Portada|Medi ambient|Emergència per sequera
 
Versió per imprimir
Emergència per sequera
El consum del municipi al mes de marc va ser de 207 litres per habitant. Hem aconseguit baixar considerablement el consum respecte al mes de gener que va de 232 litres. Estem molt a prop del 200 litres per habitant i dia!!!! 
Consell domicili per estalviar aigua

L'Ajuntament treballa des de fa mesos per dotar-se d'eines que permetin fer front a les necessitats derivades de la situació de sequera excepcional que hi ha Catalunya. S'han aprovat tres normes adreçades a afavorir l'estalvi i l’ús eficient de l'aigua. Al Ple de novembre es va enllestir la tramitació de nou reglament del servei d'aigua i es va aprovar inicialment una nova ordenança per afavorir l'estalvi d'aigua a les noves construccions. Al de desembre es va aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera.

 Normatives municipals reguladores de l'ús de l'aigua i la gestió del servei 

NORMATIVA EN VIGOR

 Reglament del servei d'aigua potable 
A la sessió plenària del 30 de novembre es va aprovar definitivament el Reglament del servei de proveïment d'aigua potable d'Alella que regula les condicions a les quals s'hauran d'ajustar les instal·lacions interiors, les normes generals del servei i el sistema de facturació. El text recull les sancions que es poden aplicar en situació de sequera amb multes de fins a 750 euros, d'entre 751 i 1.500 i d'entre 1.500 i 3.000 euros, segons es tracti d'infraccions lleus, greus o molt greus.  Està en vigor des dels mes de gener de 2024.

Consulta el reglament 

 Ordenança d'estalvi d'aigua 
L'altra normativa per lluitar contra la sequera que va aprovar al Ple municipal de novembre, en aquest cas de manera inicial, va ser l'Ordenança d'estalvi d'aigua. La nova normativa inclou mesures a aplicar en les noves construccions i grans rehabilitacions per afavorir la protecció del medi ambient, el desenvolupament sostenible i l’ús eficient i racional de l'aigua. Estableix l'obligació d'incloure sistemes de reutilització i mecanismes d'estalvi d'aigua. Els habitatges plurifamiliars, les construccions de més de 4 habitatges i els edificis unifamiliars de més de 300 m2 construïts han d'incorporar un sistema de reutilització d'aigües grises. En els dos casos, tant plurifamiliars com unifamiliars, si disposen d'un espai lliure d'edificació de més de 100 m2 també han d'incorporar un sistema per a l'aprofitament d'aigua de pluja i si tenen piscines amb una làmina d'aigua de més de 20m2 també han d'incorporar un sistema per a la reutilització de l'aigua sobrant de les piscines. Aquests mateixos requisits s'exigeixen a les construccions d'hotels, residències o similars i equipaments públics i privats. L'Ordenança entrarà en vigor un cop superat els tràmits d'informació pública. L'Ordenança està publicada i va entrar en vigor el 15 de març de 2024

Més informació en aquest enllaç

Consulta la Ordenança d'estalvi d'aigua 

 Ordenança de l’ús de l'aigua en sequera 
La darrera normativa, aprovada inicialment al Ple del 21 desembre, és l'Ordenança que regula les mesures aplicables a l'abastament i als usos de l'aigua en situació de sequera. La nova regulació recull les limitacions establertes per als municipis de les conques internes de Catalunya i s'aplicarà, únicament, en períodes de sequera declarats per l'Agència Catalana de l'Aigua. Durant l'aplicació d'aquesta ordenança restaran en suspens totes les prescripcions previstes en altres ordenances i reglaments del servei. Estableix sancions lleus, greus i molt greus que poden arribar fins als 3.000 euros.  L'Ordenança entrarà en vigor un cop superat els tràmits d'informació pública. Aprovada definitivament en el Ple del 29 de febrer de 2024. En vigor des del 5 d'abril de 2024. 

 •  Infraccions lleus sancionables entre 0 a 750 euros
   
  •  Omplir o reomplir piscines d'una superfície menor de 10 metres quadrats.
  • Regar jardins, zones verdes i horts, d'una superfície menor de 200 metres quadrats.
  • Rentar vehicles o barques fora d'establiments comercials, amb les excepcions establertes en el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.
  • Neteja de carrers, vials, sendes, voreres, aparadors, clavegueram, paviments, façanes i similars.
  • Utilitzar l'aigua per l'eliminació de pols i partícules en suspensió.
  • Omplir estanys, bases, llacs i rius artificials, fonts ornamentals i altres elements d’ús estètic o lúdic de l'aigua d'una superfície menor de 10 metres quadrats.
  • Incomplir les limitacions de fonts sense tancament automàtic.
  • Incomplir les limitacions que apliquen a granges.
  • El consum excessiu d'aigua en cas de estar limitat per a ús domèstic.
  • El consum excessiu d'aigua potable de xarxa en cas d'estar limitat per altres usos, sempre que no excedeixi un 10% del límit fixat. Qualsevol altre acció que suposi l'incompliment de les limitacions
   fixades en aquesta ordenança que no estigui explícitament considerada com a infracció greu o molt greu.
  • Destinar aigua apta per al consum humà per a altres usos, en alerta o excepcionalitat.
 • Infraccions greus sancionables entre 751 i 1.500 euros
  • Omplir o reomplir piscines d'una superfície igual o superior a 10 metres quadrats i inferior a 30 metres quadrats.
  • Regar jardins, zones verdes, i horts, d'una superfície igual o superior a 200 metres quadrats i inferior a 500 metres quadrats.
  • Mantenir en funcionament fonts ornamentals i altres elements d’ús estètic o lúdic de l'aigua.
  • Omplir estanys, bases, llacs i cursos d'aigua artificials d'una superfície igual o superior a 10 metres quadrats i inferior a 30 metres quadrats.
  • El consum excessiu d'aigua en cas d'estar limitat per a ús domèstic sempre que excedeixi entre un 10% i un 25% del llindar establert.
  • El consum excessiu d'aigua potable de xarxa en cas d'estar limitat per altres usos diferent al domèstic, sempre que excedeixi entre un 10% i un 25% del límit fixat
  • Accions que interfereixin amb el servei d'abastament municipal, com ara, vandalisme, furts, alteració de comptadors, ús de l'aigua per a usos no inclosos en el contracte, sempre que l'afectació sobre el servei d'abastament i el seu control afecti a l'escomesa i la xarxa de distribució d'aigua potable.
  • No presentar els plans de reducció de consum requerits per l'Ajuntament o incomplir les seves previsions.
  • No presentar els plans d'estalvi d'aigua requerits per l'Ajuntament o incomplir les seves previsions.
  • Destinar aigua apta per al consum humà per a altres usos quan s'activi l'escenari d'emergència grau I.
 • Infraccions molt greus sancionables entre 1.501 i 3.000 euros
  • Omplir o reomplir piscines d'una superfície igual o superior a 30 metres quadrats.
  • Mantenir en funcionament un establiment de neteja de vehicles que no disposi de sistema de recirculació de l'aigua.
  • Subministrar aigua amb camions cisterna o altre tipus de vehicle per una activitat que no estigui permesa en aquesta Ordenança.
  •  Mantenir en funcionament activitats comercials que donen serveis no permesos en aquesta Ordenança.
  • Regar jardins, zones verdes, i horts, d'una superfície igual o superior a 500 metres.
  • Omplir estanys, bases, llacs i rius artificials d'una superfície igual o superior a 30 metres quadrats.
  • El consum excessiu d'aigua en cas de estar limitat per a ús domèstic sempre que excedeixi en més d'un 25% del llindar establert.
  • El consum excessiu d'aigua potable de la xarxa en cas d'estar limitat per altres usos, sempre que excedeixi en més d'un 25% del límit fixat
  • Accions que interfereixin amb el servei d'abastament municipal, com ara, vandalisme, furts, alteració de comptadors, ús de l'aigua per a usos no inclosos en el contracte, sempre que l'afectació sobre el servei d'abastament i el seu control afecti a la xarxa de subministrament en alta.
  • Obstaculitzar o desatendre els requeriments de l'Alcaldia en relació a la adopció de les mesures contemplades en aquesta ordenança.
  • Destinar aigua apta per al consum huna per a altres usos quan s'activi l'escenari d'emergència grau II i III.  

Quantia de le sancions:

 • INFRACCIÓ LLEU: de 0 a 750€
 • INFRACCIÓ GREU: de 751 a 1.500€
 • INFRACCIÓ MOLT GREU: de 1.501 a 3.000€

Consulta l'Ordenança de l'ús de l'aigua en situació de sequera 

 Grup de treball de la sequera  
L'Ajuntament ha creat un grup de treball de la sequera amb personal tècnic i polític de diferents departaments de l'Ajuntament amb l'objectiu d'estudiar mesures per tal de reduir el consum d'aigua.

Alella és un dels 202 municipis que s'abasteixen del sistema Ter-Llobregat (202 localitats de 14 comarques, amb una població d'uns sis milions de persones) i que des del passat 29 de novembre es troba en una situació de emergència per sequera decretada pel Govern de la Generalitat l'1 de febrer i que ha entrat en vigor el 2 de febrer amb la publicació al DOGC. Aquest és l'escenari més crític i restrictiu de la Llei de sequera i inclou tres fases: la FASE 1 limita la dotació total del conjunt del municipi a 200 litres per habitant i dia, la FASE 2 a 180 i la FASE 3 a 160. 

L'Ajuntament demana a la ciutadania que prengui consciència de la crítica situació de sequera que afecta a Catalunya i que faci tot el possible per reduir el consum d'aigua per evitar mesures més dràstiques.

Consulta resolució de emergència

 Dotació per al conjunt del municipi 

Cal tenir molt present la dotació màxima permesa no s'estableix per al consum domèstic, sinó que és la mitjana de tota la població, incloent-hi també el consum dels espais i dels equipaments públics i privats del municipi. O sigui, que el consum domèstic per persona i dia s'ha de situar molt per sota d'aquests 200 litres perquè col·lectivament, com a municipi, es compleixi amb la dotació màxima decretada per la Generalitat. Inicialment, són 200 litres, però es reduiran a 180 i 160 si no plou i cal aplicar la segona i tercera fase de l'estat d'emergència. Es considera que el consum òptim és de 100 litres per habitant i dia.

 SANCIÓ DE L'ACA PER INCOMPLIMENT DELS CONSUMS

L'Ajuntament ha autoritzat, mitjançant un decret d'alcaldia, el pagament de la sanció imposada per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)  per haver superat en el període corresponen al mes de setembre en 19,32 litres per habitant: es van consumir 249,32 l/hab/dia quan l'establert en aquest moment quan estava en vigor la fase d'excepcionalitat era de 230 l/hab/dia. La sanció és de 6.100 euros (import al qual es pot aplicar una reducció de fins al 40%, un 20% per pagament en període voluntari i un 20% més pel reconeixement de la responsabilitat) al quals cal afegir 1.837,45 euros més en concepte d'indemnització per danys i perjudicis.  Actualment, el màxim permès és de 200 l/hab/dia, ja que Alella és un dels 202 municipis que s'abasteixen del sistema Ter-Llobregat i que des del 2 de febrer es troba en una situació de Emergència 1 per sequera. Aquest escenari s'estableix dos estadis més, el 2 i 3, amb majors restriccions.  

  Mesures en estat de Emergència  

 • Reduir el consum màxim a 200 litres per habitant i dia, incloses les activitats econòmiques i comercials. En l'escenari d'emergència II el límit serà de 180 litres i a la III de 160.
 • Supressió del reg agrícola en un 80% (es podrà autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos).
 • Reducció del 25% dels consums d'aigua dels usuaris industrials.
 • Reducció del consum d'aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans)
 • Reducció de l’ús de l'aigua per a usos ramaders del 50%.
 • Resta prohibit l’ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (només es permet el reg de supervivència en espais públics d'arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora).
 • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.
 • Prohibit l'ompliment i reompliment de piscines.
 • Les administracions locals, a través dels seus plans d'emergència poden establir limitacions/prohibicions addicionals a l’ús de l'aigua en instal·lacions esportives, públiques/privades i en espais lúdics.

 • Els usuaris no domèstic aplicaran les mesures previstes en els plans d'estalvi municipals/sectorials.

 • Supressió total del reg per a usos privats i/o recreatius, tret de les excepcions establertes pel Govern.

Sequera estat preemergència

Pujar al principi de la pàgina