Processos de contractació, perfil del contractant històric (fins a l'1 de gener de 2017)
Publicat el 7 de novembre de 201407.11.2014
Versió per imprimir
Contracte de serveis per la neteja viària d'Alella
  • Forlamització del contracte a data de 14 de setembre de 2015
  • Adjudicat pel Ple Municipal en sessió celebrada el 26 de març de 2015, a l'empresa UTE FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. Y LIMASA MEDITERRANEA, S.A., per un import anual de 302.666,23€ més 30.266,62€.
  • ACLARIMENTS

  Les taules d'amortització de les inversions realitzades (incloses en els annexes del plec tècnic) corresponen al contracte que es va iniciar l'1 de gener de 2011 i que actualment estan en vigència. El total de pagaments és 8.

  La taula oferta econòmica amb el detall econòmic (inclosa en els annexes del plec tècnic) recull entre d'altres el detall dels elements que actualment estan en amortització fins l'any 2018. La totalitat de l'any 2018 s'ha de considerar com a període d'amortització i per tant l'amortització és fins el 31.12.2018.

  Tots els nous equips i materials a aportar en la nova contracte s'hauran d'amortitzar en 8 anys.

  Alella, 12 de desembre de 2014

  1.- En l'apartat 3.25 Buidat del contenidor de les restes funeràries del cementiri del PPT s'indica que el contenidor actual l'Ajuntament el té en règim de lloguer.

  S'ha d'indicar que el licitador ha d'oferir el lloguer o l'adquisició d'un contenidor d'iguals característiques que l'actual i al mateix tempos el seu buidat periòdic.

  2.- En l'apartat 4.1 Programació del servei del PPT s'indica que un equip de baldeig pot realitzar en una jornada laboral una totalitat de 59.500 ml de recorregut.

  S'ha d'indicar que en una jornada laboral una totalitat de 9.500 ml de recorregut.

  3.- En l'apartat 5.2 Maquinària i material del PPT s'indica que l'Ajuntament aporta 20 papereres que actualment encara s'estan amortitzant.

  S'ha d'indicar que el licitador ha d'oferir en la seva oferta el subministrament de 20 papereres cada any, per a reposicions o noves altes.

  4.- En l'apartat 5.2 Maquinària i material del PPT s'indica que el licitador haurà de disposar d'un vehicle furgoneta elèctrica de volum 2,8m3.

  S'ha d'indicar que el licitador ha d'oferir en la seva oferta un vehicle furgoneta elèctrica amb caixa oberta (amb tancament perimetral sobreelevat, per augmentar la càrrega) i amb plataforma volquet.


  Alella, 27 de novembre de 2014

   

  En el plec tècnic del contracte del servei de neteja viària d'Alella, fins a data d'avui, en el punt 5.1.1 Maquinària constava:

  -       Màquina escombradora arrossegadora (potència mínima de 107 Kw, dipòsit d'aigua mínim de 500 litres, capacitat d'emmagatzematge de residus de 500 litres, superfície de filtratge de 22 metres quadrats i refrigerada per aigua)

  Atès que s'hi ha detectat un error material, s'ha procedit a la seva correcció, i queda redactat de la següent manera:

  -       Màquina escombradora arrossegadora (potència mínima de 107 Kw, dipòsit d'aigua mínim de 500 litres, capacitat d'emmagatzematge de residus de 5000 litres, superfície de filtratge de 22 metres quadrats i refrigerada per aigua)

  Alella, 13 de novembre de 2014.

Pujar al principi de la pàgina