Portada|Ajuntament|Ens amb representació de l'Ajuntament d'Alella
 
Versió per imprimir
Ens amb representació de l'Ajuntament d'Alella

ENS AMB REPRESENTACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'ALELLA

Agrupació de Defensa Forestal d'Alella (ADF)

Representant de l'Ajuntament d'Alella: Oscar Zabia Bargues (ERC+SxA). Suplent Israel Payà Todolí (ERC+SxA) 

Acord de Ple de designació de representants

Agrupació de Municipis amb Transport Urbà

Descripció: L'Agrupació de Municipis titulars de Transport Urbà de la 2a Corona metropolitana de Barcelona, des d'ara AMTU, és una associació de municipis lliurement adherits a la mateixa, que té per objecte l'enaltiment i la promoció del transport públic urbà de les seves ciutats, i de la mobilitat en general de la regió metropolitana de Barcelona. L'AMTU és una associació sense ànim de lucre, inscrita al Registre d'organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya de la Generalitat de Catalunya, i és membre del gran consorci pel transport públic d'aquesta regió, L'Autoritat del Transport Metropolità -ATM, fundada per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'Entitat Metropolitana del Transport -EMT, i l'Administració General de l'Estat com a observador.
L'AMTU té associats 69 municipis i 2 Consells Comarcals del seu àmbit.

Periodicitat: El Comitè executiu es reuneix en sessió ordinària un cop cada quatre mesos i en sessió extraordinària sempre que sigui convocada per la presidència o a petició d'un terç dels membres d'aquest òrgan.
Representant Ajuntament d'Alella:  Israel Payà Todolí (ERC+SxA). Suplent Gemma Grau Huelves (ERC+SxA). 

Acord de Ple de designació de representants

Associació Catalana de Municipis (ACM) 

Descripció: L'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) és una entitat municipalista que agrupa més del 95% dels ens locals de Catalunya amb l'objectiu de defensar els interessos dels municipis i ésser-ne la veu representativa. L'ACM es va constituir el 3 d'octubre de 1981

Periodicitat:  L'Assemblea es reunirà en sessió ordinària, almenys, una vegada cada any i, en tot cas, en el termini de sis mesos a partir de la constitució de les entitats locals. També es reunirà amb caràcter extraordinari quan ho acordi el President/a, el Consell Nacional, o el Comitè Executiu, per iniciativa pròpia o a petició del 10% dels ens locals associats.

Associació de Municipis per la Independència

Descripció:  L'Associació de Municipis per la Independència és una associació plural que aplega les administracions locals de Catalunya amb independència de la seva composició política i que orienta la seva estructura i la seva acció d'acord amb aquest pluralisme. L'objecte i finalitats de l'Associació són: esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives (legals o cíviques), experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui ésser útil per a dur al poble de Catalunya cap a la independència per tal d'assolir les plenes competències municipals; fomentar i defensar els drets nacionals; conscienciar a la ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a l'autodeterminació; crear una xarxa de promoció exterior, principalment dins del marc de la Unió Europea; promoure el finançament dels propis municipis; buscar sinergies en d'altres àmbits com l'empresarial o el financer.

Periodicitat: L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària convocada pel President dos cops cada any. També es reunirà en sessió extraordinària quan ho acordi el Consell Directiu, per iniciativa pròpia o a petició d'una desena part dels representants dels ens locals associats.

Representant Ajuntament d'Alella: Glòria Monné Fernández (Primàries Alella). Suplent Elisabet Vilaró Gea (ERC+SxA) 

Acord de Ple de designació de representants

Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

Descripció: La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sosteniblitat és una associació de municipis compromesos amb el medi ambient per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Fou creada el 16 de juliol de 1997 en l'assemblea constitutiva que va tenir lloc a Manresa, on 118 municipis van formalitzar la seva adhesió, i actualment constitueix una plataforma de cooperació i intercanvi on els municipis troben un marc adequat per discutir els seus problemes, les seves inquietuds, les seves necessitats, les seves experiències, i promoure i dur a terme projectes d'interès comú.

Periodicitat: L'Assemblea General es reuneix un cop l'any com a mínim.

Representant Ajuntament d'Alella:  Oscar Fabia Bargues (ERC+SxA). Suplent Gemma Grau Huelves ERC+SxA)

Acord de Ple de designació de representants

Associació Xarxa de Custòdia del Territori 

Descripció: La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) és una organització sense ànim de lucre constituïda per entitats, institucions i persones que volen impulsar el desenvolupament i l’ús de la custòdia del territori al nostre país. La xct creu en la necessitat i en l'oportunitat de capacitar la societat civil perquè pugui tenir un paper actiu i directe en la conservació del territori. La Xarxa de Custòdia del Territori està registrada a Catalunya i es va constituir el març de 2003 a Vic, on té la seu. L'Ajuntament d'Alella forma part d'aquesta xarxa des de l'any 2013.

Periodicitat: L'Assemblea es reuneix en sessió ordinària un cop a l'any, i extraordinària sempre que calgui.

Membres de la Comissió: 

Consorci per a la Promoció Enoturística del Territori DO Alella

Descripció: El 7 de juny de 2010 es va constituir el Consorci DO Alella, integrat per set municipis del Vallès Oriental (la Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Martorelles, Vilanova del Vallès, Vallromanes, Sant Fost de Campsentelles i Montornès del Vallès), vuit municipis del Maresme (Alella, Cabrils, el Masnou, Òrrius, Teià, Tiana, Premià de Mar i Vilassar de Dalt) i el Consell Regulador de la DO Alella, amb l'objectiu de promocionar el territori DO Alella com a destinació d'enoturisme de qualitat. Funcions del Consorci: La promoció i dinamització econòmica i especialment turística de l’àmbit territorial de la DO Alella. 2) La promoció i potenciació dins l’àmbit territorial i fora del mateix dels vins de la Denominació d'Origen. 3) L'impuls i coordinació de les polítiques en l’àmbit del turisme dels membres del consorci per tal de posar en valor conjuntament els diferents bens històrics, culturals, paisatgístics, esportius i econòmics. 4) La representació dels membres consorciats en qualsevol xarxa europea o internacional de cooperació, solidaritat i intercanvi entre Municipis.

Periodicitat: L'Assemblea General celebrarà una sessió anual com a mínim i es reunirà amb caràcter extraordinari a instància del President, del Consell de Govern o d'una tercera part dels seus membres.

Representant Ajuntament d'Alella: Marc Almendro Campillo (ERC+SxA). Suplent Elisabet Vilaró Gea (ERC+SxA).

Acord de Ple de designació de representants

Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme

Descripció: Consolidar la comarca del Maresme com a destinació turística de qualitat. Amb aquest propòsit, el Consorci promou i canalitza accions de tota mena per promocionar i donar a conèixer l'extensa i variada oferta turística de la comarca, tant a nivell nacional com internacional. Les accions promocionals del Consorci conjuminen els interessos dels municipis, de les institucions i dels agents socioeconòmics de la comarca.

Periodicitat:

Representant Ajuntament d'Alella: Elisabet Vilaró Gea (ERC+SxA). Suplent  Montserrat Gismero Elvira (AP-PSC) 

Acord de Ple de designació de representants

Consorci del Parc de la Serralada Litoral

Descripció: El Consorci del Parc Serralada Litoral es va constituir el 15 de maig de 1992, com a entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local, integrada pels ajuntaments d'Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès, Premià de Dalt, la Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt, i pels consells comarcals del Maresme i del Vallès Oriental i la Diputació de Barcelona. El Parc de la Serralada Litoral, que uneix la costa sud del Maresme amb la Plana del Vallès, conserva recursos naturals que cal protegir en benefici de la biodiversitat i de la sostenibilitat del territori. El Parc és un espai natural protegit on la preservació dels recursos naturals i de l'equilibri ecològic s'ha de compatibilitzar amb l'ús públic de tots els ciutadans, en especial per la seva proximitat a grans àrees de ciutat densament poblades. El Parc de la Serralada Litoral està adscrit a la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona.

Periodicitat:  El Consell Plenari es reuneix quatre vegades l'any.

Representant Ajuntament d'Alella:  Oscar Fabia Bargues (ERC+SxA). Suplents Israel Payà Todolí (ERC+SxA) i Mercè Vizern López (ERC+SxA)

Acord de Ple de designació de representants

Consorci Localret

Descripció: Localret és el Consorci local format per les administracions locals de Catalunya per actuar, de manera coordinada i unitària, davant el desenvolupament de les xarxes i els serveis de telecomunicacions, així com en l'aplicació de les TIC per millorar l'acció dels governs locals en l'impuls de la societat del coneixement. Actualment el Consorci Localret agrupa més de 800 municipis, que representen el 99% de la població de Catalunya.

Periodicitat: L'Assemblea general en règim de Plenari celebrarà una sessió cada dos anys com a mínim i es podrà reunir en sessió extraordinària i es podrà reunir en sessió extraordinària a instància del seu President i quan ho decideixi la majoria del Consell d'Administració

Representant Ajuntament d'Alella: Marc Almendro Campillo (ERC+SxA). Suplent Israel Payà Todolí (ERC+SxA)

Acord de Ple de designació de representants

Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme

Descripció: El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme és una entitat administrativa constituïda per la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Maresme i els següents 28 municipis de la comarca del Maresme. L 'objectiu del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme és donar una solució integrada a la necessitat de gestió dels residus municipals generats a la comarca. El Consorci és titular del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme, on es tracten tots aquells residus no recollits selectivament generats als municipis consorciats, l'anomenada fracció resta, caracteritzada per la seva gran heterogeneïtat.

Periodicitat:

Representant Ajuntament d'Alella:  Oscar Fabia Bargues (ERC+SxA). Suplent Israel Payà Todolí (ERC+SxA)

Acord de Ple de designació de representants

Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
La Federació de Municipis de Catalunya és la veu del món local. És un òrgan de representació dels ajuntaments de Catalunya, que defensa els seus interessos i que apropa la realitat municipal a les altres administracions, com la Generalitat o el govern espanyol, entitats o institucions europees. La Federació de Municipis de Catalunya té plena autonomia per a la representació dels interessos dels seus membres davant de qualsevol instància. Fundada l'any 1981, la Federació de Municipis compta actualment amb més de 650 municipis adherits, el que representa el 91% de la població de Catalunya entre ajuntaments, diputacions, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades.

Periodicitat: L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària convocada pel President, com a mínim un cop a l'any, en tot cas per aprovar la gestió de l’òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals. L'Assemblea es convocarà sempre després de les eleccions municipals amb l'objecte d'aprovar la renovació dels òrgans de govern. També es reunirà en sessió extraordinària quan ho acordi el Comitè Executiu o a petició d'una desena part dels representants dels ens locals associats.


Fons Català de Cooperació

Descripció: El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.

Periodicitat: L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària un cop l'any.

Representant: Ajuntament d'Alella: Cristóbal Zueras Rosales (AP-PSC). Suplent Elisabet Vilaró Gea (ERC+SxA) 

Acord de Ple de designació de representants

Mancomunitat de Serveis d'Alella, El Masnou i Teià
Descripció: Els municipis d'Alella, el Masnou i Teià es constitueixen en Mancomunitat amb plena personalitat jurídica per al compliment de les següents finalitats: Gestionar la deixalleria situada al paratge anomenat La Bomba del terme municipal de Teià. La construcció i gestió d'altres deixalleries o instal·lacions complementàries que aprovi la Mancomunitat. Recollida de residus domèstics i comercials. Neteja viària. Manteniment de parcs i jardins. Administrar els béns de la Mancomunitat i els que se li assignin per al compliment de la seva finalitat. Altres serveis que es puguin acordar, segons el procediment legal corresponent. Gestionar la prestació del Servei Públic del Centre d'Acollida Turística de Teià, Alella i el Masnou
Periodicitat: El Consell General assenyalarà, en la seva primera sessió, el règim de sessions.
Representant Ajuntament d'Alella:  Marc Almendro Campillo (ERC+SxA), Israel Payà Todolí (ERC+SxA), José Antoni Bernal Tejido (PP)

Acord de Ple de designació de representants

Pujar al principi de la pàgina