En curs
 
Versió per imprimir
Procés selectiu per concurs de mèrits de dues places d'OPERARI OFICI, mitjançant procés extraordinari d'estabilització (Expedient X2020003946)
Termini presentació sol·licituds: tancat
 • Actualitzat el 23 de novembre de 2023

  Decret aprovació protocol d'actuació enfront la Covid

  Protocol d'actuació enfront la Covid-19 per a la celebració de processos selectius de l'Ajuntament d'Alella  

  Els restants i successius anuncis d'aquesta convocatòria es faran públics únicament en el Tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament.


  La instància ha d'anar acompanyada únicament de la següent documentació que s'haurà d'adjuntar en arxius separats, es recomana en format pdf i la Relació de documents acreditatius de mèrits al·legats en format excel:

  • Sol·licitud de participació en processos de selecció de personal (en model normalitzat (document 1).
  • Excel Relació de documents acreditatius dels mèrits al·legats (en model normalitzat (document 2).
  • Documentació acreditativa dels mèrits al•legats correctament detallats en l'excel Relació de documents acreditatius dels mèrits al•legats (en model normalitzat - document 2) que haurà de ser presentada obligatòriament de la forma següent: 
   • Experiència professional: un arxiu en format pdf amb tota la documentació acreditativa i preferentment amb l'ordre de l'excel Relació de documents acreditatius dels mèrits al•legats.
   • Formació: un arxiu en format pdf amb tota la documentació acreditativa i preferentment amb l'ordre de l'excel Relació de documents acreditatius dels mèrits al•legats.
  • Currículum vitae.
  • Títol acadèmic requerit a la convocatòria. 
  • Certificat nivell de català exigit a les bases de la convocatòria, emès per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, o altre equivalent o superior. 
  • Permís de conduir en cas que el procés de selecció ho requereixi. 
  • Per acreditar l'exempció del pagament dels drets d'examen s'hauran d'adjuntar els certificats emesos per l'Institut Nacional d'Ocupació i/o Servei Català d'Ocupació següents:
   • Certificat de la situació de desocupació.
   • Certificat de no percepcions de prestacions contributives. 
  • Certificat de discapacitat igual o superior al 33% emès per la institució competent que ho acrediti, en el seu cas. 

  No seran acceptades les instàncies que no compleixin i/o no presentin el model normalitzat específic de Sol·licitud de participació en processos de selecció de personal (document 1) ni l'excel Relació de documents acreditatius dels mèrits al·legats (document 2).

Pujar al principi de la pàgina