Portada|Govern obert|Participació ciutadana|Associacions i col·lectius|Normes d'ús de les cartelleres municipals
Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
Normes d'ús de les cartelleres municipals

1. Les cartelleres municipals situades a la via pública tenen una finalitat únicament informativa i el seu ús queda reservat a l'administració i a les entitats locals inscrites al Registre Municipal d'Entitats tal i com indica l'article 106 de l'Ordenança de Convivència i Espai Públic 

Article. 106. Informació i propaganda incontrolada

1. Queda prohibida la publicitat a l‟espai públic sense permís, especialment en arbres i senyals de trànsit. Es prohibeix col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, així com escampar i llançar tota classe de fullets o papers de publicitat comercial o qualsevol material similar a la via pública i als espais. Les persones que reparteixen publicitat domiciliària no poden deixar propaganda fora del recinte de la porteria dels edificis. Es considera responsable directe de la infracció la persona física o jurídica que promogui la contractació o la difusió del missatge (entitat anunciant) i responsable subsidiària la persona autora material dels fets.

2. L‟Ajuntament pot autoritzar, a sol·licitud d‟associacions o col·lectius inscrits al Registre Municipal d‟Associacions i Col·lectius d‟Alella, la col·locació a la via públicade pancartes, cartells o qualsevol altra forma de propaganda o publicitat relacionada amb activitats i esdeveniments de caràcter puntual. Qualsevol element s‟ha de col·locar de manera que no facin malbé ni embrutin la superfície de suport i que siguin de fàcil extracció.

3. Quan el cartell, la pancarta o similar s‟instal·li en un bé privat, però volant sobre la via pública, serà necessària, a més a més del permís del titular de l‟esmentat bé, l‟autorització expressa de l‟Ajuntament.

4. L‟Ajuntament pot adoptar la mesura cautelar de retirada dels elements de propaganda o publicitat quan es realitzi sense l‟autorització municipal corresponent o bé suposin un perill a la via pública o a la seguretat de la ciutadania, si s‟escau, de la persona titular, amb càrrec a la persona responsable, directa o subsidiària, i sense perjudici de la imposició de les sancions corresponents. L‟Ajuntament, de forma subsidiària, pot retirar o reparar els danys efectuats per la col·locació d‟una pancarta, cartell o qualsevol altra forma de propaganda i/o publicitat en un bé privat, sempre que ofereixi o pugui oferir perill a la via pública o a la seguretat de la ciutadania, amb càrrec de la persona responsable, directa o subsidiària, i sense perjudici de les sancions corresponents.

5. L‟Ajuntament ha de garantir que el contingut de qualsevol forma publicitària instal·lada a la via pública no expressi missatges racistes, sexistes, lgbtiqfòbics o xenòfobs que indueixin a la violència o que menyspreïn o siguin lesius o vexatoris per a qualsevol col·lectiu, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents. En els supòsits recollits en el punt anterior, els agents de l‟autoritat poden retirar o intervenir els materials o mitjans emprats, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents. 

2. Les cartelleres ubicades en els edificis municipals són d’ús exclusiu de l'Ajuntament o altres administracions.

  •  Només s'hi poden penjar cartells que tinguin una mida màxima DinA3
  • Els cartells s'han d'enganxar amb cinta adhesiva, mai amb cola.
  • En cap cas, un cartell pot tapar un altre col·locat prèviament i que anuncïi un acte que encara no s'ha celebrat.
  • L'Associació Gent Gran d'Alella pot fer ús d'1 cartellera ubicada a la façana lateral del Mercat Municipal.
  • Les Entitats esportives d'Alella poden fer ús de 2 cartelleres ubicades a l'interior del pavelló del Poliesportiu Municipal Abelardo Vera.
  • La instal·lació de qualsevol tipus de publicitat a l'arbrat, senyals de trànsit, equipaments o cartelleres municipals, es considera una sanció greu amb multes que poden arribar fins als 1.500 euros. 

Ubicació cartelleres:

UBICACIÓ

Can Magarola (a l'entrada, costat contenidors)

Font de Cera (a l'entrada, abans del Rest. La Vinya)

Alella Parc (a l'entrada, parada de bus)

Mas Coll (Av. Països Catalans / c. Selva)

Av. Marià Estrada / Av. Jaume Rius i Fabra

CAP Salut

Parc Antoni Gaudí

Plaça de l'Ajuntament

Can Lleonart / Riera Fosca

Parada de bus de Can Lleonart

Can Comulada (a l'entrada Boronat/Comafosca)

Riera Fosca / c. Comas (La Companyia)

La Serreta (davant de l'escola)

Av. del Bosquet (davant de l'escola)

Canonge (davant de la zona verda)

Can Sors (davant de la farmàcia)

Ibars Meià (c. Bellaterra)

C. Àfrica (costat pista esportiva)

La Sarota (zona de gossos)

Les Heures / Av. Sant Josep de Calassanç

Pavelló Municipal d'esports (al costat de la Font)

La Soleia (a l'entrada, cantonada zona verda)

La Riera (davant de la Plaça d'Antoni Pujadas)

Carrer Badalona amb carrer Rosers

Pujar al principi de la pàgina