Portada|Govern obert|Participació ciutadana|Audiència Pública prèvia a la sessió ordinària del Ple municipal
Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
Audiència Pública prèvia a la sessió ordinària del Ple municipal

El Ple del 27 d'abril de 2017 va aprovar inicialment la modificació del Reglament de Participació Ciutadana amb la incorporació de l'apartat 3 a l'article 19 segons el qual es crea l'Audiència pública prèvia al Ple. La modificació va entrar en vigor el 18 d'agost de 2017. 

Audiència Pública previa al Ple

L'alcalde/ssa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal en la què els veïns i les veïnes podran intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal. La sessió es convocarà mitja hora abans dels plens ordinaris i tindrà una durada màxima de 25 minuts. El funcionament de les sessions serà el següent:

a) Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:

  • Seu electrònica de l'Ajuntament: www.alella.cat/tramits
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
  • A la llista que es posarà a disposició del públic mitja hora abans de l'inici de la sessió a l'entrada de la sala de plens.

b) Les intervencions s'han de fer per ordre de sol·licitud. En cas que hi hagi més sol·licituds que temps per intervenir, les que quedin pendents han de ser ateses en la següent sessió, pel mateix ordre.

c) Les persones han de disposar d'un temps màxim de tres minuts per dur a terme la seva intervenció.

d) L'alcalde/ssa pot donar resposta directament o demanar al regidor interpel·lat o regidora interpel·lada responsable de la matèria que respongui. En cas que no es pugui donar la resposta al moment, s'ha de respondre per escrit en el termini màxim de 20 dies.

e) Una vegada se li hagi donat resposta, la persona podrà disposar d'una única rèplica d'un minut si així ho sol·licita."Contra aquesta disposició, que és definitiva i ferma en via administrativa, s'hi pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala d'aquest ordre jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini màxim de dos mesos, comptats a partir del dia següent d'aquesta publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Sens perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.

  • Primera sessió d'Audiència Pública prèvia al Ple ordinari: 30 de novembre de 2017
  • Segona sessió d'Audiència Pública prèvia al Ple ordinari: 11 de gener de 2018 
  • Tercera sessió d'Audiència Pública prèvia al Ple ordinari: 25 de gener de 2018
  • Quarta sessió d'Audiència Pública prèvia al Ple ordinari: 22 de febrer de 2018


Pujar al principi de la pàgina