Finalitzats
 
Versió per imprimir
Procés selectiu per concurs oposició d'una plaça de TÈCNIC TREBALLADOR SOCIAL, mitjançant procés extraordinari d'estabilització (Expedient X2022005358)
 • Actualitzat el 4 de març de 2024Imatge inexistent Imatge inexistent

  Decret aprovació protocol d'actuació enfront la Covid

  Protocol d'actuació enfront la Covid-19 per a la celebració de processos selectius de l'Ajuntament d'Alella 

  Els restants i successius anuncis d'aquesta convocatòria es faran públics únicament en el Tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament.Imatge inexistent

  Imatge inexistent La instància ha d'anar acompanyada únicament de la següent documentació que s'haurà d'adjuntar en arxius separats, es recomana en format pdf i la Relació de documents acreditatius de mèrits al·legats en format excel:

  • Sol·licitud de participació en processos de selecció de personal (en model normalitzat (document 1).
  • Excel Relació de documents acreditatius dels mèrits al·legats (en model normalitzat (document 2).
   La documentació acreditativa dels mèrits no ha de ser presentada en el moment de presentar la sol·licitud de participació a la convocatòria, s'haurà de presentar de forma telemàtica quan ho sol·liciti l'òrgan de selecció.
  • Currículum vitae.
  • Títol acadèmic requerit a la convocatòria.
  • Certificat nivell de català exigit a les bases de la convocatòria, emès per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, o altre equivalent o superior.
  • Permís de conduir en cas que el procés de selecció ho requereixi.
  • Per acreditar l'exempció del pagament dels drets d'examen s'hauran d'adjuntar els certificats emesos per l'Institut Nacional d'Ocupació i/o Servei Català d'Ocupació següents:
   • Certificat de la situació de desocupació.
   • Certificat de no percepcions de prestacions contributives.
  • Certificat de discapacitat igual o superior al 33% emès per la institució competent que ho acrediti, en el seu cas.

  No seran acceptades les instàncies que no compleixin i/o no presentin el model normalitzat específic de Sol·licitud de participació en processos de selecció de personal (document 1) ni l'excel Relació de documents acreditatius dels mèrits al·legats (document 2).

    

Pujar al principi de la pàgina