Portada|Intervenció en les sessions públiques del Ple municipal|Marcs|2020|Plens municipals
Filtrar esdeveniments
 
Versió per imprimir
Intervenció en les sessions públiques del Ple municipal

En què consisteix?

 • Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions públiques del Ple Municipal que siguin de caràcter ordinari sobre aquells temes municipals o d'interès per al municipi, directament, una vegada finalitzada la sessió, en la formulació de precs i preguntes.
 • S'obrirà un torn obert de paraules perquè el públic assistent pugui fer preguntes o comentaris sobre temes d'interès col·lectiu.
 • Les sessions del Ple són públiques, hi pot assistir tota persona interessada i es desenvolupen en condicions suficients d'espai i audició i es retransmeten a través de la pàgina web de l'Ajuntament.

Qui ho pot sol·licitar i com? 

 • Totes les persones tenen dret a intervenir en les sessions públiques del Ple Municipal que siguin de caràcter ordinari sobre aquells temes municipals o d'interès per al municipi.
  • Una vegada finalitzada la sessió del Ple, l'Alcalde o Alcaldessa pot establir un torn de precs i preguntes per al públic assistent sobre els temes tractats a la sessió dels quals ha de respondre l'alcalde o alcaldessa o el regidor o regidora competent en la matèria. 
 • Les associacions constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials de la ciutadania, com a entitats de participació ciutadana inscrites en el registre municipal d'associacions i col·lectius d'Alella, quan desitgin efectuar una exposició davant del Ple en relació amb algun punt de l'ordre del dia, en la tramitació administrativa prèvia de la qual haguessin intervingut com a interessades: 
  • En el cas d'exposició relacionada amb algun punt de l'ordre del dia: han de sol·licitar-ho per escrit a l'alcalde o alcaldessa com a màxim quaranta-vuit hores abans a la realització del Ple. Amb la seva autorització, i mitjançant una única persona representant, exposaran mitjançant una única persona representant, exposaran el seu parer durant el temps que assenyali l'alcalde o alcaldessa i amb anterioritat a la lectura, debat i votació de la proposta inclosa a l'orde del dia.
  • En el cas d'exposició en el torn de precs i preguntes: amb una antelació mínima a la celebració del Ple de quaranta-vuit hores.
Informació relacionada
Pujar al principi de la pàgina