Notícies
Publicat el 3 d'agost de 202303.08.2023
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
Canvi de tres claus urbanístiques i altres qüestions del Ple

×  
Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Alella 27/07/2023 Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament d'Alella 27/07/2023

Amb l'aprovació provisional, el Ple de juliol va enllestir la tramitació municipal referent a la modificació de les claus 5, 7 i 13b1 del POUM, que ara resta pendent del darrer pas, que és l'aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona. Aquesta modificació, que va ser el tema central del debat del darrer Ple municipal, va ser aprovada inicialment a la sessió de desembre de 2022. 

La modificació de la clau 13b1 deixa sense efecte les condicions d'ordenació i edificació en àrees qualificades de “ciutat jardí”, subzona intensiva unifamiliar aïllada, que de manera excepcional, permetia construir edificacions plurifamiliars —de planta baixa més dos— en parcel·les superiors a 1.200 m2 en alguns veïnats d'Alella de Mar (Can Sors, La Gaietana, La Serreta, La Soleia i Mar i Muntanya) on actualment hi ha habitatges unifamiliars. Amb la normativa urbanística actual es podien tramitar Plans de Millora Urbana (PMU) amb l'agrupament de dues o més parcel·les, amb superfícies superiors a 1.200 m2, per arribar a construir fins a dotze habitatges, ja que el POUM en els paràmetres actuals permet una densitat de tres habitatges per cada 400 m2 de sòl. De fet, des de l'aprovació del POUM s'han desenvolupat tres Plans de Millora Urbana sota aquests paràmetres, que depenen exclusivament de la voluntat de promotors privats i no de la planificació urbanística o l'interès general.

La nova proposta del govern, sorgida de l'acord dels dos grups municipals ERC+SxA i Gd'A que formaven el govern del mandat anterior a partir de les converses mantingudes amb veïns i veïnes i diferents associacions veïnals, deixa sense efecte l'excepcionalitat d'aquesta clau, tornant a la situació anterior al POUM, amb la voluntat de frenar el creixement en aquests barris i evitar l'impacte visual i de mobilitat que la proliferació edificacions plurifamiliars poden generar en aquest entorn. 

Canvis als sistemes d'equipaments 
En el mateix acord del plenari també s'inclou una altra modificació referent a les condicions d'ordenació i edificació en les àrees qualificades de sistemes d'equipaments públics i privats (claus 5 i 7). En aquest cas, es vol flexibilitzar les restriccions actuals de POUM, eliminant el coeficient d'edificabilitat neta màxima que actualment preveu la normativa en sistemes d'equipaments, públics i privats, ubicats en sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable. Es considera que aquesta limitació és totalment innecessària, ja que les condicions d'implantació o ampliació d'equipaments existents s'estableix mitjançant un pla especial que determina la seva ordenació.

Com ja es va posar de manifest en el Ple de desembre, els grups municipals de l'oposició van demanar separar les dues modificacions, en considerar que podrien votar favorablement els canvis de les claus 5 i 7, però no la modificació de la clau 13b1 que és la qüestió que va centrar la major part del debat entre els diferents grups municipals. Per al grup municipal Per Alella Junts-CM el canvi de criteri "és una mala decisió" al considerar que aquesta opció era l'única eina per afavorir un rejoveniment dels barris de mar i donar resposta a la demanda d'habitatges plurifamiliars.  En aquest mateix sentit es va pronunciar el grup municipal de Primàries Alella que va remarcar que aquesta modificació veta la possibilitat de donar solucions d'habitabilitat pels fills o fer habitatge en règim de cooperativa. Per la seva part, el PP va insistir en el fet que la proposta barreja dues qüestions que tenen res a veure, com són el canvi d'edificabilitat a Alella de Mar i el que afecta al sistema d'equipaments públics i privats.

L'aprovació provisional es va aprovar amb els vots a favor d'ERC+SxA i Alella Primer-PSC, l'abstenció de PP i Primàries Alella i el vot en contra de Per Alella Junts-CM.

Altres temes urbanístics 

L'aprovació provisional de la modificació referent a les claus 5, 7 i 13b1 del POUM, no va ser únic tema urbanístic tramitat a la sessió. El Ple també va aprovar l'Avanç de la modificació del POUM als àmbits de Mas Coll i la Vinya Testimonial de Can Magarola. Aquest acord incorpora l'avaluació ambiental estratègica, tal com va sol·licitar el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat i deixa sense efecte l'aprovació inicial de la modificació acordada al Ple de maig de 2022. 

Aquesta modificació té per objectiu resoldre la contradicció existent entre el planejament vigent i la realitat fàctica i cadastral d'onze parcel·les consolidades situades en els carrers Vallespir i Rosselló, al barri de Mas Coll. Per tant, és necessari realitzar una modificació del POUM per solucionar un error de límits entre la clau d'aprofitament privat i la zona verda, que no coincideix amb la realitat. La zona verda que es contemplava per error en aquest àmbit de Mas Coll es traslladaran a la Vinya Testimonial de Can Magarola, que passarà de 4.526 m2 a 5.995 m2

L'Avanç de modificació se sotmetrà a exposició pública pel termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació al BOPB i al DOGC. 

La modificació va ser aprovada amb els vots a favor d'ERC+SxA, Alella Primer-PSC i Primàries Alella, l'abstenció del PP i el vot en contra de Per Alella Junts-CM.

L'altra qüestió urbanística de l'ordre del dia va ser l'aprovació del conveni urbanístic per a la cessió anticipada de 387 m2 de sòl destinat a millorar la connexió amb Alella Parc. Es tracta d'una de les dues finques privades afectades pel projecte per fer un camí rural que arribarà des del Camp d'Esports Municipal fins a Alella Parc.

L'actuació planteja l'adequació d'un accés per a vianants de 411 metres de longitud i 3 metres d'amplada, que donarà continuïtat al passeig de la Riera que connecta ara des del centre del poble amb l'equipament esportiu. El projecte es va aprovar definitivament el mes de maig de 2023, amb un pressupost previst de 243.000 euros, i la licitació està pendent de la disponibilitat dels terrenys privats afectats per l'actuació.

Segons va explicar l'alcalde Marc Almendro a la seva intervenció, per a l'execució d'aquest projecte mancava obtenir la possessió de dos terrenys, un dels quals s'aconsegueix amb aquest conveni. Pel que fa a l'altra finca, l'alcalde va assegurar que les negociacions amb la propietat estan molt avançades i s'espera poder tirar endavant aquest esperat projecte al més aviat possible. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals, excepte el de Per Alella Junts-CM que es va abstenir. 

Representants del Consell Agrari Municipal

El Ple també va aprovar la designació de tres persones de reconegut prestigi en el coneixement i experiència en l'àmbit agrari local al Consell Agrari Municipal d'Alella, que es preveu constituir el 12 de setembre en el marc de la 49a Festa de la Verema. Les tres persones designades són: Mireia Pujol-Busquets Guillén (responsable del celler d'Alta Alella i el celler de les Aus),  Rosa Vila Barnils (sommelier de prestigi internacional) i Pedro Calero Boza (director de l'Escola Agraria de Noves Tecnologies i Horticultura creada recentment a Cabrils). La designació va obtenir el vot favorable de tots els grups municipals, menys el del PP que es va abstenir.  

També es va ratificar la designació d'una persona competent en matèria agraria proposada pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural: Clara Bonavia Martínez, que també formarà part del Consell Agrari Municipal. ERC+SxA, Alella Primer-PSC i Primàries Alella van votar a favor i Per Alella Junts-CM i PP es van abstenir.

Altres temes tractats

A la sessió plenària es va acordar establir com a festes locals del municipi per a l'any 2024, els dies 20 de maig i 1 d'agost de 2024.  Per Alella Junts- CM i Primàries Alella es van mostrar partidaris d'establir l'1 d'octubre com a festa local, remarcant la importància d'aquesta data. L'alcalde, per la seva part, va assegurar que amb el festiu del 20 de maig, la segona Pasqua, s'intenta conciliar la vida familiar i laboral, en tractar-se d'un dia que també és festiu en Barcelona i els pobles veïns, sense que això signifiqui que es deixarà de celebrar l'1 d'Octubre, sigui o no festiu. Els festius locals es van aprovar amb el vot favorable d'ERC+SxA i Alella-Primer, l'abstenció de Per Alella Junts-CM i PP i el vot en contra de Primàries Alella. 

El plenari va aprovar també un expedient sancionador en matèria de convivència i espai públic, amb l'abstenció de Primàries Alella, i la delegació a la Junta de Govern de les competències sancionadores per infraccions greus o molt greus de l'Ordenança de Tinença d'Animals i de l'Ordenança de Convivència i Espai Públic. Les dues delegacions es van aprovar amb el vot en contra de Primàries Alella i l'abstenció de Per Alella Junts-CM i PP. 

El Ple també va acordar per unanimitat l'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alella i el Consell Comarcal del Maresme relatiu al programa Temps per Cures del període 2023-2026. Es tracta de serveis puntuals per a nenes i nens de 0 a 16 anys, fora de l'horari escolar, que promou la Generalitat i que en el cas dels municipis de menys de 20.000 habitants es gestiona a través dels consells comarcals. El programa ofereix servei de canguratge fix en equipaments municipals, en patis oberts, a domicili i per a la realització d'activitats. 

A la sessió es va aprovar declarar d'especial interès les obres d'instal·lació de plaques fotovoltaiques d'autoconsum, així com una modificació de crèdit per valor de 260.000 euros 

El Ple va finalitzar amb l'aprovació del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) 

Al plenari també es va retre compte de diferents decrets d'alcaldia:

  • El decret de nomenament de Daniel Montes Gómez, com a assessor municipal, amb una retribució de 25.000 euros bruts anuals.
  • El decret de nomenament de Marta del Castillo Rabascall, com a cap d'alcaldia, amb una retribució de 35.000 euros bruts anuals.
  • El decret de reconeixement de dedicació parcial del 45% de Natàlia Brenes Cordero, com a portaveu del grup municipal de Per Alella Junts-CM, amb una retribució de 15.153 euros anuals.
  • El decret de reconeixement de dedicació parcial del 30% de Glòria Monné Fernández, com a portaveu del grup municipal de Primàries Alella, amb una retribució de 10.102 euros anuals.
  • El decret de liquidació del pressupost de 2022.

 

Informació relacionada
Pujar al principi de la pàgina