X
Emergència sequera
Portada|Ajuntament|Retribucions càrrecs electes
 
Versió per imprimir
Retribucions càrrecs electes

Retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació i assignacions als grups polítics municipals.
 
Atès que la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en el seu article 75; l'article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986, en els seus articles 13 i següents, estableixen que els membres de les Corporacions locals tenen dret a percebre amb càrrec als seus pressupostos, retribucions i indemnitzacions.

a)    Retribucions

    Els membres de les Corporacions Locals han de percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs quan ho facin en règim de dedicació exclusiva o parcial i han de ser donats d'alta en el règim general de la Seguretat Social; les corporacions han d'assumir el pagament de les quotes.

    Correspon al Ple corporatiu, a proposta del seu president, determinar, dins de la consignació global continguda a aquesta finalitat dins del pressupost, la relació de càrrecs de la Corporació que puguin desenvolupar en règim de dedicació exclusiva o parcial, i per tant, amb dret a retribucions, així com les quanties que correspongui a cadascun d'ells en atenció al seu grau de responsabilitat.

b)    Indemnitzacions

    Tots els membres de la Corporació, inclosos els que desenvolupin càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, tenen dret a percebre indemnitzacions per les despeses ocasionades per l'exercici del càrrec quan siguin efectives, i prèvia justificació documental, segons les normes de general aplicació en les administracions públiques i les que en aquest sentit aprovi el Ple.

c)    Assistències

    Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de que formin part, en la quantia que assenyali el Ple de la Corporació.

d)    Assignació als grups polítics municipals

    Amb càrrec al pressupost anual de la Corporació, es podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que ha de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups i un altre variable, en funció del nombre de membres de cadascun d'ells.

El Ple municipal va aprovar en sessió extraordinària celebrada el 27 de juny de 2019 (amb el vot a favor d'ERC+SxA, l'abstenció d'Alternativa per Alella-CUP i Alella Primer-PSC i el vot en contra de JxCAT-JUNTS, Gent d'Alella i Ciutadans),  les següents retribucions, indemnizacions, assistències i assignacions al grups polítics municipals.

RETRIBUCIONS

RETRIBUCIONS ALS MEMBRES DEL GOVERN

Marc Almendro Campillo (ERC+SxA). Alcalde i responsables de les regidories de Comunicació i Transparència-Obres Públiques-Urbanisme. 

Dedicació exclusiva. Retribució bruta de 45.000 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social.

Mercè Vizern Lòpez (ERC+SxA). 1a Tinent d'Alcalde i regidora de Festes, Gent Gran, Participació i Associacionisme, Ciutadania i Espai Agrari.

Dedicació parcial 98%. Retribució bruta de 37.000 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social.

Gemma Grau Huelves. Regidoria de Adolescència i Joventut i Educació i Infància 

Dedicació parcial 89%. Retribució bruta de 30.000 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social.

Israel Payà Todolí (ERC+SxA). 2n Tinent d'alcalde i regidor de Serveis Municipals i Seguretat Ciutadana. 

Dedicació parcial 98%. Retribució bruta de 37.000 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social.

Elisabet Vilaró Gea (ERC+SxA). Delegada en les regidories de Cultura, Identitat i Turisme i Equitat.

Dedicació parcial del 98%.  Retribució bruta de 33.000 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social.

Roser Ollé Llobet (ERC+SxA). 3a Tinent d'alcalde i delegada de les regidories de Equitat i Feminismes i Salut i Benestar

Règim retributiu per assistències

Oscar Zabia Bargues (ERC+SxA). 4t Tinent d'alcalde i delegat de la regidoria de Serveis a les Persones. 

Règim retributiu per assistències

Sandra Serrahima Artiga (ERC+SxA). Regidora d'Esports.

Dedicació parcial del 48%.  Retribució bruta de 16.163 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social.

Cristòbal Zueras Rosales (Alella Primer-PSC). 3r Tinent d'Alcalde i regidor de Serveis Socials i Cooperació al desenvolupament.

Règim retributiu per assistències

Montserrat Gismero Elvira (Alella Primer-PSC). Regidoria de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Comerç i Ocupació.

Dedicació parcial del 48%.  Retribució bruta de 16.163 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social.

RETRIBUCIONS ALS MEMBRES DE L'OPOSICIÓ

Natàlia Brenes Cordero (Per Alella Junts-CM)

Dedicació parcial del 45%.  Retribució bruta de 15.153 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social.

Esteve García-Ossorio Barroso (Per Alella Junts-CM)

Règim retributiu per assistències

Mohamed El Gaadaoui Moullogue (Per Alella Junts-CM)

Règim retributiu per assistències 

Ana Fernández Amela (Per Alella Junts-CM)

Règim retributiu per assistències 

Carmen Torres Cassany (PP)

Règim retributiu per assistències

José Antoni Bernal Tejido (PP)

Règim retributiu per assistències

Glòria Monné Fernández (Primàries Alella):

Dedicació partical del 30%. Retribució bruta de 10.012 euros anuals, a abonar en dotze mensualitats i alta en el règim general de la Seguretat Social. 

Poden acollir-se a dedicació parcial (45%) amb una retribució bruta de 15.153 euros anuals el portaveu del grup municipal de més de 3 representants o bé percebre assignacions per assistència.

Poden acollir-se a dedicació parcial (30%) amb una retribució bruta de 10.102 euros anuals el portaveu dels grups municipals de menys de 3 representants o bé percebre assignacions per assistència. 

ASSISTÈNCIES A SESSIONS I COMISSIONS

Assistències a sessions

Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o parcial, percebran per l'assistència a les sessions que portin a terme els òrgans municipals, les següents quantitats:

  • Sessions de Ple:  350 euros/sessió      
  • Sessions de la Junta de Govern: 200 euros/sessió
  • Sessions de les Comissions Informatives i especials: 100 euros/sessió   
  • Sessions Meses de contractació: 40 euros/sessió 


Els regidors/es percebran les assistències per la concurrència efectiva a les sessions de les Comissions Informatives de les quals formi part, encara que no s'arribin a realitzar per manca del quòrum necessari, o no assistència del seu president, si prèviament no l'ha desconvocat amb una antelació mínima de vint-i-quatre hores.

INDEMNIZACIONS

Indemnizacions per comissions de serveis

Les comeses especials que circumstancialment hagin de realitzar els membres de l'Ajuntament, fora del terme municipal, donaran lloc a les mateixes indemnitzacions establertes per als treballadors municipals.

Quan a les despeses de viatge s'abonarà l'import corresponent per la utilització de qualsevol mitjà de transport.

En el suposat d'utilitzar vehicle propi, s'abonarà 0,19 euros/quilòmetre per l’ús del vehicle.

ASSIGNACIÓ ECONÒMICA ALS GRUPS MUNICIPALS


Assignació econòmica a favor dels grups polítics municipals, de conformitat amb el que preveu l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en la forma que es detalla a continuació:

GRUP POLÍTICCOMPONENT FIXCOMPONENT VARIABLETOTAL ANUAL
ERC+SxA500 euros305 x 8 regidors/es

 2.940 euros

Per Alella Junts-CM500 euros305 x 4 regidors/es  1.720 euros
PP500 euros305 x 2 regidors/es   1.110 euros
AP-PSC 500 euros305 x 2 regidors/es   1.110 euros
Primàries Alella500 euros305 x 1 regidors/es   805 euros 
TOTAL ANUAL 7.685 euros 


L'abonament es realitzarà en un pagament el mes de març de cada any. 

Les retribucions i assistències dels membres de la Corporació seran efectives des del 17 de juny de 2023.   

CÀRRECS EVENTUALS

El Ple extraordinario del 28 de juny de 2023 va aprovar:

Creació d'una plaça eventual d'assessor municipal, dotada amb una retribució anual bruta de 25.000 euros, amb dedicació de jornada completa.

Modificació de la plaça eventual de Cap d'Alcaldia, dotada amb una retribució anual bruta de 35.000 euros, amb dedicació a jornada completa. 

 

 

 

Pujar al principi de la pàgina