Notícies
Publicat el 23 de juliol de 202123.07.2021
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
El Ple aprova inicialment l'Ordenança de Convivència i Espai Públic
Ple juliol

El Ple de l'Ajuntament, celebrat aquest dijous 22 de juliol, va aprovar inicialment l'Ordenança de Convivència i Espai Públic,  l'eina que concreta les conductes i comportaments inadequats en els espais públics, que fins ara no es trobaven tipificats, per tal de millorar la convivència ciutadana. Així mateix, recull en un únic text normatiu la diversitat d'ordenances que fins ara regulen de forma parcial aquests comportaments. La nova ordenança també clarifica les obligacions de la ciutadania i les característiques de cada procediment, objectivant i simplificant el règim d'intervenció administrativa.

Objectius de la norma
L'objectiu d'aquesta norma és regular l'activitat de les persones físiques i jurídiques que es desenvolupa a la via pública i a altres espais i serveis de domini públic, o que transcendeix l’àmbit estrictament privat, mitjançant la modulació o limitació de determinats tipus de comportaments. Amb aquesta regulació es vol afavorir el benestar col·lectiu i possibilitar la convivència ciutadana, determinant mecanismes per corregir i, si escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables que deterioren la qualitat de vida de la ciutadania. 

L'Alcalde, Marc Almendro, va destacar durant la seva intervenció que l'aprovació d'aquesta normativa local és un repte i un objectiu aconseguit que formava part del programa electoral del grup municipal d'ERC+SxA, com també ho era d'altres grups municipals, i també una de les accions previstes en el Pla d'Actuació Municipal (PAM) del mandat. Almendro va remarcar que aquesta norma té dos objectius bàsics: fomentar, assegurar i promoure una plena utilització i el gaudi de l'espai públic per part de la ciutadania i mantenir el model de poble tranquil i la bona convivència. Per aquest motiu, va destacar, que aquesta normativa s'ha fet amb molta cura, i personalitzada i adaptada al municipi, "per tal de mantenir l'equilibri i garantir els drets de la ciutadania, sense afectar els drets dels altres". 

L'ordenança consta de més de 50 pàgines i 122 articles i detalla més de 130 infraccions, amb les corresponents sancions en cas d'incompliment reiterat de cadascuna d'elles. Tot i això, l'Alcalde va assegura que la voluntat d'aquesta norma "és fer pedagogia per evitar que es produeixin aquest tipus de comportaments indeguts", per això també s'han previst accions alternatives a les sancions.

La nova normativa, que haurà de superar ara el procés d'exposició pública abans de l'aprovació definitiva i l'entrada en vigor, va ser aprovada inicialment amb els vots a favor de tots els grups municipals.

Per part de Junts per Catalunya, Esteve Garcia-Ossorio va destacar el treball realitzat pel seu grup en l'elaboració d'aquesta norma, assegurant que han estat molt receptius a aquesta ordenança que ja fa molts anys que venien demanant. El regidor va expressar la seva preocupació per la falta de concreció dels límits entre la pedagogia i la sanció i va anunciar que el seu grup estarà amatent a l'efectivitat de l'ordenança i la seva aplicació. 

El portaveu d'Alella Primer- PSC, Cristóbal Zueras, va coincidir amb el grup de JuntsxCAT en demanar una campanya informativa perquè la ciutadania conegui el contingut de l'ordenança i la tingui present en la seva vida quotidiana. 

DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA

Drets generals de la ciutadania

D'acord amb aquests principis, són drets de la ciutadania:

1. Ser respectats i respectades en la manifestació pública de les seves creences i ideologia sempre que aquestes no se signifiquin com a contràries a la legislació o als drets humans, i s'exerceixin amb les autoritzacions adients a cada cas.

2. Rebre un tracte respectuós i digne de la resta de persones.

3. Tenir el dret a sentir-se segur i segura a l'espai públic i rebre auxili i protecció per les autoritats municipals quan es requereixi.

4. Utilitzar lliurement la via pública i els espais públics del municipi sense més obstacles ni dificultats que les expressament autoritzades en el marc de l'ordenació establerta, i sobre la base del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, així com del manteniment de l'espai públic en condicions adequades.

5. Gaudir dels espais públics en condicions adients d'higiene, seguretat, qualitat ambiental, sonoritat i tranquil·litat, així com fer ús del mobiliari urbà conforme al seu destí en condicions d'ornat i seguretat idònies.

6. Fer ús de les vies públiques destinades respectivament al pas i a la circulació de persones i vehicles 

7. Gaudir en els espais privats d'uns estàndards de qualitat sonora, d'higiene i de respecte que assegurin la convivència i la tranquil·litat.

8. Fer ús dels serveis públics en les condicions de normalitat i amb els estàndards de qualitat fixats per l'Ajuntament.

Deures generals de la ciutadania 

Constitueixen el marc dels deures de la ciutadania pel que fa a la convivència pública:

1. Respectar i evitar accions que puguin atemptar en contra del lliure exercici dels drets reconeguts a qualsevol altra persona en aquesta ordenança i en la resta de normatives.

2. Respectar la convivència, la tranquil·litat ciutadana, el medi ambient i la seguretat de les persones evitant la comissió d'actes que puguin deteriorar-les.

3. Respectar la tranquil·litat i els estàndards ambientals de la convivència familiar o individual de la resta de la ciutadania, tot i desenvolupar-se en els espais privats.

4. Seguir les indicacions de qui ostenta la representació municipal en l'exercici de les seves funcions, així com les contingudes en els bans i les ordenances municipals.

5. Tractar amb respecte i cortesia les autoritats i el personal municipal de forma anàloga al deure d'aquest a tractar amb respecte i cortesia la ciutadania.

6. Col·laborar amb les autoritats i amb les forces de seguretat en l'exercici de les seves funcions, especialment davant d'actituds abusives, violentes o discriminatòries vers altres persones.

7. Sense perjudicar els drets de la ciutadania, fer ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà, de forma que:

a) S'evitin accions que puguin generar situacions de risc o perill per a la salut i la integritat física de persones i béns.

b) S'evitin accions que puguin ocasionar danys o alterar el funcionament regular i l'estat del mobiliari urbà conforme al seu destí, o que en comportin la degradació visual o d'ornat.

Altres temes del Ple

Presa de possessió del nou regidor d'ERC+SxA

Joan Pugibet Montané

El Ple ordinari de juliol es va iniciar amb la presa de possessió del nou regidor d'ERC+SxA, Joan Pugibet Montané. Pugibet va prometre el càrrec "per imperatiu legal", mostrant el seu compromís "amb el poble d'Alella, la justícia social i l'alliberament nacional". Pugibet entra al plenari després de la renúncia de la regidora Laura Ribalaiga el passat 23 de juny.

Aprovació de festius locals per a 2022

El Ple va aprovar els dies 1 d'agost i 3 d'octubre com els festius locals per l'any vinent. La proposta va comptar amb el suport d'ERC+SxA, Gd'A, JxCAT i AA-CUP i l'abstenció de Cs i AP-PSC.

Delegació de competències en matèria de salut pública al Consell Comarcal del Maresme

El Ple també va aprovar per unanimitat la delegació de competències i la signatura de convenis amb el Consell Comarcal del Maresme per rebre suport tècnic i assessorament en matèria de salut pública. 

Així aprovar la delegació parcial de competències de l'Ajuntament d'Alella a favor del Consell Comarcal del Maresme, respecte al suport tècnic en el control i prevenció de la legionel·losi i aprovar el conveni de col·laboració per al suport tècnic, en matèria de salut pública, de control i  prevenció de la legionel·losi i facultar a l'alcalde per a la seva signatura. 

En la mateixa línia, el Ple també va acordar la delegació parcial de competències de l'Ajuntament d'Alella a favor del Consell Comarcal del Maresme, respecte al suport tècnic per a les inspeccions sanitàries d'inici i de control d'activitats alimentàries i aprovar el conveni de col·laboració per al suport tècnic, en matèria de salut pública, en inspeccions sanitàries d'inici i de control d'activitats alimentàries i facultar a l'alcalde per a la seva signatura.

Podeu veure el vídeo de la sessió plenària 

×  
Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 22 de juliol de 2021 Sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 22 de juliol de 2021
Informació relacionada
Els arrestats van sabotejar el subministrament elèctric dels tres centres educatius de la zona del Bosquet per tal d'entrar-hi, suposadament, a robar material informàtic un cop les bateries auxiliars de les alarmes s'haguessin exhaurit   
Pujar al principi de la pàgina