Portada|Ajuntament|Retribucions càrrecs electes i eventuals
 
Versió per imprimir
Retribucions càrrecs electes i eventuals

El Ple municipal en sessió celebrada el 30 de juny de 2011 va aprovar, entre d'altres, els seguents acords:
Primer.- Reconèixer a l'alcalde, Sr. Andreu Francisco i Roger la dedicació exclusiva en el desenvolupament del carrec per realitzar funcions de presidència i portar directament diferents àrees, amb una retribució bruta equivalent a la vigent fins l'11 de juny de 2011 de 46.955 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i donar-lo d'alta en el règim general de la Seguretat Social.

Segon.- Reconèixer la dedicació exclusiva en el desenvolupament del càrrec per ostentar delegacions de l'Alcaldia, sent la retribució bruta igual a la vigent fins l'11 de juny de 2011 de 27.305 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i donar-los d'alta en el règim general de la Seguretat Social., als següents regidors:

 • 1r. tinent d'alcalde Sr. Frederic Salas i Mañas. Delegat en les àrees de Cultura, Festes i Governació.
 •  3a. tinent d'alcalde Sra. Glòria Mans i Cervantes. Delegada en les àrees de Serveis Socials, Sanitat, Equitat i Emprenedoria i Ocupació.
 • Sra. Ana Fernández i Amela. Delegada en les àrees de Serveis Urbans, Obres Públiques, Mobilitat i Habitatge.

Tercer.- Reconèixer la dedicació parcial en el desenvolupament del càrrec per ostentar delegacions de l'Alcaldia, amb dedicació de trenta hores setmanals, amb una retribució bruta proporcional de 20.478,75 euros anuals, a abonar en dotze
mensualitats i donar-los d'alta en el règim general de la Seguretat Social., als següents regidors:

 • Sr. Marc Almendro i Campillo. Delegat en les àrees de Joventut i Esports.

Quart.- Reconèixer la dedicació parcial en el desenvolupament del càrrec per ostentar delegacions de l'Alcaldia, amb dedicacio de trenta cinc hores setmanals, amb una retribució bruta proporcional de 23.891,88 euros anuals, a abonar en
dotze mensualitats i donar-los d'alta en el règim general de la Seguretat Social., als següents regidors:

 • 2a. Tinent d'alcalde Sra. Isabel Nonell i Torra. Delegada en les àrees d'Administració i Innovació.

Cinquè.- Reconèixer la dedicació parcial en el desenvolupament del càrrec de regidor de l'oposició, amb dedicació de quinze hores setmanals, amb una retribució bruta proporcional de 10.239,38 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i donar-los
d'alta en el règim general de la Seguretat Social, als següents regidors:

 • Sra. Cristina Xatart i Alzina.
 • Sra. Mercedes Marzo Gomez.
 • Sr. Francisco Javier Berzosa Hergueta.

Sisè.- Establir el següent règim d'indemnitzacions i assistències:
1.- Assistencia a sessions i comissions. Els membres de la Corporacio que no tinguin dedicació exclusiva o parcial, percebran per l'assistència a les sessions que portin a terme els organs municipals, les següents quantitats:

 • Sessions de Ple: Regidors: 276,35 euros/sessió.
 • Sessions de la Comissio de Govern: Regidors: 138,17 euros/sessió.
 • Sessions de les Comissions Informatives i especials: Regidors: 69,09 euros/sessió.

Els regidors percebran les assistències per la concurrència efectiva a les sessions de les Comissions Informatives de les quals formi part, encara que no s'arribin a realitzar per manca del quòrum necessari, o no assistència del seu president, si prèviament no l'ha desconvocat amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores.

2.- Assistències.
a) Participacio en tribunals i meses de contractació.
Per cada dia d'examen seran d'aplicació les indemnitzacions segons categories previstes en el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, reguladora de les indemnitzacions per raó del servei i segons el següent detall:
- Categoria primera: President i secretari: 45,89 euros. Vocals: 42,83 euros.
- Categoria segona: President i secretari: 42,83 euros. Vocals: 39,78 euros.
- Categoria tercera: President i secretari: 39,78 euros. Vocals: 36,72 euros.

b) Assistències a reunions d’òrgans col·legiats.
Per l'assistència a reunions d’òrgans col·legiats a que fa referència l'article 28 del Reial Decret 462/2002, es percebran les mateixes quantitats previstes per l'assistència a tribunals de selecció de personal de categoria segona.

3.- Per comissions de serveis.
Les comeses especials que circumstancialment hagin de realitzar els membres de l'Ajuntament, fora del terme municipal, donaran lloc a les mateixes indemnitzacions establertes per als treballadors municipals.
Quan a les despeses de viatge s'abonarà l'import corresponent per la utilització de qualsevol mitjà de transport.  En el suposat d'utilitzar vehicle propi, s'abonarà la mateixa quantitat que als treballadors municipals per quilòmetre per l’ús del vehicle.

Setè.- Determinar l'assignacio economica a favor dels grups politics municipals, de conformitat amb el que preveu l'article
                   

                    Component fix             Variable                   Total anual
ERC-SxA-AM 270,00 EUR     405,00 EUR x6 regidors       2.700,00 EUR
CIU                 270,00 EUR     405,00 EUR x3 regidors      1.485,00 EUR
Gd'A              270,00 EUR     405,00 EUR x1 regidor         1.080,00 EUR
PP                  270,00 EUR     405,00 EUR x1 regidors          675,00 EUR
PSC-PM         270,00 EUR     405,00 EUR x1 regidors          675,00 EUR

TOTAL ANUAL 6.750,00 EUR
El pagament es fara trimestral.


Vuitè.- Les retribucions i assistències dels membres de la Corporació seran efectives des del 12 de juny o quan sigui possible i quedaran subjectes a la variació de l'import menor dels dos següents: El que s'apliqui als treballadors de l'Ajuntament o al de l'IPC anyal.

Anunci acord del 30 de juny de 2011 sobre retribucions i dedicacions dels càrrecs electes i els grups municipals públicat al BOPB

MODIFICACIÓ RETRIBUCIONS I DEDICACCIONS CÀRRECS ELECTES (MARÇ DE 2012)

El Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el 28 de març de 2012 va aprovar el reconèixer la dedicació exclusiva de la regidora d'Administració i Innovació, Isabel Nonell, el que suposa passar a treballar de 35 a 40 hores setmanals i un augment de la retribució de 23.891 a 27.305€ anuals bruts.

Anunci modificació retribucions i dedicacions d'un membre del govern (BOPB)

MODIFICACIÓ RETRIBUCIONS I DEDICACCIONS CÀRRECS ELECTES (FEBRER DE 2014)

Vist que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local ha modificat la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i entre d'altres, ha introduït un nou article 75 bis on es regula el règim retributiu dels membres de les Corporacions Local i del personal al servei de les Entitats Locals i un nou article 75 ter on es regula la limitació en el nombre de càrrecs públics de les Entitats Locals amb dedicació exclusiva.

Vist que el Reial decret Llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria d'infraestructures i  transport i altres mesures econòmiques, en la seva Disposició addicional 90 ha regulat el límit màxim total que poden percebre els membres de les corporacions locals per tots els conceptes retributius i assistències.

El Ple municipal de l'Ajuntament d'Alella del 27 de febrer acorda:

Primer.- Modificar les retribucions i dedicacions dels Càrrecs electes aprovades pel Ple municipal de 30 de juny de 2011, amb efectes d'1 de març de 2014, quedant de la següent manera:

a)    Reconèixer a l'alcalde, Sr. Andreu Francisco i Roger la dedicació exclusiva en el desenvolupament del càrrec per realitzar funcions de presidència i portar directament diferents àrees, amb una retribució bruta de 45.000,00 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i donar-lo d'alta en el règim de la Seguretat Social.

b)     Reconèixer la dedicació parcial al 91% en el desenvolupament del càrrec per ostentar delegacions de l'Alcaldia, amb una retribució bruta de 27.300,00 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i donar-los d'alta en el règim general de la Seguretat Social, als següents regidors:

2n. Tinent d'alcalde Sr. Frederic Salas i Mañas. Delegat en les àrees de Cultura, Festes i Governació.
3a. Tinent d'alcalde Sra. Glòria Mans i Cervantes. Delegada en les àrees de Serveis Socials, Sanitat, Equitat i Emprenedoria i Ocupació.
Regidora, Sra. Ana Fernandez i Amela. Delegada en les àrees de Serveis Municipals i Via Pública, Obres Públiques, Mobilitat.
Regidora, Sra. Isabel Nonell i Torras. Delegada en les àrees d'Administració, Comunicació, Innovació i Festa de la Verema.

c)    Reconèixer la dedicació parcial al 82% en el desenvolupament del càrrec per ostentar delegacions de l'Alcaldia, amb una retribució bruta de 24.600,00 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i donar-los d'alta en el règim general de la Seguretat Social, al següent regidor:

Regidor, Sr. Marc Almendro i Campillo. Delegat en les àrees de Medi Ambient, Adolescència i Joventut i Esports.

d)    Reconèixer la dedicació parcial al 58% en el desenvolupament del càrrec per ostentar delegacions de l'Alcaldia, amb una retribució bruta de 17.400,00 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i donar-los d'alta en el règim general de la Seguretat Social, al següent regidor:

1a. Tinent d'alcalde Sra. Cristina Xatart i Alzina. Delegada en l’àrea de Promoció d'Alella.

e)    Reconèixer la dedicació parcial al 34% en el desenvolupament del càrrec de regidor de l'oposició, amb una retribució bruta de 10.200,00 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i donar-los d'alta en el règim general de la Seguretat Social, als següents regidors:
 
Sra. Mercedes Marzo Gómez
Sr. Francisco Javier Berzosa Hergueta


Retribucions i dedicacions càrrecs electes febrer de 2014


CÀRRECS EVENTUALS

El Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2011, s'aprovà la creació d'una plaça adjunt/a a l'Alcaldia, dotada amb unes retribucions anuals brutes de 24.573,60 euros.

Anunci acord creació càrrec eventual BOPB

Decret de l'Alcaldia, d'1 de març de 2012, segons els qual es va acordar nomenar un càrrec eventual, adjunt a Emprenedoria i Ocupació,  amb dedicació plena i amb unes retribucions brutes anuals de 27.305,00 euros.

Anunci BOPB

Decret de l'Alcaldia de febrer de 2014, segons els qual es resolt amortitzar la plaça de personal eventual, adjunt a Emprenedoria i Ocupació, en compliment de l'article 104 bis de la Llei de Racionalitat i Sostenibilitat de l'Administració Local on es regula el personal eventual de les entitats locals i on s'assenyala que els ajuntament de municipis a una població superior a 5.000 i no superior a 10.000 habitants podran incloure a les seves plantilles llocs de treball de personal eventual per un nombre que no podrà excedir d'un.

Pujar al principi de la pàgina