Notícies
Publicat el 16 de març de 202016.03.2020
CompartirComparteix al FacebookCompartir a Twitter
Versió per imprimir
L'Ajuntament decreta mesures preventives internes per als treballadors municipals
Teletreball

Davant de la situació d'emergència motivada pel coronavirus i la declaració de l'estat d'alarma l'Ajuntament ha publicat aquest diumenge un decret d'alcaldia de mesures preventives de funcionament intern. La resolució limita la prestació dels serveis públics de l'Ajuntament d'Alella i del Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella  a aquells que siguin estrictament necessaris per garantir el funcionament dels serveis públics estratègics.

El personal que no forma part de les àrees encarregades de garantir aquests serveis bàsics treballaran de forma telemàtica, per tal d'evitar desplaçaments i restringir la mobilitat a la via pública.

També s'han suspès la convocatòria del Ple municipal prevista per al 26 de març i les Juntes de Govern, així com també s'han suspès, fins a nou avís,  els processos selectius per al nomenament com a funcionari de carrera d'una plaça de Tècnic Administració General i la primera prova del procés selectiu per al nomenament com a funcionari de carrera d'una plaça d'Administratiu.

També s'ha suspès el pagament a la zona blava de l'Hort de la Rectoria. 

Aquesta resolució ha entrat en vigor aquest dilluns 16 de març i tindrà una vigència fins al 31 de març, sempre que la situació sigui similar a l'actual i sense perjudici què en qualsevol moment pugui ser susceptible de modificar-se o ampliar-se, en relació, en cada cas, amb la situació epidemiològica.El decret d'alcaldia diu el següent:

En el marc de l'evolució de la situació d'emergència ocasionada amb motiu del coronavirus COVID-19, es van dictar dos Decrets de l'Alcaldia on es van adoptar mesures per tal de reduir l'activitat del nostre municipi i evitar les concentracions de persones per prevenir els contagis.

Amb el mateix objectiu, i davant la declaració d'alarma que va dictar el president del govern en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, publicat en el BOE de la mateixa data, el municipi, com a ens responsable de la prestació de tota una sèrie de serveis al ciutadà, ha de preparar-se per poder garantir la continuïtat en la prestació d'aquests serveis, prèvia determinació de quins són els serveis mínims imprescindibles i, alhora, preservar la salut dels empleats públics.

Les mesures s'hauran d'adequar a l'evolució de la pandèmia i s'atendran, en qualsevol cas, a les instruccions i directrius del Govern de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, per la qual cosa, es podrà prorrogar el termini de serveis mínims en funció del què s'ha detallat.

Per tot l'exposat, aquesta regidoria proposa a l'Alcalde l'adopció de la següent resolució:


PRIMER.- Acordar que es limiti la prestació dels serveis públics de l'Ajuntament d'Alella i del Consorci de Promoció Enoturística DO Alella a aquells que siguin estrictament necessaris per a garantir el funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics.


SEGON.- Acordar, en conseqüència amb l'aparat anterior, restringir al màxim la mobilitat dels membres electes i del personal al servei de l'Ajuntament d'Alella i el Consorci de Promoció Enoturística DO Alella sense perjudici dels desplaçaments d'aquelles persones que es considerin indispensables per al manteniment dels serveis públics bàsics o estratègics.


TERCER.- Acordar que els següents serveis públics prestats per empreses o concessionaris tenen la condició de bàsics o estratègics:

a) Servei d'abastament d'aigua.

b) Servei de transport.

c) Servei d'Assistència Domiciliària (SAD).

d) Servei de Teleassistència.

e) Servei de neteja viària.

f) Servei de neteja d'edificis municipals.

g) Servei de recollida de residus sòlids urbans.

h) Cementiri i tanatori municipal.


QUART.- Acordar que els següents serveis declarats bàsics o estratègics es realitzaran de manera presencial d'acord amb les següents indicacions:

1) Policia Local, la totalitat dels llocs de treball, llevat dels corresponents a suport administratiu que es podran acollir al punt cinquè. 

2) Equips Bàsics d'Atenció Social, un màxim de 2 treballadors/es (preferentment 1 administratiu i 1 tècnic), en torns rotatius de 5 dies. La resta del personal es podrà acollir a les mesures del punt cinquè.

3) Brigada municipal, un màxim de 2 treballadors (1 oficial i 1 operari), en torns rotatius a definir pel Coordinador del servei. La resta han d'estar operatius per si és necessària la seva activació.


CINQUÈ.- Per a la resta de serveis:

1) Àrea d'Alcaldia (Alcaldia / Comunicació / Secretaria / Recursos Humans / OAC / Intervenció).

2) Àrea d'Identitat (Cultura / Turisme / Identitat / Equitat / Promoció econòmica / Festes / Gent Gran / Adolescència i Joventut).

3) Àrea de Ciutadania (Educació i infància / Cooperació al desenvolupament / Esports).

4) Àrea de Territori (Serveis municipals i via pública / Urbanisme / Medi Ambient i Sostenibilitat).

Prohibir la presència física a les dependències municipals per a les persones al servei de l'Ajuntament d'Alella i del Consorci de Promoció Enoturística DO Alella, incloses als apartats anteriors, i establir el treball no presencial per via telemàtica o similar, des dels seus domicilis, on hauran d'estar, com a mínim, durant l'horari normal del seu lloc de treball. Les persones responsables tècniques i/o polítiques de cada àrea establiran les feines a realitzar per part del seu personal a càrrec i en faran el seguiment de les mateixes.

Serà necessari de disposar de l'equip informàtic i la connexió necessària i facilitar un telèfon de contacte per tal de mantenir la comunicació precisa en la prestació del servei.

En tot cas, per necessitats del servei degudament justificades es podrà requerir la presencia física del personal en el centre de treball. Mitjançant circular informativa es donaran les instruccions oportunes. En el cas de no poder-se acollir al sistema de treball no presencial es mantenen les mesures adoptades per decret d'alcaldia 359/2020 de 13 de març de 2020, en el sentit de recuperar les hores no treballades fins 31/12/2020.


SISÈ.- Acordar que per les raons abans assenyalades, i atès que aquesta resolució tindrà efectes, inicialment fins el 31 de març de 2020, se suspèn la convocatòria i la celebració del Ple ordinari corresponent al mes de març de 2020, i de les Juntes de Govern Local fins a la data de vigència. Així mateix, en conseqüència, se suspèn la convocatòria i la celebració de la Comissió Informativa. Tanmateix, se suspèn la sessió ordinària del Consell de Govern del Consorci de Promoció Enoturística del Territori Do Alella prevista pel 29 de març.


SETÈ.- Acordar la suspensió dels processos selectius per al nomenament com a funcionari de carrera d'una plaça de Tècnic Administració General, mitjançant concurs oposició, inclosa a l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament d'Alella per l'any (codi plaça: 180) (expedient X20200000666) i la primera prova del procés selectiu per al nomenament com a funcionari de carrera d'una plaça d'Administratiu, mitjançant  concurs oposició, inclosa a l'Oferta Pública d'Ocupació addicional extraordinària per a l'estabilització de l'ocupació pública temporal de l'Ajuntament d'Alella per l'any 2018 (codi plaça: 89) (expedient X2019002139) fins a nou avís.

VUITÈ.- Acordar la suspensió de la delimitació de zones blaves per a l'aparcament en  a la via pública, tot suspenent igualment l'aplicació de l'ordenança fiscal corresponent.

NOVÈ.- Aquesta resolució entrarà en vigor el dia 16 de març de 2020, tindrà una vigència a partir del 16 de març i fins al 31 de març, sempre que la situació sigui similar a l'actual i sense perjudici  què en qualsevol moment pugui ser susceptible de modificar-se o ampliar-se, en relació, en cada cas, amb la situació epidemiològica.

DESÈ.- Donar a conèixer aquesta resolució al personal de l'Ajuntament i als delegats de personal funcionari i laboral.

Document signat electrònicament.

L'alcalde

Informació relacionada
Pujar al principi de la pàgina