Notícies
Publicat el 31 de març de 202031.03.2020
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
L'Ajuntament amplia fins a la finalització de l'Estat d'alarma les mesures preventives de funcionament intern
Teletreball

Davant l'amplació de l'estat d'alarma fins a les 00h hores del 12 de març decretat per l'Estat, l'Ajuntament ha publicat un nou decret de mesures preventives de funcionament intern de l'Ajuntament que amplia fins l'acabament de l'estat d'alarma les mesures decretades per l'Ajuntament el passat 15 de març per tal de lluitar contra la pandèmia. La resolució limita la prestació dels serveis públics de l'Ajuntament d'Alella i del Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella  a aquells que siguin estrictament necessaris per garantir el funcionament dels serveis públics considerats bàsics i essencials. 

El personal que no forma part de les àrees encarregades de garantir aquests serveis bàsics treballaran de forma telemàtica, per tal d'evitar desplaçaments i restringir la mobilitat a la via pública.

El decret d'alcaldia diu el següent:

Atès que en data 15 de març de 2020 mitjançant el Decret de l'Alcaldia núm. 361/2020 es van acordar una sèrie de mesures per tal de lluitar contra la pandèmia del COVID19 limitant la prestació de serveis públics tot garantint els considerats bàsics i essencials i adoptant mesures per la limitació de la mobilitat de les persones a càrrec de l'Ajuntament i els seus ens dependents.

Atès que l'estat d'alarma es prorroga fins les 00:00 del diumenge 12 d'abril i que es fa necessari ampliar el temps efectiu de les mesures ja adoptades en el seu moment com a mínim fins aquesta nova data i en tot cas, mentre duri l'estat d'alarma.

Conformement a la proposta de la regidoria de Serveis Interns, i en ús de les facultats que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT:

PRIMER.- Continuar amb la limitació de la prestació dels serveis públics de l'Ajuntament d'Alella i del Consorci de Promoció Enoturística DO Alella a aquells que siguin estrictament necessaris per a garantir el funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics.

SEGON.- Continuar amb la restricció al màxim de la mobilitat dels membres electes i del personal al servei de l'Ajuntament d'Alella i el Consorci de Promoció Enoturística DO Alella sense perjudici dels desplaçaments d'aquelles persones que es considerin indispensables per al manteniment dels serveis públics bàsics o estratègics.

TERCER.- Mantenir la condició de serveis bàsics o estratègics dels següents serveis públics prestats per empreses o concessionaris: a) Servei d'abastament d'aigua. b) Servei de transport. c) Servei d'Assistència Domiciliària (SAD). d) Servei de Teleassistència. e) Servei de neteja viària. f) Servei de neteja d'edificis municipals. g) Servei de recollida de residus sòlids urbans. h) Cementiri i tanatori municipal.

QUART.- Acordar que els següents serveis declarats bàsics o estratègics es realitzaran de manera presencial d'acord amb les següents indicacions: 1) Policia Local, la totalitat dels llocs de treball. 2) Equips Bàsics d'Atenció Social, un màxim de 2 treballadors/es (preferentment 1 administratiu i 1 tècnic), en torns rotatius de 5 dies. La resta del personal es podrà acollir a les mesures del punt cinquè. 3) Brigada municipal, un màxim de 2 treballadors (preferentment 1 oficial i 1 operari), en torns rotatius a definir pel Coordinador del servei. La resta han d'estar operatius per si és necessària la seva activació.

CINQUÈ.- Per a la resta de serveis: 1) Àrea d'Alcaldia (Alcaldia / Comunicació / Secretaria / Recursos Humans / OAC / Intervenció). 2) Àrea d'Identitat (Cultura / Turisme / Identitat / Equitat / Promoció econòmica / Festes / Gent Gran / Adolescència i Joventut). 3) Àrea de Ciutadania (Educació i infància / Cooperació al desenvolupament / Esports). 4) Àrea de Territori (Serveis municipals i via pública / Urbanisme / Salut / Medi Ambient i Sostenibilitat). Prohibir la presència física a les dependències municipals per a les persones al servei de l'Ajuntament d'Alella i del Consorci de Promoció Enoturística DO Alella, incloses als apartats anteriors, i establir el treball no presencial per via telemàtica o similar, des dels seus domicilis, on hauran d'estar, com a mínim, durant l'horari normal del seu lloc de treball. Les persones responsables tècniques i/o polítiques de cada àrea establiran les feines a realitzar per part del seu personal a càrrec i en faran el seguiment de les mateixes. Serà necessari de disposar de l'equip informàtic i la connexió necessària i facilitar un telèfon de contacte per tal de mantenir la comunicació precisa en la prestació del servei. En tot cas, per necessitats del servei degudament justificades es podrà requerir la presencia física del personal en el centre de treball. En el cas de no poder-se acollir al sistema de treball no presencial es mantenen les mesures adoptades per decret d'alcaldia 359/2020 de 13 de març de 2020, en el sentit de recuperar les hores no treballades fins 31/12/2020.

SISÈ.- Acordar que es suspenen les sessions presencials dels òrgans col·legiats de l'Ajuntament d'Alella i del Consorci de Promoció Enoturística del Territori Do Alella.

SETÈ.- Acordar la suspensió del procés selectiu per al nomenament com a funcionari de carrera de tres places d'Agent de Policia Local de l'Ajuntament d'Alella, mitjançant concurs oposició lliure, incloses a l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2019 (codis places: 23, 25 i 28) (expedient X2019002562) fins a nou avís.

VUITÈ.- Acordar la suspensió de la delimitació de zones blaves per a l'aparcament en la via pública, tot suspenent igualment l'aplicació de l'ordenança fiscal corresponent.

NOVÈ.- Aquesta resolució tindrà una vigència a partir del 31 de març i fins al 12 d'abril, i en tot cas mentre duri l'estat d'alarma decretat per l'Estat.

DESÈ.- Donar a conèixer aquesta resolució al personal de l'Ajuntament i als delegats de personal funcionari i laboral. Document signat electrònicament. També s'han suspès la convocatòria del Ple municipal prevista per al 26 de març i les Juntes de Govern, així com també s'han suspès, fins a nou avís,  els processos selectius per al nomenament com a funcionari de carrera d'una plaça de Tècnic Administració General i la primera prova del procés selectiu per al nomenament com a funcionari de carrera d'una plaça d'Administratiu.

També s'ha suspès el pagament a la zona blava de l'Hort de la Rectoria. 

Aquesta resolució ha entrat en vigor aquest dilluns 16 de març i tindrà una vigència fins al 31 de març, sempre que la situació sigui similar a l'actual i sense perjudici què en qualsevol moment pugui ser susceptible de modificar-se o ampliar-se, en relació, en cada cas, amb la situació epidemiològica.


Informació relacionada
Pujar al principi de la pàgina