Portada|Govern obert|Participació ciutadana|Òrgans de participació ciutadana
Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
Òrgans de participació ciutadana

Els òrgans de participació, com a instrument de la democràcia al municipi d'Alella, tindran un caràcter consultiu. Constitueixen l'espai per a l'assessorament, la informació, el debat i la proposta sobre assumptes vinculats al seu àmbit, segons l'article IV del Reglament de Participació Ciutadana.

SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES D'ALELLA

REGLAMENT DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE GREUGES D'ALELLA (aprovat definitivament el 5 d'octubre de 2017 i en vigor des del 8 de novembre de 2017)

def_greuges

def_greuges

Fitxer: def_greuges.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 8
Mida: 190,1 kB

La creació de la Sindicatura municipal de Greuges d'Alella ja queda recollida en el Reglament de Participació Ciutadana, en el seu article 11, com a garantia dels drets de la ciutadania d'Alella. La Sindicatura Municipal de Greuges d'Alella, que és el nom que pren a Alella, esdevé doncs una fórmula més de promoció dels mecanismes de democràcia participativa al municipi, així com un mecanisme de control de l'activitat de l'Ajuntament d'Alella.

Cal entendre aquesta figura, que pren com a referent immediat altres figures del nostre entorn europeu i, com a més propera, el Síndic de Greuges de Catalunya, com una institució que, amb objectivitat i independència, atendrà els ciutadans i les ciutadanes que puguin sentir-se agreujades per alguna actuació, resolució o inactivitat de l'Ajuntament d'Alella i els seus ens dependents. Els suggeriments, les resolucions i els informes que emeti el Síndic/a, han de servir com a pauta per a la constant millora del servei que l'Ajuntament presta a la ciutadania.

La seva creació suposa un compromís d'atenció i servei a la ciutadania per part dels càrrecs electes, així com un apropament de la ciutadania a l'Administració, amb l'objectiu de la millora global del sistema administratiu i una eficaç prestació dels serveis públics.

Raúl MoralesRaúl Morales, un veí de Mas Coll de 47 anys, llicenciat en medicina i especialitzat en pediatria, és el primer Síndic Municipal de Greuges d'Alella. Ell ha estat el candidat escollit per tots els grups municipals entre les deu persones —set homes i tres dones—  que es van presentar a la convocatòria per ocupar aquest càrrec, després de fer dues rondes d'entrevistes, una amb tots els aspirants i una segona amb les persones seleccionades pels diferents grups. El Ple celebrat aquest dijous, 22 de febrer, va aprovar per unanimitat el seu nomenament.

Tal i com estableix el reglament de la Sindicatura, l'elecció és per un termini de cinc anys, prorrogables cinc més, però una mateixa persona no podrà exercir com a Síndic més de dos períodes consecutius. El seu càrrec és incompatible amb qualsevol altre mandat representatiu, pertànyer a un partit polític, càrrec públic, funció administrativa al servei del municipi, organismes públics municipals, empreses amb participació municipal i qualsevol activitat professional, mercantil i laboral que comporti una relació contractual amb el municipi. 

Funcions principals 

La seva funció primordial serà la defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i les veïnes d'Alella en les seves relacions amb l'Ajuntament i els seus ens dependents, d'acord amb els principis de legalitat i equitat, i supervisant les actuacions de l'Administració municipal. A més, tindrà la responsabilitat de garantir el compliment del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament, aprovat al Ple de maig de 2017. 

L'Ajuntament ha comptat amb l'assessorament del Fòrum de síndics i sindiques i defensors i defensores locals de Catalunya, per a la creació d'aquesta figura, que està recollida al Reglament de Participació Ciutadana. 

Horari de visites i ubicació

L'oficina de la Sindicatura Municipal de Greuges està ubicada als baixos de l'Ajuntament (on abans estava situat el servei d'emprenedoria de l'Ajuntament).

L'horari d'atenció al públic (a partir del 4 d'abril de 2018) és dimecres de 12 a 13.30h.

Durant el mes d'agost l'oficina de la Sindicatura Municipal de Greuges romandrà tancada al públic. 


Article 19. Les Audiències Públiques del poble

1.- L'Audiència Pública s'entén com la trobada dels responsables municipals amb la ciutadania, per tal de donar informació sobre determinades activitats o programes d'actuació.
2.- L'Alcaldia convocarà anualment almenys dues sessions d'Audiència Pública, amb una antelació mínima de 15 dies a la seva celebració, referides als pressupostos de l'exercici i d'altres assumptes d'interès general.

Audiència Pública, 18 de gener de 2016 a les 19.30h a Can Lleonart.

Audiència Pública, 19 de gener de 2016 a les 20h a l'Institut Alella.

Audiència Pública, 13 d'abril de 2016 a les 20h a l'Institut Alella

Audiència Pública, 10 de gener de 2017 a les 20h a Can Lleonart 

Audiències Públiques de Barris. Seguretat i prevenció. 11, 16 i 18 de març de 2017

PROPERA SESSIÓ  Audiència Pública, 17 de gener de 2018 a les 19.30h a les Antigues Escoles Fabra 

Audència Pública 17/01


3- Audiència Pública prèvia al Ple municipal.  


CONSELL DE POBLE

Article 20. El Consell de Poble

1.- El Consell de Poble és l'òrgan consultiu més ampli de participació i deliberació de les temàtiques que afecten la globalitat del poble, creat pel Ple Municipal. Les seves funcions són debatre i informar sobre temes relacionats amb el municipi
2.- El Consell de Poble està format per l'alcalde/essa, que el presideix, la totalitat dels regidors/es de l'Ajuntament, un/a representant de cada consell sectorial i la presidència de cadascuna de les entitats inscrites en el Registre Municipal d'Entitats, o persona de la junta en qui delegui per absència o malaltia. Actuarà de secretari/a el/la fedatari/a públic/a de l'Ajuntament o la persona funcionària en qui delegui.
3.- El Consell de Poble celebrarà almenys una sessió a l'any, convocada per la presidència. La presidència convocarà també el Consell de Poble a petició d'un mínim del 15% de les entitats, per acord de les seves assemblees, inscrites al Registre per tractar una qüestió específica que serà inclosa a l'escrit de sol·licitud.

Primera reunió del Consell de Poble, 15 de desembre de 2015


Tercera reunió del Consell de Poble, 27 de desembre de 2017   
 

Quarta reunió del Consell de Poble, 26 de novembre de 2018

  • Ordre del dia de la reunió: 
          1- Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió constitutiva 
          
          2- Pressupostos i ordenances fiscals 2019

          3- Informació del Pla de Salut
 
          4- Informació del Pla de Seguretat Local

          5- Informació del Pla Estratègic de Participació

              Precs i preguntes 

Article 23. Els Consells Sectorials Municipals
1.- Els Consells Sectorials Municipals són òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d'actuació pública municipal que, per la seva naturalesa, ho permetin, amb la finalitat d'estimular, canalitzar i integrar la participació de la ciutadania en els assumptes municipals i fer possible la corresponsabilització ajuntament-ciutadania.

2.- Són funcions d'aquests Consells Sectorials Municipals presentar iniciatives, debatre, informar, valorar, i proposar als òrgans de govern, de manera no vinculant, l'aprovació d'activitats pròpies de cada Consell.

3.- La competència per a la creació, organització, modificació o extinció dels Consells Sectorials, correspon al Ple Municipal per majoria absoluta. Conjuntament amb l'acord de creació, el Ple establirà la seva composició, així com podrà facultar-lo per dotar-se d'un reglament propi.

4.- Presidirà els Consells Sectorials un membre de la Corporació, nomenat per l'alcalde/essa.

Pujar al principi de la pàgina