definir els drets i deures de les associacions i col·lectius.
  • Fomentar el treball en xarxa.
  • Fomentar un pla de formació.
  • Fomentar millores en la comunicació entre teixit social.

Un cop feta la fase de deliberació amb la ciutadania es va portar el debat a nivell tècnic i polític fins arribar a la seva aprovació al Ple Municipal del dia 20 de febrer.

Tots els detalls sobre aquest procés estan recollits en aquest document.

El 20 de febrer de 2020 el Ple Municipal va aprovar inicialment els dos reglaments : Reglament de Registre Municipal i el Reglament de Suport i Recursos per a les associacions i col·lectius d'Alella i entraran en vigor un cop superat el termini d'exposició pública i l'aprovació definitiva. 

NOTÍCIES

 

👉Consultes ciutadanes realitzades(2015-2019) 

 

Processos de participació en curs 

 

 

 

Pujar al principi de la pàgina