Notícies
Publicat el 2 de febrer de 202402.02.2024
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
Emergència per sequera: cal reduir el consum per sota dels 200 litres per habitant
Consell domicili per estalviar aigua

Ja hi som. L'anunciada i temuda declaració d'emergència per sequera, de la qual fa mesos que s'està parlant, ja és efectiva. La Generalitat va decretar l'1 de febrer el que tothom temia, l'entrada en la darrera fase, la vermella i més restrictiva de totes les que preveu la Llei de sequera. Una situació insòlita a Catalunya, però inevitable perquè les reserves d'aigua a les conques internes estan per sota del 16%. Des d'aquest divendres 2 febrer Alella, com els altres 201 municipis que beuen aigua del sistema Ter-Llobregat, ha entrat en l'anomenada fase 1 de l'estat d'emergència, un estadi que preveu dos escenaris superiors, el 2 i el 3, amb majors restriccions. 

Què implica la fase d'emergència?

La principal afectació al conjunt de la ciutadania que suposa l'entrada en aquest estadi crític és la reducció de la dotació màxima del consum diari d'aigua de 210 a 200 litres per habitant i dia. Cal tenir molt present que aquesta quantitat no s'estableix per al consum domèstic, sinó que és la mitjana de tota la població, incloent-hi també el consum dels espais i dels equipaments públics i privats del municipi. O sigui, que el consum domèstic per persona i dia s'ha de situar molt per sota d'aquests 200 litres perquè col·lectivament, com a municipi es compleixi amb la dotació màxima decretada per la Generalitat. Inicialment, són 200 litres, però es reduiran a 180 i 160 si no plou i cal aplicar la segona i tercera fase de l'estat d'emergència. A Alella, estem molt lluny d'aquesta xifra ja que al gener es va consumir 232 l/hab/dia. Es considera que el consum òptim domèstic és de 100 litres l/hab/dia

  Mesures en estat de Emergència  

 • Reduir el consum màxim a 200 litres per habitant i dia, incloses les activitats econòmiques i comercials. En l'escenari d'emergència II el límit serà de 180 litres i a la III de 160.
 • Supressió del reg agrícola en un 80% (es podrà autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos).
 • Reducció del 25% dels consums d'aigua dels usuaris industrials.
 • Reducció del consum d'aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans)
 • Reducció de l’ús de l'aigua per a usos ramaders del 50%.
 • Resta prohibit l’ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (només es permet el reg de supervivència en espais públics d'arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora).
 • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.
 • Prohibit l'ompliment i reompliment de piscines.
 • Les administracions locals, a través dels seus plans d'emergència poden establir limitacions/prohibicions addicionals a l’ús de l'aigua en instal·lacions esportives, públiques/privades i en espais lúdics.

 • Els usuaris no domèstic aplicaran les mesures previstes en els plans d'estalvi municipals/sectorials.

 • Supressió total del reg per a usos privats i/o recreatius, tret de les excepcions establertes pel Govern.

Sancions per al municipi 

Tot i que molta gent està fent l'esforç d'estalviar aigua i en els darrers mesos s'han reduït els consums, per la tipologia d'habitatge que predomina al municipi, Alella està per sobre dels nivells màxims fixats per la Generalitat. S'han sobrepassat a la fase d'excepcionalitat i a la de preemergència i, caldrà fer un esforç molt més gran per no superar els límits marcats per l'emergència. Si no es fa, arribaran més sancions a l'Ajuntament, com la que ja va imposar l'ACA per haver superat el mes de setembre en 19,32 litres per habitant: es van consumir 249,32 l/hab/dia quan l'establert en aquell moment, quan estava en vigor la fase d'excepcionalitat era de 230 l/hab/dia. La sanció és de 6.100€ (import al qual s'aplica una reducció del 40% per pagament en període voluntari i reconeixement de la responsabilitat) i 1.837€ més per danys i perjudicis. 

Sancions a la ciutadania

L'Ajuntament s'ha dotat de diverses normatives per poder actuar en cas d'incompliment per part de la ciutadania a les restriccions marcades per la crisi de la sequera. Mentre no sigui efectiva l'Ordenança de l’ús de l'aigua en situació de sequera —que està en tràmit d'informació pública— s'aplicarà el que estableix el Reglament del servei de l'aigua, que va entrar en vigor al mes de gener, que preveuen sancions de fins a 750€, de fins a 1.500€ i fins a 3.000€, segons si es tracta de faltes lleus, greus o molt greus. 

Infraccions sancionables:

 • Rentar de vehicles (lleu)
 • Regar jardins de menys de 100m2 (lleu)
 • Regar jardins de menys de 200m2  (greu)
 • Regar jardins de més de 200 m2  (molt greu)
 • Omplir piscines de menys 36 m2  (lleu)
 • Omplir piscines d'entre 36 i 200 m2  (greu)
 • Omplir piscines de més  200 m2  (molt greu)
 • Superar el límit del consum establert per a l’ús domèstic (lleu)
 • La reincidència (greu o molt greu) 

Quantia de le sancions:

 • INFRACCIÓ LLEU: de 0 a 750€
 • INFRACCIÓ GREU: de 751 a 1.500€
 • INFRACCIÓ MOLT GREU: de 1.501 a 3.000€

Consulta el reglament 

  Evolució del consum a Alella Evolució consums


FRONT COMÚ CONTRA LA SEQUERA  La situació és greu i per això cal actuar des de tots els fronts possibles. Al marge de dotar-se de les normatives necessàries per reduir consums, l'Ajuntament ha pres mesures excepcionals per rebaixar el consum a la via pública i als equipaments municipals. 

  ACCIONS DE L'AJUNTAMENT PER REDUIR EL CONSUM Menys pressió en el subministrament

D'acord amb l'empresa Abgar, responsable del servei municipal d'aigua, s'ha rebaixat la pressió el màxim possible per garantir el subministrament a totes les llars i s'han reduït les freqüències de neteja dels dipòsits. 

Supressió del reg d'arbrat i zones verdes

S'ha suspès el reg de zones verdes i jardins i només es manté en els arbres acabats de plantar amb risc de mort. A les fases anteriors ja s'havien suprimit els regs automàtics i només es feien puntualment cada 10 o 15 dies per garantir la supervivència. El reg diari amb aigua de les zones d'esbarjo per a gossos s'ha suspès i només es faran desinfeccions amb eines específiques. La neteja viària es deixarà de fer amb l'aigua de pou de Can Lleonart, que passarà íntegrament a la xarxa d'abastament, i es farà amb aigua no potabilitzable. 

Restriccions a les fonts públiques

Les fonts es mantenen obertes, però s'ha abaixat la pressió i se n'han instal·lat brides que redueixin el raig d'aigua de les aixetes. A més, s'han posat cartells informant que no es pot carregar aigua i que només es pot utilitzar per beure. 

Actuacions als equipaments 

S'han abaixat pressions i col·locat brides reductores als lavabos de tots els equipaments, juntament amb cartells amb recomanacions per a l'estalvi de l'aigua. Als centres educatius no es fan servir les dutxes i també se n'ha restringit l’ús als equipaments municipals. 

Estudis de l'estat de la xarxa

Des de l'inici de la crisi s'han realitzat controls a la xarxa per avaluar l'estat de les canonades i poder prioritzar les actuacions més urgents per millorar l'eficiència del servei. Segons l'empresa Agbar, les pèrdues per fuites i deficiències del sistema s'han reduït al 25%.

Petició de subvencions

L'Ajuntament ha presentat la sol·licitud per poder beneficiar-se de diferents línies de subvenció obertes per a la millora de la xarxa d'aigua i de pous de captació, que estan pendents de resolució.

Canvi de tarifes 

L'Ajuntament i Agbar estan treballant en un canvi de tarifes que afavoreixi el consum responsable, que siguin més equilibrades, corresponsables i equitatives.

 Campanyes de sensibilitzacióEntre les accions que duu a terme l'Ajuntament per afavorir l'estalvi d'aigua, es dona molta importància a la sensibilització.

Campanya porta a porta

A banda de les accions comunicatives que es desenvolupen des de fa mesos, el 16 de febrer arrenca una campanya porta a porta, mitjançant la qual es resoldran dubtes i es faran arribar consells a les llars del municipi. Aquesta acció es complementa amb informacions al carrer i l'enviament d'una carta i l'oferiment d'assessorament a aquelles llars que excedeixen els consums i als grans consumidors. L'Ajuntament ha editat un díptic amb consells pràctics per a les llars que es repartirà al porta a porta. També es faran reunions amb els centres educatius i les residències del municipi. 

Desplegament de cartelleria i altres accions

S'han penjat cartells i s'ha instal·lat una pancarta alertant de l'emergència a una balconada de l'Ajuntament. A més es realitzaran accions a les escoles i s'instal·larà a la Rambla d’Àngel Guimerà, del 16 de febrer al 2 d'abril, l'exposició “Operació Aigua”, una iniciativa d'Agbar per reflexionar sobre la importància d'aquest recurs vital per a la supervivència del planeta. 

  Més informació a www.alella.cat/sequera   

Pujar al principi de la pàgina