Escrit Ciutadans setembre de 2022. "La plusvàlua municipal, el ciutadà lluitant contra l´administració"
 
Versió per imprimir
logo ciutadans reduït
 • El 01-08-2016 vaig liquidar l'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA, exactament 7.637,29€.

  Ja fa molts anys que diferents sentències judicials advertien de la inconstitucionalitat i la nul·litat dels articles 107.1, 107.2 i 107.4 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals que regulaven la base imposable i el tipus impositiu a pagar de l'impost.

  Finalment, la sentència del TC de 26-10-2021 l'anul·la definitivament, però el PSOE, amb un RD unes setmanes després restableix el cobrament regulant constitucionalment BI i TI a l'impost actual.

  La sentència del TC limita la devolució dels imports cobrats anteriorment  a només aquelles persones que tingueren presentada una rectificació o sol.licitud de devoluciò o no tingueren una sentència ferma, cosa que vulnera els drets constitucionals de milions d'espanyols ja que el TC pretén aixì garantir la suficiència financera dels Ajuntaments.  

  El TEDH considera mancat de legalitat limitar les possibles reclamacions dels contribuents.

  El 03-01-2020 vaig presentar instància a l'Ajuntament reclamant la devolució, i encara que va haver-hi silenci administratiu inicialment, gràcies a la sentència, m'han retornat l'import, a més d'haver de pagar interessos de demora, fent un total de 9.308,29 €, en resolució de 07-2022.

  És injusta la sentència del TC limitant drets dels ciutadans (ja s'encarregarà l'Estat de compensar els Ajuntaments per altres vies) i es injust que aquests hagin cobrat un impost il·legal sense suspendre'l fa anys i que els veïns d'Alella n'hagin pagat 1.600.000 € anualment.

  L'ordenança fiscal 2022 de l'impost a Alella va copiar el RD del Govern de l'Estat aplicant els tipus màxims que es permetia obviant la petició de Cs Alella de rebaixar-los així com els valors cadastrals per calcular-los.

  AIXO VA DE DEMOCRÀCIA I DELS DRETS DELS CIUTADANS

  Diuen.

Pujar al principi de la pàgina