Portada|Ajuntament|Òrgans de participació creats per l'Ajuntament
 
Versió per imprimir
Òrgans de participació creats per l'Ajuntament

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CREATS PER L'AJUNTAMENT

Consell Municipal de l'Habitatge Social
Descripció: El Consell Municipal de l'Habitatge Social de l'Ajuntament d'Alella, creat per acord de Ple municipal en sessió del 26 de juny de 2008, és l'òrgan consultiu i de participació en els assumptes del municipi en matèria d'habitatge. Té per finalitat exercir les funcions consultives i de participació en relació a les diferents accions i interessos vinculats a la planificació, programació i gestió de les polítiques d'habitatge social a Alella. El Plenari està integrat per l'alcalde, el regidor de l'àrea amb competència en habitatge, un regidor o representat de cada grup municipal.
Periodicitat: El Plenari del Consell s'ha de reunir un mínim de dos cops l'any en sessió ordinària i, en sessions extraordinàries, sempre que el president consideri necessària la convocatòria i quan ho sol·licitin una tercera part dels seus membres.
Representant Ajuntament d'Alella:  Marc Almendro Campillo (ERC+SxA), Mercè Vizern López (ERC+SxA), Gemma Grau Huelves (ERC+SxA), Ana Maria Guzman (AP-PSC), Ana Fernández Amela (Per Alella Junts-CM), Esteve Garcia-Ossorio Barroso (Per Alella Junts-CM). 

Acord de Ple de designació de representants


Consell Educatiu Municipal

Descripció: Defineix els objectius, composició i funcionament d'aquest òrgan assessor, de consulta i participació sobre qualsevol tema relacionat amb l'ensenyament al municipi. Al Consell Escolar Municipal, que es va constituir formalment el 10 de novembre de 2010, estan representats tots els sectors implicats en temes educatius del municipi: alumnes, mestres i professors, directors i titulars de centres -tant de la xarxa pública com de la privada-, personal de l'administració i serveis, altres àmbit educatius i representats de l'Ajuntament.
Periodicitat: El Plenari es reunirà en sessió ordinària tres vegades durant el curs escolar, especialment a l'inici i a l'acabament. Amb caràcter extraordinari es podrà reunir a proposta del President/a o a proposta per escrit d'una tercera part dels membres del Consell.
Representant Ajuntament d'Alella: Marc Almendro Campillo (ERC+SxA), Gemma Grau Huelves (ERC+SxA), Contxa Fuentes Moreno (AP-PSC), Natàlia Brenes Cordero (Per Alella Junts-CM), Carme Torres Cassany (PP) i Glòria Monné Fernández (Primàries Alella). 

Acord de Ple de designació de representants

Comissió de Cooperació Internacional
Descripció: Per tal de gestionar millor els recursos, l'Ajuntament d'Alella va crear al 2009 la Comissió de Cooperació Internacional, formada per ciutadans i ciutadanes d'Alella amb interès en la matèria. Des de la Comissió es planifiquen les accions de sensibilització a la població, es concreta el contingut de les Jornades de Cooperació Mirades al món, que se celebren al novembre; s'avaluen els projectes de cooperació al desenvolupament que reben suport alellenc i es dissenyen estratègies per millorar el treball que fa el municipi en matèria de cooperació i solidaritat. La Comissió de Cooperació Internacional de l'Ajuntament d'Alella és un òrgan consultiu de participació ciutadana que treballa amb l'objectiu de contribuir a la lluita per erradicar la pobresa i les seves causes estructurals. Està formada per totes aquelles persones ciutadanes d'Alella, amb interès en la matèria i que així ho desitgin. La participació és personal i en cap cas podran participar-hi persones en representació d'entitats o organitzacions que treballin la cooperació. La Comissió realitza un mínim de sis reunions l'any.
Periodicitat: Mensual
Membres de la Comissió: 

Consell de Poble 

És l’òrgan consultiu més ampli de participació i deliberació de les temàtiques que afecten la globalitat del poble, creat pel Ple Municipal. Les seves funcions són: 

Participar, reflexionar i deliberar sobre les qüestions principals del poble.
Formular propostes en relació a l'acció de govern en matèries concretes d'abast municipal.
Seguiment i consulta de temes important que afecten a la vida dels alellencs i alellenques.
Participar en els processos participatius i fer-ne seguiment.

El Consell de Poble es reunirà de manera ordinària com a mínim dues vegades l'any. Es convocarà de manera extraordinària sempre que el president o presidenta ho consideri o ho demani almenys un terç de les persones membres.
Les sessions ordinàries les haurà de convocar la presidència en un termini mínim de 7 de dies hàbils abans de la data de celebració de l'assemblea plenària.
Representants municipals: Marc Almendro Campillo (ERC+SxA), Mercè Vizern López (ERC+SxA), Montserrat Gismero Elvira (AP-PSC), Esteve Garcia-Ossorio Barroso (Per Alella Junts-CM), Carmen Torres Cassany (PP), Glòria Monné Fernández (Primàries Alella).

Acord de Ple de designació de representants

Consell Municipal d'Infància

És un espai on es troben nens i nenes d'Alella per reflexionar, parlar, fer propostes i prendre decisions sobre aquells aspectes que consideren necessaris per millorar les condicions de vida del poble.

Permet que la infància col·labori activament en la construcció, desenvolupament i millora del seu poble, tot aportant el seu punt de vista i propostes o accions amb una voluntat transformadora.

La seva composició:

Està format per 21 nenes i nens de 5è i 6è que viuen o van a una escola a Alella, que són escollits democràticament pels companys d'aula, entitat o per sorteig si van a escola fora del poble. La seva missió és donar veu als infants i tenir en compte la seva opinió i les seves propostes per fer del municipi un poble millor.  

Escoles participants: 

Escola Fabra: 10 representants titulars (5 aules)
Escola La Serreta: 4 representants titulars (2 aules)
Escola El Pino: 4 representants titulars (2 aules)
Infants escolaritzats fora d'Alella: 5

El funcionament:

Es trobaran en el plenari del consell un mínim de 6 vegades a l'any. Un equip de persones serà l'encarregat de dinamitzar les trobades del consell de 17.30h a 19h en dilluns o dimarts a les Antigues Escoles Fabra (l’Àgora Jove).

El mandat dels infants escollits seran, com a norma general, de dos cursos escolars, i es vetllarà per renovar la meitat dels seus membres a cada inici de curs.

 

Pujar al principi de la pàgina