Portada|Ajuntament|Organització
 
Versió per imprimir
Organització
Òrgans de govern:

Són òrgans necessaris a tots els ajuntaments: l'alcalde, el Ple, els tinents d'alcalde i la comissió de comptes. Si el municipi té més de 5.000 habitants, com és el cas d'Alella, també formen part dels òrgans de govern la Junta de govern local i les comissions informatives.

 • L'ALCALDE: L'alcalde és elegit pel Ple; dirigeix el govern i l'administració municipal i representa la corporació. Té diverses funcions executives i és el cap superior de tot el personal i de la policia local. Ensems a aquestes competències, li correspon entre altres: convocar i presidir les sessions dels òrgans municipals, desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat pel ple, sancionar les infraccions d'ordenances, contractar obres i serveis per sota del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, atorgar les llicències, etc. També li corresponen totes aquelles assignades al municipi i no atribuïdes a un altre òrgan.  
  Marc Almendro Campillo, ERC+SxA.
 • ELS TINENTS D'ALCALDE:  Els tinents d'alcalde substitueixen l'alcalde en cas d'absència, vacantia o malaltia. 

  Maria Teresa Vilaró Comas, ERC+SxA, 1a Tinent d'Alcald
  e

  Israel Payà Todolí, ERC+SxA, 2n Tinent d'Alcalde


  Roser Ollé i Llobet, 3a Tinent d'Alcalde

       Joan Pugibet i Montané, 4t Tinent d'Alcalde 

 

 • EL PLE MUNICIPAL: El Ple està integrat per tots els regidors. Celebra sessions ordinàries i extraordinàries, que són públiques. Entre altres funcions li correspon l'aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial, l'aprovació de reglaments i d'ordenances fiscals, determinar les formes de gestió dels serveis públics, l'aprovació del pressupost, l'aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball, l'aprovació de projectes i la contractació d'obres i serveis quan superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, etc.
  • El Consistori d'Alella està format per 13 regidors i regidores. La seva composició, després de les eleccions locals del 26 de maig de 2019, és la següent: 7 regidors i regidores d'ERC+SxA, 2 de JxCAT-JUNTS, 1 d'alternativa per Alella-CUP, 1 de Gd'A, 1 de Ciutadans i 1 d'Alella Primer-PSC.

   Les sessions ordinàries del Ple municipal es celebren amb periodicitat mensual, l'últim dijous de cada mes a les 19.30 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi.

   Composició del Ple:
   Tots els regidors/es del consistori.

   Documents del Ple:
   Ordres del dia
   Actes dels Plens
   Mocions del Ple

 • LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
  La  Junta de Govern Local és presidida per l'Alcalde i integrada per les tinències d'alcaldia i altres regidors/es del Consistori. Les seves funcions són les que els delega el Ple i l'alcalde. El nombre màxim de membres de la Junta de Govern és un terç dels regidors/es. Els altres regidors/es del consistori que no són membres de la Junta de Govern poden ser convidats per l'alcalde però hi assisteixen amb veu però sense vot.

  Les sessions ordinàries de la Junta de Govern se celebren amb periodicitat setmanal, el dijous a les 18.30h, a la Sala de Juntes de l'Ajuntament.  Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local no són obertes a la ciutadania, si ho són les sessions extraordinàries i obertes al públic en que se celebren de forma períodica per a l'aprovació de preus públics. 

  Composició de la Junta:
  Alcalde: Marc Almendro Campillo (ERC+SxA)
  Maria Teresa Vilaró Comàs (ERC+SxA), Israel Payà Todolí (ERC+SxA), Joan Pugibet Montané (ERC+SxA) i Roser Ollé Llobet (ERC+SxA)

  Delegacions d'atribucions a la Junta de Govern Local (aprovada al Ple del 27 de juny de 2019)

  Recull d'acords de la Junta de Govern Local

 • COMISSIONS INFORMATIVES
  Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal.
  Les comissions informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. La comissió informativa es reuneix habitualment una setmana abans del Ple Municipal. 

  Les sessions ordinàries de la Comissió Informatives es celebren amb periodicitat mensual, el penúltim dijous de mes a les 19.30h (una setmana abans de cada sessió plenària), a la Sala de Plens de l'Ajuntament.
  • COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
   El Ple extraordinari de l'Ajuntament d'Alella celebrat el 9 de juliol de 2015 va aprovar la creació de la Comissió Especial de Comptes, un òrgan encarregat de l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació, integrades pel compte general del pressupost, el compte de l'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars del pressupost i els comptes de d'entitats o organismes municipals de gestió.
   Els acords adoptats per la Comissió s'efectuaran mitjançant vot ponderat en funció del nombre de regidors que cada grup polític tingui al Ple Municipal.
   A més de les sessions necessàries per a l'aprovació dels comptes anuals de la Corporació, es convocarà una sessió ordinària la segona quinzena del mes de setembre per avaluar l'evolució dels comptes durant el primer semestre de l'any.

   Composició de la Comissió Especial de Comptes:
   La Comissió estarà presidida per l'alcalde o el regidor en qui delegui, i en formarà part un representant de cada grup polític municipal, designat per aquest mitjançant un escrit dirigit a l'alcalde.

   Constitució i funcionament de la Comissió Especial de Comptes (aprovada al Ple del 27 de juny de 2019) 

 • ÒRGANS COMPLEMENTARIS: A banda dels òrgans necessaris, hi pot haver una organització complementària: la Junta de portaveus, els Consells sectorials, els Consells territorials, els Òrgans de participació ciutadana, la Junta local de seguretat, etc
  • LA JUNTA DE PORTAVEUS: La Junta de Portaveus és l’òrgan municipal complementari constituït sota la presidència de l'alcalde per tots els portaveus dels grups municipals. Correspon a la Junta assessorar l'alcalde en qüestions d'ordre del Ple municipal, donar la seva opinió sobre assumptes de competència municipal o supramunicipal, i assessorar l'Alcaldia, sense que la seva opinió tingui caràcter vinculant. Aquesta reunió no té una periodicitat establerta. La junta de portaveus de l'actual consistori està formada per: Marc Almendro Campillo (ERC+SxA), Natàlia Brenes (JxCAT-JUNTS), Mark Ullod López (Alternativa per Alella-CUP), Josep Bardés Conesa (Gent d'Alella), José Antonio Bernal Tejido (Ciutadans), Cristóbal Zueras Rosales (Alella Primer-PSC). 
  • ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
   ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CREATS PER L'AJUNTAMENT

   Consell Municipal de l'Habitatge Social
   Descripció: El Consell Municipal de l'Habitatge Social de l'Ajuntament d'Alella, creat per acord de Ple municipal en sessió del 26 de juny de 2008, és l'òrgan consultiu i de participació en els assumptes del municipi en matèria d'habitatge. Té per finalitat exercir les funcions consultives i de participació en relació a les diferents accions i interessos vinculats a la planificació, programació i gestió de les polítiques d'habitatge social a Alella. El Plenari està integrat per l'alcalde, el regidor de l'àrea amb competència en habitatge, un regidor o representat de cada grup municipal.
   Periodicitat: El Plenari del Consell s'ha de reunir un mínim de dos cops l'any en sessió ordinària i, en sessions extraordinàries, sempre que el president consideri necessària la convocatòria i quan ho sol·licitin una tercera part dels seus membres.
   Representant Ajuntament d'Alella:  Abel Miravet (ERC+SxA), Marc Viladecans (JxCAT-JUNTS), Mercè Pedemonte (AA-CUP), Josep Bardés (Gd'A), José Antoni Bernal Tejido (Ciutadans) i Montse Gismero (AP-PSC). 


   Consell Escolar Municipal

   Descripció: Defineix els objectius, composició i funcionament d'aquest òrgan assessor, de consulta i participació sobre qualsevol tema relacionat amb l'ensenyament al municipi. Al Consell Escolar Municipal, que es va constituir formalment el 10 de novembre de 2010, estan representats tots els sectors implicats en temes educatius del municipi: alumnes, mestres i professors, directors i titulars de centres -tant de la xarxa pública com de la privada-, personal de l'administració i serveis, altres àmbit educatius i representats de l'Ajuntament.
   Periodicitat: El Plenari es reunirà en sessió ordinària tres vegades durant el curs escolar, especialment a l'inici i a l'acabament. Amb caràcter extraordinari es podrà reunir a proposta del President/a o a proposta per escrit d'una tercera part dels membres del Consell.
   Representant Ajuntament d'Alella:  Marc Almendro (alcalde president ERC+SxA), M.Teresa Vilaró (ERC+SxA), Mercè Vizern (ERC+SxA), Natàlia Brenes (JxCAT-JUNTS), Mark Ullod (AA-CUP) i Josep Bardés (Gd'A). 

   Comissió de Cooperació Internacional
   Descripció: Per tal de gestionar millor els recursos, l'Ajuntament d'Alella va crear al 2009 la Comissió de Cooperació Internacional, formada per ciutadans i ciutadanes d'Alella amb interès en la matèria. Des de la Comissió es planifiquen les accions de sensibilització a la població, es concreta el contingut de les Jornades de Cooperació Mirades al món, que se celebren al novembre; s'avaluen els projectes de cooperació al desenvolupament que reben suport alellenc i es dissenyen estratègies per millorar el treball que fa el municipi en matèria de cooperació i solidaritat. La Comissió de Cooperació Internacional de l'Ajuntament d'Alella és un òrgan consultiu de participació ciutadana que treballa amb l'objectiu de contribuir a la lluita per erradicar la pobresa i les seves causes estructurals. Està formada per totes aquelles persones ciutadanes d'Alella, amb interès en la matèria i que així ho desitgin. La participació és personal i en cap cas podran participar-hi persones en representació d'entitats o organitzacions que treballin la cooperació. La Comissió realitza un mínim de sis reunions l'any.
   Periodicitat: Mensual
   Membres de la Comissió: 


   Per participar-hi o per més informació:  alella.cooperacio@alella.cat

    

   ENS AMB REPRESENTACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ALELLA

   Agrupació de Defensa Forestal d'Alella (ADF)
   Representant de l'Ajuntament d'Alella:
    

   Agrupació de Municipis amb Transport Urbà
   Descripció: L'Agrupació de Municipis titulars de Transport Urbà de la 2a Corona metropolitana de Barcelona, des d'ara AMTU, és una associació de municipis lliurement adherits a la mateixa, que té per objecte l'enaltiment i la promoció del transport públic urbà de les seves ciutats, i de la mobilitat en general de la regió metropolitana de Barcelona. L'AMTU és una associació sense ànim de lucre, inscrita al Registre d'organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, i és membre del gran consorci pel transport públic d'aquesta regió, L'Autoritat del Transport Metropolità -ATM, fundada per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'Entitat Metropolitana del Transport -EMT, i l'Administració General de l'Estat com a observador.
   L'AMTU té associats 69 municipis i 2 Consells Comarcals del seu àmbit.
   Periodicitat: El Comitè executiu es reuneix en sessió ordinària un cop cada quatre mesos i en sessió extraordinària sempre que sigui convocada per la presidència o a petició d'un terç dels membres d'aquest òrgan.
   Representant Ajuntament d'Alella:  Marc Almendro Campillo (ERC+SxA), suplent Israel Payà Todolí (ERC+SxA)

   Associació Catalana de Municipis (ACM) 
   Descripció: L'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) és una entitat municipalista que agrupa més del 95% dels ens locals de Catalunya amb l'objectiu de defensar els interessos dels municipis i ésser-ne la veu representativa. L'ACM es va constituir el 3 d'octubre de 1981
   Periodicitat:  L'Assemblea es reunirà en sessió ordinària, almenys, una vegada cada any i, en tot cas, en el termini de sis mesos a partir de la constitució de les entitats locals. També es reunirà amb caràcter extraordinari quan ho acordi el President/a, el Consell Nacional, o el Comitè Executiu, per iniciativa pròpia o a petició del 10% dels ens locals associats.

   Associació de Municipis per la Independència
   Descripció:  L'Associació de Municipis per la Independència és una associació plural que aplega les administracions locals de Catalunya amb independència de la seva composició política i que orienta la seva estructura i la seva acció d'acord amb aquest pluralisme. L'objecte i finalitats de l'Associació són: esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives (legals o cíviques), experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui ésser útil per a dur al poble de Catalunya cap a la independència per tal d'assolir les plenes competències municipals; fomentar i defensar els drets nacionals; conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a l'autodeterminació; crear una xarxa de promoció exterior, principalment dins del marc de la Unió Europea; promoure el finançament dels propis municipis; buscar sinergies en d'altres àmbits com l'empresarial o el financer.
   Periodicitat: L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària convocada pel President dos cops cada any. També es reunirà en sessió extraordinària quan ho acordi el Consell Directiu, per iniciativa pròpia o a petició d'una desena part dels representants dels ens locals associats.
   Representant Ajuntament d'Alella: Marc Almendro Campillo (ERC+SxA)

   Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
   Descripció: La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sosteniblitat és una associació de municipis compromesos amb el medi ambient per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Fou creada el 16 de juliol de 1997 en l'assemblea constitutiva que va tenir lloc a Manresa, on 118 municipis van formalitzar la seva adhesió, i actualment constitueix una plataforma de cooperació i intercanvi on els municipis troben un marc adequat per discutir els seus problemes, les seves inquietuds, les seves necessitats, les seves experiències, i promoure i dur a terme projectes d'interès comú.
   Periodicitat: L'Assemblea General es reuneix un cop l'any com a mínim.
   Representant Ajuntament d'Alella:  Xènia Matas Castany (ERC+SxA)

   Associació Xarxa de Custòdia del Territori 
   Descripció: La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) és una organització sense ànim de lucre constituïda per entitats, institucions i persones que volen impulsar el desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori al nostre país. La xct creu en la necessitat i en l'oportunitat de capacitar la societat civil perquè pugui tenir un paper actiu i directe en la conservació del territori. La Xarxa de Custòdia del Territori està registrada a Catalunya i es va constituir el març de 2003 a Vic, on té la seu. L'Ajuntament d'Alella forma part d'aquesta xarxa des de l'any 2013.
   Periodicitat: L'Assemblea es reuneix en sessió ordinària un cop a l'any, i extraordinària sempre que calgui.
   Membres de la Comissió: 

   Consorci per a la Promoció Enoturística del Territori DO Alella
   Descripció: El 7 de juny de 2010 es va constituir el Consorci DO Alella, integrat per set municipis del Vallès Oriental (la Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Martorelles, Vilanova del Vallès, Vallromanes, Sant Fost de Campsentelles i Montornès del Vallès), vuit municipis del Maresme (Alella, Cabrils, el Masnou, Òrrius, Teià, Tiana, Premià de Mar i Vilassar de Dalt) i el Consell Regulador de la DO Alella, amb l'objectiu de promocionar el territori DO Alella com a destinació d'enoturisme de qualitat. Funcions del Consorci: La promoció i dinamització econòmica i especialment turística de l’àmbit territorial de la DO Alella. 2) La promoció i potenciació dins l’àmbit territorial i fora del mateix dels vins de la Denominació d'Origen. 3) L'impuls i coordinació de les polítiques en l’àmbit del turisme dels membres del consorci per tal de posar en valor conjuntament els diferents bens històrics, culturals, paisatgístics, esportius i econòmics. 4) La representació dels membres consorciats en qualsevol xarxa europea o internacional de cooperació, solidaritat i intercanvi entre Municipis.
   Periodicitat: L'Assemblea General celebrarà una sessió anual com a mínim i es reunirà amb caràcter extraordinari a instància del President, del Consell de Govern o d'una tercera part dels seus membres.
   Representant Ajuntament d'Alella: Marc Almendro Campillo (ERC+SxA)

   Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
   Descripció: Consolidar la comarca del Maresme com a destinació turística de qualitat. Amb aquest propòsit, el Consorci promou i canalitza accions de tota mena per promocionar i donar a conèixer l'extensa i variada oferta turística de la comarca, tant a nivell nacional com internacional. Les accions promocionals del Consorci conjuminen els interessos dels municipis, de les institucions i dels agents socioeconòmics de la comarca.
   Periodicitat:
   Representant Ajuntament d'Alella: Elisabet Vilaró Gea (ERC+SxA)

   Consorci del Parc de la Serralada Litoral
   Descripció: El Consorci del Parc Serralada Litoral es va constituir el 15 de maig de 1992, com a entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local, integrada pels ajuntaments d'Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès, Premià de Dalt, la Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt, i pels consells comarcals del Maresme i del Vallès Oriental i la Diputació de Barcelona. El Parc de la Serralada Litoral, que uneix la costa sud del Maresme amb la Plana del Vallès, conserva recursos naturals que cal protegir en benefici de la biodiversitat i de la sostenibilitat del territori. El Parc és un espai natural protegit on la preservació dels recursos naturals i de l'equilibri ecològic s'ha de compatibilitzar amb l'ús públic de tots els ciutadans, en especial per la seva proximitat a grans àrees de ciutat densament poblades. El Parc de la Serralada Litoral està adscrit a la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona.
   Periodicitat:  El Consell Plenari es reuneix quatre vegades l'any.
   Representant Ajuntament d'Alella:  Mercè Vizern López (ERC+SxA). Suplent Israel Payà Todolí (ERC+SxA)

   Consorci Localret
   Descripció: Localret és el Consorci local format per les administracions locals de Catalunya per actuar, de manera coordinada i unitària, davant el desenvolupament de les xarxes i els serveis de telecomunicacions, així com en l'aplicació de les TIC per millorar l'acció dels governs locals en l'impuls de la societat del coneixement. Actualment el Consorci Localret agrupa més de 800 municipis, que representen el 99% de la població de Catalunya.
   Periodicitat: L'Assemblea general en règim de Plenari celebrarà una sessió cada dos anys com a mínim i es podrà reunir en sessió extraordinària i es podrà reunir en sessió extraordinària a instància del seu President i quan ho decideixi la majoria del Consell d'Administració
   Representant Ajuntament d'Alella: Israel Payà Todolí (ERC+SxA)

   Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
   Descripció: El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme és una entitat administrativa constituïda per la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Maresme i els següents 28 municipis de la comarca del Maresme. L 'objectiu del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme és donar una solució integrada a la necessitat de gestió dels residus municipals generats a la comarca. El Consorci és titular del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme, on es tracten tots aquells residus no recollits selectivament generats als municipis consorciats, l'anomenada fracció resta, caracteritzada per la seva gran heterogeneïtat.
   Periodicitat:
   Representant Ajuntament d'Alella:  Marc Almendro Campillo (ERC+SxA). Suplent Israel Payà Todolí (ERC+SxA)

   Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat

   La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una associació de municipis compromesos amb el medi ambient per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Fou creada el 16 de juliol de 1997 en l'assemblea constitutiva que va tenir lloc a Manresa, on 118 municipis van formalitzar la seva adhesió, i actualment constitueix una plataforma de cooperació i intercanvi on els municipis troben un marc adequat per discutir els seus problemes, les seves inquietuds, les seves necessitats, les seves experiències, i promoure i dur a terme projectes d'interès comú.

   Representant Ajuntament d'Alella: Marc Almendro Campillo (ERC+SxA). Suplent Israel Payà Todolí (ERC+SxA)

   Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
   La Federació de Municipis de Catalunya és la veu del món local. És un òrgan de representació dels ajuntaments de Catalunya, que defensa els seus interessos i que apropa la realitat municipal a les altres administracions, com la Generalitat o el govern espanyol, entitats o institucions europees. La Federació de Municipis de Catalunya té plena autonomia per a la representació dels interessos dels seus membres davant de qualsevol instància. Fundada l'any 1981, la Federació de Municipis compta actualment amb més de 650 municipis adherits, el que representa el 91% de la població de Catalunya entre ajuntaments, diputacions, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades.
   Periodicitat: L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària convocada pel President, com a mínim un cop a l'any, en tot cas per aprovar la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals. L'Assemblea es convocarà sempre després de les eleccions municipals amb l'objecte d'aprovar la renovació dels òrgans de govern. També es reunirà en sessió extraordinària quan ho acordi el Comitè Executiu o a petició d'una desena part dels representants dels ens locals associats.


   Fons Català de Cooperació
   Descripció: El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.
   Periodicitat: L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària un cop l'any.
   Representant Ajuntament d'Alella: M.Teresa Vilaró Comas (ERC+SxA)

   Mancomunitat de Serveis d'Alella, El Masnou i Teià
   Descripció: Els municipis d'Alella, el Masnou i Teià es constitueixen en Mancomunitat amb plena personalitat jurídica per al compliment de les següents finalitats: Gestionar la deixalleria situada al paratge anomenat La Bomba del terme municipal de Teià. La construcció i gestió d'altres deixalleries o instal·lacions complementàries que aprovi la Mancomunitat. Recollida de residus domèstics i comercials. Neteja viària. Manteniment de parcs i jardins. Administrar els béns de la Mancomunitat i els que se li assignin per al compliment de la seva finalitat. Altres serveis que es puguin acordar, segons el procediment legal corresponent. Gestionar la prestació del Servei Públic del Centre d'Acollida Turística de Teià, Alella i el Masnou
   Periodicitat: El Consell General assenyalarà, en la seva primera sessió, el règim de sessions.
   Representant Ajuntament d'Alella:  Marc Almendro i Israel Payà (ERC+SxA)

   Pujar al principi de la pàgina