Notícies
Publicat el 17 d'abril de 202417.04.2024
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
Entra en vigor l'Ordenança de l'ús de l'aigua en situació de sequera
Aixeta

El 16 d'abril va entrar en vigor l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament i als usos de l'aigua en situació de sequera. Aquesta ordenança té per objecte la regulació dels usos de l'aigua en l’àmbit municipal, per tal de garantir el servei públic d'abastament i distribució d'aigua potable de competència municipal i fomentar l'estalvi en el consum d'aigua en situació de sequera. La nova normativa s'aplica durant els períodes de sequera declarats per l'Agència Catalana de l'Aigua i restaran en suspens totes aquelles prescripcions contemplades en altres ordenances, reglaments de servei o clàusules contractuals del subministrament d'aigua que s'oposin a l'establert en aquesta ordenança.

L'Ordenança es va aprovar definitivament en el Ple del 29 de febrer de 2024 amb els vots a favor d'ERC+SxA, Alella Primer-PSC i Per Alella Junts-CM i l'abstenció del PP i Primàries Alella, després d'estimar parcialment les al·legacions presentades per l'empresa Agbar, encarregada de la gestió del servei.

L'ordenança estableix sancions lleus, greus i molt greus que poden arribar fins als 3.000 euros.  

 •  Infraccions lleus sancionables entre 0 a 750 euros
   
  •  Omplir o reomplir piscines d'una superfície menor de 10 metres quadrats.
  • Regar jardins, zones verdes i horts, d'una superfície menor de 200 metres quadrats.
  • Rentar vehicles o barques fora d'establiments comercials, amb les excepcions establertes en el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.
  • Neteja de carrers, vials, sendes, voreres, aparadors, clavegueram, paviments, façanes i similars.
  • Utilitzar l'aigua per l'eliminació de pols i partícules en suspensió.
  • Omplir estanys, bases, llacs i rius artificials, fonts ornamentals i altres elements d’ús estètic o lúdic de l'aigua d'una superfície menor de 10 metres quadrats.
  • Incomplir les limitacions de fonts sense tancament automàtic.
  • Incomplir les limitacions que apliquen a granges.
  • El consum excessiu d'aigua en cas de estar limitat per a ús domèstic.
  • El consum excessiu d'aigua potable de xarxa en cas d'estar limitat per altres usos, sempre que no excedeixi un 10% del límit fixat. Qualsevol altre acció que suposi l'incompliment de les limitacions
   fixades en aquesta ordenança que no estigui explícitament considerada com a infracció greu o molt greu.
  • Destinar aigua apta per al consum humà per a altres usos, en alerta o excepcionalitat.


 • Infraccions greus sancionables entre 751 i 1.500 euros
  • Omplir o reomplir piscines d'una superfície igual o superior a 10 metres quadrats i inferior a 30 metres quadrats.
  • Regar jardins, zones verdes, i horts, d'una superfície igual o superior a 200 metres quadrats i inferior a 500 metres quadrats.
  • Mantenir en funcionament fonts ornamentals i altres elements d’ús estètic o lúdic de l'aigua.
  • Omplir estanys, bases, llacs i cursos d'aigua artificials d'una superfície igual o superior a 10 metres quadrats i inferior a 30 metres quadrats.
  • El consum excessiu d'aigua en cas d'estar limitat per a ús domèstic sempre que excedeixi entre un 10% i un 25% del llindar establert.
  • El consum excessiu d'aigua potable de xarxa en cas d'estar limitat per altres usos diferent al domèstic, sempre que excedeixi entre un 10% i un 25% del límit fixat
  • Accions que interfereixin amb el servei d'abastament municipal, com ara, vandalisme, furts, alteració de comptadors, ús de l'aigua per a usos no inclosos en el contracte, sempre que l'afectació sobre el servei d'abastament i el seu control afecti a l'escomesa i la xarxa de distribució d'aigua potable.
  • No presentar els plans de reducció de consum requerits per l'Ajuntament o incomplir les seves previsions.
  • No presentar els plans d'estalvi d'aigua requerits per l'Ajuntament o incomplir les seves previsions.
  • Destinar aigua apta per al consum humà per a altres usos quan s'activi l'escenari d'emergència grau I.
 • Infraccions molt greus sancionables entre 1.501 i 3.000 euros
  • Omplir o reomplir piscines d'una superfície igual o superior a 30 metres quadrats.
  • Mantenir en funcionament un establiment de neteja de vehicles que no disposi de sistema de recirculació de l'aigua.
  • Subministrar aigua amb camions cisterna o altre tipus de vehicle per una activitat que no estigui permesa en aquesta Ordenança.
  •  Mantenir en funcionament activitats comercials que donen serveis no permesos en aquesta Ordenança.
  • Regar jardins, zones verdes, i horts, d'una superfície igual o superior a 500 metres.
  • Omplir estanys, bases, llacs i rius artificials d'una superfície igual o superior a 30 metres quadrats.
  • El consum excessiu d'aigua en cas de estar limitat per a ús domèstic sempre que excedeixi en més d'un 25% del llindar establert.
  • El consum excessiu d'aigua potable de la xarxa en cas d'estar limitat per altres usos, sempre que excedeixi en més d'un 25% del límit fixat
  • Accions que interfereixin amb el servei d'abastament municipal, com ara, vandalisme, furts, alteració de comptadors, ús de l'aigua per a usos no inclosos en el contracte, sempre que l'afectació sobre el servei d'abastament i el seu control afecti a la xarxa de subministrament en alta.
  • Obstaculitzar o desatendre els requeriments de l'Alcaldia en relació a la adopció de les mesures contemplades en aquesta ordenança.
  • Destinar aigua apta per al consum huna per a altres usos quan s'activi l'escenari d'emergència grau II i III.  

Quantia de les sancions:

 • INFRACCIÓ LLEU: de 0 a 750€
 • INFRACCIÓ GREU: de 751 a 1.500€
 • INFRACCIÓ MOLT GREU: de 1.501 a 3.000€

Consulta l'Ordenança de l'ús de l'aigua en situació de sequera 

Pujar al principi de la pàgina