Filtrar esdeveniments
Escrit Gd'A octubre de 2016. "Llum verda als contes de l'Ajuntament?"
 
Versió per imprimir
  • gda

    Durant uns dies l'any, en el tràmit d'aprovació del Compte General, la oposició pot examinar la comptabilitat de l'Ajuntament. Resulta, com a poc sorprenent, que només un proveïdor concentri la majoria de les intervencions a la via pública, facturant l'any 2015 un total de 724.181,11€, dels quals, només dues actuacions de 250.000€ (reforma magatzem de Can Segura) i de 53.000€ (Reformes a Can Magarola) es van licitar per concurs. Bona part de l'activitat contractual de l'Ajuntament d'Alella queda exclosa de cap tipus de publicitat. Mitjançant contractes menors fraccionats, apareixen altres despeses sense licitació prèvia per l'assessorament jurídic, pel manteniment de sistemes informàtics i per múltiples intervencions a la via pública. Tot i la liberalització del sector, l'ajuntament segueix sense abordar la licitació del subministrament elèctric, que representà una despesa anyal de 467.088,71€.

    La Intervenció va emetre dotze informes desfavorables en gran part motivats per l'excés d'hores extres. Un d'ells destaca que el conjunt d'hores extraordinàries retribuïdes del mes de juliol comporten un cost econòmic de 17.238,15€ i que mensualment s'alliberen crèdits per import de 10.780,33€ corresponents a places aleshores vacants. Val a dir, que tot i l'aprovació del conveni col·lectiu, que fixa un màxim de 80 hores extraordinàries, alguns dels treballadors superen aquest volum a partir dels mesos de febrer, març i abril.

    Amb tot, Gent d'Alella, considera que es produeix opacitat en algunes pràctiques contractuals, discrecionalitat en la tria de proveïdors, manca de transparència pel que fa a l'ús del diner públic i cap anàlisi del cost i rendiment dels serveis prestats. I si aquesta situació s'ha cronificat després de tants anys, hi ha manca de voluntat política. Per tot això, el dictamen del grup municipal Gent d'Alella va ser desfavorable al Compte General 2015.

Pujar al principi de la pàgina