En curs
Publicat el 8 d'abril de 202408.04.2024
Versió per imprimir
Procés selectiu per al nomenament com a funcionari de carrera d'una plaça de TÈCNIC DE GESTIÓ (Codi plaça 186), mitjançant promoció interna (Expedient X2024001060).
Termini presentació sol·licituds: tancat
 • Actualitzat el 15 de maig de 2024

  Els restants i successius anuncis d'aquesta convocatòria es faran públics únicament en el Tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament.

  La instància haurà d'anar acompanyada únicament de la següent documentació que s'haurà d'adjuntar en arxius separats, es recomana en format pdf i la Relació de documents acreditatius de mèrits al·legats en format excel:

  - Experiència professional: un arxiu en format pdf amb tota la documentació acreditativa i preferentment amb l'ordre de l'excel Relació de documents acreditatius dels mèrits al·legats.

  - Formació: un arxiu en format pdf amb tota la documentació acreditativa i preferentment amb l'ordre de l'excel Relació de documents acreditatius dels mèrits al·legats.

  - Titulacions acadèmiques: un arxiu en format pdf amb tota la documentació acreditativa i preferentment amb l'ordre de l'excel Relació de documents acreditatius dels mèrits al·legats.

  - Certificació Actic: un arxiu en format pdf amb tota la documentació acreditativa i preferentment amb l'ordre de l'excel Relació de documents acreditatius dels mèrits al·legats.

  • Títol acadèmic requerit a la convocatòria. 

  Les persones candidates no hauran d'aportar els documents que acreditin els requisits de participació en la convocatòria establerts a la base 2, així com tampoc la documentació dels mèrits al·legats que s'estableixen a la base 3, si aquests documents ja estan en poder de l'Ajuntament d'Alella. La resta de documentació, caldrà que sigui adjuntada a la sol·licitud.

  No seran acceptades les instàncies que no compleixin i/o no presentin el model normalitzat específic de Sol·licitud de participació en processos de selecció de personal (document 1) ni l'excel Relació de documents acreditatius dels mèrits al·legats (document 2).

Pujar al principi de la pàgina