Filtrar esdeveniments
2. PARTICIPACIÓ i TRANSPARÈNCIA
Imatge inexistentGrau d'assoliment
 • Accions 2019:
  S'han incrementat els recursos humans, amb la incorporació d'una persona especialitzada en temes de participació.
  Accions 2020:
  S'ha posat en marxa la plataforma Decidim.
  Accions 2021:
  S'ha creat el grup motor i la Comissió de Transparència i s'ha reforçat l'àrea de Participació Ciutadana, ampliant les hores de dedicació.
  Accions 2022:
  Hem realitzat accions formatives adreçades a tot l'Ajuntament per tal de prendre consciència de la importància de la transparència en totes les accions que es duen a terme. En aquestes sessions s'han treballat diferents aspectes del portal de transparència i també s'ha fet mitjançant un recurs de la Diputació de Barcelona, una diagnosi del nivell de compliment de l'Ajuntament. S'ha elaborat la primera agenda de participació.
  Accions 2023:
  S'ha realitzat la valoració de la primera experiència de pressupostos participatius a Alella, que ha obtingut una puntuació global dea 6,9 sobre 10 per part de les 48 persones participants en l'enquesta de valoració. L'avaluació dels pressupostos participatius és una de les accions incloses en l'agenda de participació 2023. Per aquest any s'han previst vuit accions, entre elles la creació del Consell de Poble (que es va constituir formalment el 22 de març de 2023), la creació del Consell Agrari Municipal (que es constituirà el 12 de setembre en el marc de la Festa de la Verema) i la redefinició d'un projecte relacionat amb l'agermanament amb Carquefou. A més s'ha obert una nova convocatòria perquè les associacions puguin participar en el Consell de Poble.
 • Accions 2019:
  Es fa el procés participatiu amb les entitats per a l'elaboració del Reglament del Registre d'Entitats.
  Accions 2020:
  Es va aprovar inicialment al Ple municipal al febrer de 2020 i es va publicar al DOGC a l'agost de 2020.
 • Accions 2019:
  Es comença a treballar en el disseny del Pla i en les entrevistes amb tècnics/ques de l'Ajuntament, grups municipals i entitats.
  Accions 2020:
  Es realitza la diagnosis del Pla
  Accions 2021:
  El Ple de l'Ajuntament del 30 de setembre de 2021 va aprovar el primer Pla Director de Participació d'Alella, un instrument que planifica a mitjà termini l'acció global del govern en matèria de participació. És una eina que implica tota l'organització municipal perquè estableix el marc general, els principis i els valors que sustenten el model de participació municipal i l'estratègia i la metodologia a seguir en els diferents mecanismes i projectes participatius.
 • Accions 2022:
  L'Ajuntament va aprovar, mitjançant decret d'Alcaldia la primera Agenda de Participació Ciutadana. En aquesta primera agenda s'inclouen una desena d'accions emmarcades en cinc àmbits o temàtiques que són: transparència i participació en l'administració; associacions i col·lectius; projectes estratègics del poble; espais de participació i comunicació i participació.
  Accions 2023:
  L'Ajuntament va aprovar, mitjançant decret d'Alcaldia la segona Agenda de Participació Ciutadana. Per aquest any s'han previst vuit accions, entre elles l'avaluació dels pressupostos participatius (que es va fer en el primer semestre de l'any), la creació del Consell de Poble (que es va constituir formalment el 22 de març de 2023), la creació del Consell Agrari Municipal (que es constituirà el 12 de setembre en el marc de la Festa de la Verema) i la redefinició d'un projecte relacionat amb l'agermanament amb Carquefou. A més s'ha obert una nova convocatòria perquè les associacions puguin participar en el Consell de Poble.
 • Previst per als anys 2022 i 2023
  Accions 2022:
  S'ha iniciat un procés de diàleg amb les associacions i col·lectius inscrits al Registre Municipal i s'ha elaborat un informe de les necessitats que tenen pel que fa als espais dels equipaments municipals i en concret de Can Gaza.
  Accions 2023:
  Els tècnics municipals han elaborat una proposta de reforma i reordenament de l'espai que està en fase d'avaluació.
 • Accions 2022:
  S'han aprovat les bases per dur a terme els primers pressupostos participatius i s'ha fet la campanya de difusió d'aquests primers pressupostos. Es van presentar un total de 27 propostes en el termini de presentació, del 7 de novembre al 18 de desembre, 12 de les quals van quedar finalistes després de l'avaluació feta per la comissió de pressupostos participatius, les altres van ser descartades per no complir alguns dels requisits contemplats a les bases.
 • Accions 2020:
  S'ha creat un apartat de suport a l'associacionisme a la pàgina web i s'ha la plataforma Decidim
  Accions 2021:

  S'ha creat un apartat web amb un banc de recursos on line per les entitats. Durant el 2022 es continuarà ampliant aquest suport. 

 • Accions 2021:
  Durant l'any 2021 s'han realitzat diferents campanyes de sensibilització per millorar la convivència en l'espai públic.
  Accions 2022:
  Es fan campanyes periòdiques relacionades amb les diferents ordenances, convivència, animals, trànsit... També s'ha fet un vídeo de difusió de l'Ordenança de Convivència i Espai Públic.
  Accions 2023:
  Es fan campanyes periòdiques relacionades amb les diferents ordenances, convivència, animals, trànsit...
 • Accions 2021:
  El 29 d'octubre de 2021 va entrar en vigor l'Ordenança de Convivència i Espai Públic, aprovada pel Ple el 22 de juliol amb el suport de tots els grups municipals. Aquesta és una nova eina normativa que concreta les conductes i comportaments inadequats en els espais públics amb l'objectiu de millorar la convivència ciutadana. La nova ordenança recull en un únic text la diversitat d'ordenances que fins ara regulaven de forma parcial aquests comportaments. També clarifica les obligacions de la ciutadania i les característiques de cada procediment, objectivant i simplificant el règim d'intervenció administrativa.
  Accions 2022:
  Des de la Policia es garanteix el compliment de la nova Ordenança de Convivència i Espai Públic.
 • Accions 2022:
  Degut a la COVID el procés de participació s'ha posposat per iniciar-ho durant el 2023.
  Accions 2023:
  La Regidoria de Participació ha iniciat els contactes amb el Comitè d'Agermanament Alella-Carquefou per tal de reactivar i buscar noves fórmules de col·laboració entre els dos municipis, la intenció és fer un procés participació que impliqui als dos municipis i que ens permeti definir un pla de futur d'intercanvi i relacions.
   
  Pujar al principi de la pàgina