Portada|Ajuntament|Junta de Govern Local
 
Versió per imprimir
Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és presidida per l'Alcalde i integrada per les tinències d'alcaldia i altres regidors/es del Consistori. Les seves funcions són les que els delega el Ple i l'alcalde. El nombre màxim de membres de la Junta de Govern és un terç dels regidors/es. Els altres regidors/es del consistori que no són membres de la Junta de Govern poden ser convidats per l'alcalde però hi assisteixen amb veu però sense vot.

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern se celebren amb periodicitat setmanal, cada dijous a les 18.30h, a la Sala de Plens de l'Juntes de l'Ajuntament. Les sessions no són obertes a la ciutadania.

Atribucions a la 

Composició de la Junta:

Alcalde: Marc Almendro Campillo (ERC+SxA)

Tinents d'alcalde: Mercè Vizern López (ERC+SxA), Israel Payà Todolí (ERC+SxA), Cristòbal Zueras Rosales (AP-PSC), Roser Ollé Llobet (ERC+SxA) i Oscar Zabia Bargues (ERC+SxA). 

Delegacions d'atribucions a la Junta de Govern Local (Decret d'alcaldia del 21 de juny 2023)

a)    L'aprovació de l'oferta d'ocupació pública, d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, i de les bases de proves selectives del personal i de concursos per a la provisió de llocs de treball.

b)    L'aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general, la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

c)    Les contractacions i concessions de tota classe, quan el seu import excedint de 25.000€ no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris.

d)    L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis, quan el seu import no excedeixi del 10% de los recursos ordinaris del Pressupost municipal.

e)    L'alienació de patrimoni quan el seu valor no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, i en el supòsit de la de béns immobles, quan estigui prevista en el pressupost, i en la de béns mobles excepte els declarats de valor històric o artístic.

f)     L'aprovació de qualsevol despesa l'import de la qual excedeixi de 25.000€.

g)    L'atorgament de les llicències d'obres majors.

 

Recull d'acords de la Junta de Govern Local (les Actes de les Juntes estan anomitzades per a la protecció de dades personals) 

 

Pujar al principi de la pàgina