Portada|Seguretat i prevenció|Línies bàsiques d'actuacions
 
Versió per imprimir
Línies bàsiques d'actuacions
 •  Dur a terme diligències de prevenció i actuacions destinades a evitar la comissió d'actes delictius.
 • Vigilar els espais públics.
 • Col·laborar amb la Policia Autonòmica en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes.
 • Instruir atestats per accidents de circulació i per infraccions penals contra la seguretat del trànsit o derivades d'aquest fet que hagin tingut lloc dins del terme municipal.
 • Protegir les autoritats de la Corporació i vigilar i custodiar els edificis, les instal·lacions i les dependències municipals.
 • Exercir de Policia judicial, d'acord amb la normativa vigent, auxiliant el poder judicial en la investigació de delictes i detenció de delinqüents i practicant per iniciativa pròpia o al requeriment del poder judicial, les diligències de prevenció relacionades amb les tasques anteriorment esmentades, seguint criteris de mútua cooperació i recíproca col·laboració amb la resta de forces i cossos de seguretat.
 • Qualsevol altra funció de policia i de seguretat que, d'acord amb la legislació vigent, els sigui encomanada.
 • Ordenar i dirigir el trànsit en el terme municipal.
 • Dur a terme les actuacions destinades a garantir la seguretat viària en el municipi.
 • Cooperar en la resolució de conflictes privats, quan es requereixi que ho facin.
 • Exercir de Policia administrativa, a fi d'assegurar el compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals, d'acord amb la normativa vigent (sorolls, begudes alcohòliques a menors, animals domèstics, etc.).
 • Vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de medi ambient i de protecció de l'entorn.
 • Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats públiques, i participar-hi d'acord amb el que disposen les Lleis en l'execució dels plans de protecció civil.
 • Serveis d'informació, assessorament i ajut.
Pujar al principi de la pàgina