Portada|Ajuntament|Òrgans de govern
 
Versió per imprimir
Òrgans de govern

Hi ha diversos tipus d’òrgans, cadascun amb les seves pròpies funcions i el seu particular règim de funcionament.

Són òrgans necessaris a tots els ajuntaments: l'alcalde, el Ple, els tinents d'alcalde i la comissió de comptes. Si el municipi té més de 5.000 habitants, com és el cas d'Alellla, també formen part dels òrgans de govern la Junta de govern local i les comissions informatives.

 • L'ALCALDE: L'alcalde és elegit pel Ple; dirigeix el govern i l'administració municipal i representa la corporació. Té diverses funcions executives i és el cap superior de tot el personal i de la policia local. Ensems a aquestes competències, li correspon entre altres: convocar i presidir les sessions dels òrgans municipals, desenvolupar la gestió econòmica d'acord amb el pressupost aprovat pel ple, sancionar les infraccions d'ordenances, contractar obres i serveis per sota del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, atorgar les llicències, etc. També li corresponen totes aquelles assignades al municipi i no atribuïdes a un altre òrgan.  
  Marc Almendro Campillo, ERC+SxA.
 • ELS TINENTS D'ALCALDE:  Els tinents d'alcalde substitueixen l'alcalde en cas d'absència, vacances o malaltia.
 • EL PLE MUNICIPAL: El Ple està integrat per tots els regidors. Celebra sessions ordinàries i extraordinàries, que són públiques. Entre altres funcions li correspon l'aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial, l'aprovació de reglaments i d'ordenances fiscals, determinar les formes de gestió dels serveis públics, l'aprovació del pressupost, l'aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball, l'aprovació de projectes i la contractació d'obres i serveis quan superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, etc.
  El Consistori d'Alella està format per 17 regidors i regidores. La seva composició, després de les eleccions locals del 28 de maig de 2023, és la següent:
  • 7 regidors i regidores d'ERC+SxA
  • 4 regidors i regidores Per Alella Junts-CM
  • 2 regidors i regidores PP
  • 2 regidors i regidores Alella Primer-PSC
  • 1 regidora Primàries Alella.

 • Les sessions ordinàries del Ple municipal es celebren amb periodicitat mensual, l'últim dijous de cada mes a les 19.30 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament. Les sessions són obertes a tots els ciutadans i ciutadanes que desitgin assistir-hi.

  Composició del Ple:
  Tots els regidors/es del consistori.

  Documents del Ple:
  Ordres del dia
  Actes dels Plens
  Mocions del Ple

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
La  Junta de Govern Local és presidida per l'Alcalde i integrada per les tinències d'alcaldia i altres regidors/es del Consistori. Les seves funcions són les que els delega el Ple i l'alcalde. El nombre màxim de membres de la Junta de Govern és un terç dels regidors/es. Els altres regidors/es del consistori que no són membres de la Junta de Govern poden ser convidats per l'alcalde però hi assisteixen amb veu però sense vot.

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern se celebren amb periodicitat setmanal, els dijous a les 18.30h, a la Sala de Juntes de l'Ajuntament.  Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local no són obertes a la ciutadania, si ho són les sessions extraordinàries i obertes al públic en que se celebren de forma períodica per a l'aprovació de preus públics. 

18.30h, a la Sala de Plens de l'Juntes de l'Ajuntament. Les sessions no són obertes a la ciutadania.

Atribucions a la 

Composició de la Junta:

Alcalde: Marc Almendro Campillo (ERC+SxA)

Tinents d'alcalde: Mercè Vizern López (ERC+SxA), Israel Payà Todolí (ERC+SxA), Cristòbal Zueras Rosales (AP-PSC), Roser Ollé Llobet (ERC+SxA) i Oscar Zabia Bargues (ERC+SxA). 

Delegacions d'atribucions a la Junta de Govern Local (Decret d'alcaldia del 21 de juny 2023)

a)    L'aprovació de l'oferta d'ocupació pública, d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, i de les bases de proves selectives del personal i de concursos per a la provisió de llocs de treball.

b)    L'aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general, la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

c)    Les contractacions i concessions de tota classe, quan el seu import excedint de 25.000€ no superi el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris.

d)    L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis, quan el seu import no excedeixi del 10% de los recursos ordinaris del Pressupost municipal.

e)    L'alienació de patrimoni quan el seu valor no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, i en el supòsit de la de béns immobles, quan estigui prevista en el pressupost, i en la de béns mobles excepte els declarats de valor històric o artístic.

f)     L'aprovació de qualsevol despesa l'import de la qual excedeixi de 25.000€.

g)    L'atorgament de les llicències d'obres majors.

 

Recull d'acords de la Junta de Govern Local

 • COMISSIONS INFORMATIVES
  Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal.
  Les comissions informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. La comissió informativa es reuneix habitualment una setmana abans del Ple Municipal. 

  Les sessions ordinàries de la Comissió Informatives es celebren amb periodicitat mensual, el penúltim dijous de mes a les 19.30h (una setmana abans de cada sessió plenària), a la Sala de Plens de l'Ajuntament

Composició de la Comissió Informativa:
Tots els regidors/es del consistori.

 • COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
  El Ple extraordinari de l'Ajuntament d'Alella celebrat el 9 de juliol de 2015 va aprovar la creació de la Comissió Especial de Comptes, un òrgan encarregat de l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació, integrades pel compte general del pressupost, el compte de l'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars del pressupost i els comptes de d'entitats o organismes municipals de gestió.
  Els acords adoptats per la Comissió s'efectuaran mitjançant vot ponderat en funció del nombre de regidors que cada grup polític tingui al Ple Municipal.
  A més de les sessions necessàries per a l'aprovació dels comptes anuals de la Corporació, es convocarà una sessió ordinària la segona quinzena del mes de setembre per avaluar l'evolució dels comptes durant el primer semestre de l'any.

  Composició de la Comissió Especial de Comptes:
  La Comissió estarà presidida per l'alcalde o el regidor en qui delegui, i en formarà part un representant de cada grup polític municipal, designat per aquest mitjançant un escrit dirigit a l'alcalde.

  Constitució i funcionament de la Comissió Especial de Comptes (aprovada al Ple del 27 de juny de 2019) 

 • ÒRGANS COMPLEMENTARIS: A banda dels òrgans necessaris, hi pot haver una organització complementària: la Junta de portaveus, els Consells sectorials, els Consells territorials, els Òrgans de participació ciutadana, la Junta local de seguretat, etc

  • LA JUNTA DE PORTAVEUS: La Junta de Portaveus és l’òrgan municipal complementari constituït sota la presidència de l'alcalde per tots els portaveus dels grups municipals. Correspon a la Junta assessorar l'alcalde en qüestions d'ordre del Ple municipal, donar la seva opinió sobre assumptes de competència municipal o supramunicipal, i assessorar l'Alcaldia, sense que la seva opinió tingui caràcter vinculant. Aquesta reunió no té una periodicitat establerta. La junta de portaveus de l'actual consistori està formada per: Marc Almendro Campillo (ERC+SxA), Esteve Garcia-Ossorio Barroso (Per Alella Junts-CM), Carme Torres Cassany (PP), Cristóbal Zueras Rosales )(AP-PSC) i Glòria Monné Fernández (Primàries Alella) 
  • ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
Pujar al principi de la pàgina