Portada|Ajuntament|INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE L'AJUNTAMENT D'ALELLA
 
Versió per imprimir
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE L'AJUNTAMENT D'ALELLA

D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, les vostres dades seran tractades per part de l'Ajuntament d'Alella, com a responsable d'aquestes.

Responsable del tractament:

Ajuntament d'Alella
Plaça de l'Ajuntament, 1
(08328) Alella

Tel. 93 555 23 39 / alella.ajuntament@alella.cat

Dades de contacte del/ la Delegat/da de Protecció de Dades:

Extern - Diputació de Barcelona- Servei d'Assistència Municipal i Suport Estratègic - DPD ENS LOCAL

dpd.ajalella@diba.cat

Tel. 934726500

Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta Passeig de la Vall d'Hebron, 171 08035 Barcelona

Finalitat del tractament:

Mantenir la vostra relació amb l'Ajuntament d'Alella als efectes de registre, atenció i tramitació solicituds i gestió del vostre dret a comunicar-vos amb l'Ajuntament.

Així com a afectes de la comunicació de notícies, informacions de caràcter públic, actes d'agenda, convocatòries d'actes institucionals, rodes de premsa i subministració d'informació institucional i demés notificacions que l'Ajuntament consideri d'interès públic.

Base jurídica del tractament:

  • És l'exercici de les funcions publiques que ens són pròpies com a Administració Local. Art.6.1.e) RGPD (El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públics en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament). Llei Orgànica de Protecció de dades i Garantia dels Drets Digitals (3/2018) Article 8.2:
  • El tractament de dades personals només es pot considerar fonamentat en el compliment d'una missió duta a terme en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable, en els termes que preveu l'article 6.1 e) del Reglament (UE) 2016/679, quan derivi d'una competència atribuïda per una norma amb rang de llei.
  • Atendre les seves sol·licituds d'informació a través del nostre e-mail de contacte i gestionar la seva alta coma Usuari de la nostra plataforma a l'apartat “Subscripcions”. Art.6.1.a) i b). El consentiment de l'interessat i execució de contracte. Llei Orgànica de Protecció de dades i Garantia dels Drets Digitals (3/2018) Article 6.1: 
  • De conformitat amb el que disposa l'article 4.11 del Reglament (UE) 2016/679, s'entén per consentiment de l'afectat qualsevol manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual aquest accepta, ja sigui mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, el tractament de dades personals que li concerneixen. 

Persones destinatàries:

Les vostres dades no es comunicaran a tercers excepte en els casos previstos legalment

Drets de les persones interessades:

A accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació.


Termini de conservació:

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l'Ajuntament, i per a la determinar les possibles responsabilitats derivades d'aquestes finalitats. 

ACCEDIR A LA INFORMACIÓ AMPLIADA DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE L'AJUNTAMENT D'ALELLA  A TRAVÉS D'AQUEST ENLLAÇ.

Pujar al principi de la pàgina