Filtrar esdeveniments
Notícies
Publicat el 15 de juliol de 202115.07.2021
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
Oberta la convocatòria de presentació de candidatures a la Sindicatura Municipal de Greuges
Sindicatura Municipal de Greuges

Fins al 9 d'agost és oberta la convocatòria per a la presentació de candidatures a la Sindicatura Municipal de Greuges, càrrec que ha quedat vacant després de la renúncia voluntària de Raúl Morales Prieto que ha estat al capdavant d'aquest organisme des de la seva creació a inicis de 2018.

Les persones interessades a ostentar la Sindicatura podran presentar les seves sol·licituds en el registre general de l'Ajuntament. Per poder aspirar al càrrec cal reunir un seguit de requisits:

  • Ésser major d'edat i gaudir de la plenitud dels drets civils i polítics.
  • Tenir la condició de veïnatge o d'arrelament en el municipi.
  • No haver tingut condemna per sentència, encara que no sigui ferma, a pena d'inhabilitació especial per a l'exercici del dret de sufragi passiu o per a ocupació o càrrec públic.
  • Es valorarà tenir els coneixements i/o experiència per desenvolupar les funcions pròpies del càrrec. 

La Sindicatura Municipal de Greuges d'Alella és l'organisme que vetlla per la defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns i les veïnes d'Alella en les seves relacions amb l'Ajuntament i els seus ens dependents, d'acord amb els principis de legalitat i equitat, i supervisant les actuacions de l'Administració municipal. A més, té la responsabilitat de garantir el compliment del Codi de Conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament.

Exerceix les seves funcions amb autonomia i imparcialitat, respectant en tot moment els principis de confidencialitat i el secret professional.

En què pot intervenir?
En els assumptes en els quals una persona física o jurídica demostri un interès legítim relatiu a l'objecte de la reclamació per l'actuació de l'Ajuntament, com per exemple:
• Errors o arbitrarietats en l'aplicació de les normes legals o quan les normes no s'apliquen com cal.
• Tracte indegut als ciutadans.
• Retards indeguts en l'actuació administrativa.
• Inexecució de les pròpies resolucions adoptades.
• Negativa a facilitar la informació que els ciutadans poden sol·licitar.
• I, en general, davant d'aquelles actuacions que impedeixin o deteriorin el legítim exercici dels drets reconeguts en la legislació de règim local.

En què no pot intervenir?
En les queixes o reclamacions:
• Que es presentin de forma anònima o no acreditin la seva representació.
• Aquelles en les quals s'adverteixi manifesta mala fe.
• Que estiguin mancades de fonament, motivació o pretensió.
• Que no vinguin motivades per l'actuació o inactivitat de l'Ajuntament d'Alella i/o dels seus ens.
• Les referides a actuacions que hagin estat objecte o estiguin pendents de resolució judicial. La Sindicatura haurà de suspendre la seva actuació si, havent-la iniciat, la persona interessada interposa demanda o recurs davant els tribunals.
• Que s'hagin formulat i admès a tràmit davant la Sindicatura de Greuges o del Defensor del Poble.
• De persones amb dependència funcional, laboral o contractual de l'Administració municipal.
• Que l'Administració municipal estigui dins del termini de resolució.

Com presentar una queixa?
• Les queixes s'han de presentar per escrit, tot i que també s'accepta la formulació verbal davant del síndic.

En la queixa ha de constar
• La petició concreta que es fa.
• Les dades personals de la persona que la fa.
• El nom de l'organisme o servei municipal que és objecte de la queixa.
• La descripció del fet que la motiva i aquelles circumstàncies que puguin ser d'interès, així com tota la documentació que es consideri necessària per a l'aclariment del cas.

Com actua el síndic/a?
• El Síndic/a de Greuges té la facultat de fer les recomanacions que cregui oportunes als departaments o serveis de l'Administració municipal que no
respectin els drets legítims de la ciutadania. També pot proposar fórmules d'acord o conciliació perquè les parts afectades arribin a la solució positiva de l'assumpte que hagi motivat la queixa.
• El Síndic/a de Greuges ha de rebre l'ajuda, amb caràcter preferent i urgent, de les persones adscrites als departaments o serveis municipals per poder dur a terme les actuacions i la investigació de manera adequada.
• El Síndic/a de Greuges, no dicta sentències, no imposa sancions, ni pot suspendre les actuacions administratives que són objecte de queixa.
• El Síndic/a de Greuges informarà un cop a l'any al Ple de la corporació sobre les queixes rebudes dels ciutadans, la tramitació que han seguit i els resultats obtinguts. També pot fer suggeriments o recomanacions com a resultat de la missió duta a terme.

Pujar al principi de la pàgina